Петър Богдан Бакшев. Български политик и историк от XVII век
Божидар Димитров
 
Списък на приетите съкращения
 
 
ВИС Военно-исторически сборник
ГСУ-ИФФ Годишник на Софийския университет. Историко-философски факултет
ГСУ-ФИФ Годишник на Софийския университет, философско-исторически факултет
ИБИД Известия на Българското историческо дружество
ИИИ Известия на Института по история
ИНЕМ Известия на Народния етнографски музей
ИПр Исторически преглед
МСб Министерски сборник
СбНУНК Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
СпБАН Списание на Българската академия на науките
BHR Bulgarian historical
ЕВ Etudes Balcaniques
EH Etudes Historiques
[Previous]
[Back to Index]