Народни умотворения, Марко Цепенков

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина  (Книга XIV, София, Държавна Печатница, 1897)

издава Министерството на Народното Просвѣщение 

Съдържание

Галерия от сканираните страници

Корица..

I. Наученъ отдѣлъ

    (Ив. К. Урумовъ, А. Щраусъ, П. Бахметьевъ, Г. Бѣлковски, Д. Илковъ, Д-ръ Л. Милетичъ, Ив. П. Славейковъ, В. Добруски, Л. Куба, Е. Спространовъ)

 

II. Книжовевъ отдѣлъ

    (Н. Станевъ, Д. Уста-Генчовъ, Д-ръ Б. Минцесъ)

 

III. Народни умотворения

      I.

1. Пѣсни периодически и религиозни — 2. Пѣсни изъ личния животъ — 3. Пѣсни изъ челядния животъ — 4. Пѣсни изъ обществения животъ — 5. Пѣсни изъ политическия животъ  (Отъ Ловечъ, Габрово, Велесъ, Копривщица, Пирдопско,  Софийско, Царибродско, Пиротско, Ахѫ-Челебийско)

  

      II.

1. Тълкувания на природни явления и пр. 2. Баяния, врачувания и лѣкувания  (Отъ Габрово, Казанлъкъ, Стара-Загора, Самоковъ, Ахѫ-Челебийско, Велесъ, Котленско)

  

3. Приказки за зли духове

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Треската)

 

4. Приказки за черковни лица и явления

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Дѣдо Ной (мишката и змията) 2. Грѣховенъ царь-светецъ 3. Свети Тома – 4. Сиромахъ и наречници 5. Св. Никола и сиромахъ)

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ

Смѣшни

     Отъ Пиротско, записалъ † К. В. Друмевъ

     Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Момчето Андрей, що ѣдѣло много хлѣбъ 2. Печалба съ котка, донесена въ страна, гдѣто не били виждали котки)

 

6. Прѣдания за лица и мѣста

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Планината Зенделбегъ 2. Прѣдание за Богоневското езеро 3. Прѣдание за планината Плетварска (Прилѣпско) 4. Прѣдание за манастира Заумъ 5. Прѣдание за Охридското и Пелистерското езеро и Марковата стерна 6. Прѣдание за извора на р. Църна 7. Прѣдание за селото Крапа 8. Прѣдание за бора край с. Дивово (Битолско) 9. Запустѣлото село Заполжани (Прилѣпско))

 

7. Басни (аполози)

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Магарето и самарджията)

 

8. Приказки фантастични и смѣшни

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Полза отъ знание, картоигранье и свиренье)

     Отъ Софийско, записалъ Д. Вукадиновъ;  Отъ Панагюрско, записалъ Ангелъ Радевъ

 

9. Пословици

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ:

        1. Хвалба и самохвалство;

        2. Желания 3. Развратъ 4. Безгрижность – 5. Пъргавость 6. Веселость 7. Сърдитость – 8. Заканванье и отмъщение;

        9. Опоритость – 10. Хитрость 11. Мързелъ 12. Мѫка, нужда, търпѣние 13. Мѫка, трудъ, търпѣние 14. Ядъ и злоба

 

10. Гатанки 11. Клетви и благословки 12. Скоропоговорки  (Отъ Драмско, с. Плѣвне, отъ Велесъ, Габрово, Ахѫ-Челебийско)

 

13. Дѣтински залъгалки, игри и др.

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Вакянье на кусо и долго 2. Обложуанье 3. Со челик на дупка 4. На пирле 5. Со нож там-тим 6. Лета-лета магаре 7. Ложана со стапои)

     Отъ Прилѣпъ, записалъ А. П. Стоиловъ; Отъ Горно-Джумайско, записалъ А. П. Стоиловъ

 

14. Обичаи 15. Материалъ за български рѣчникъ  (Отъ Пловдивско, Неврокопско, Вратца и околностьта му, В.-Търново)

 

[Back]