Странджански народни песни. Из репертоара на Кера Панайотова Маджарова
Панайот Маджаров, Михаил Букурещлиев
 

IV. ИСТОРИЧЕСКИ ПЕСНИ

 

 

 

4. ДЕТСКИ ПЕСНИ

 

342. Бързай, бързай, булю ле

343. Госке ни дошле, Радо мари

344. Дикова майка ходяше

345. Жанъм, бате Койчо

346. У Стая кин е госке дошле

347. Я снощ, мале, отидах

 

 

342. БЪРЗАЙ, БЪРЗАЙ, БУЛЮ ЛЕ

 

 

Бързай, бързай, булю ле,

че Велидень наближи,

че Велидень ше дойде,

чукманет ти на рунó,

 

ризата ти на кроснó,

ризата ти на кроснó,

сърмен елек на балó,

папуцето на пазар,

павтите ти на златар!

 


 

343. ГОСКЕ НИ ДОШЛЕ, РАДО МАРИ

 

 

Госке ни дошле, Радо мари;

от касабата,

Атанасóто, Радо мари,

брат му Петрóто,

та да изметеш, Радо мари,

вънка и вътре,

та да постéлеш, Радо мари,

нови кюлуме,

и въз кюлýме, Радо мари,

нови главнице,

да се белóсаш, Радо мари,

да се кървóсаш,

да си изпишеш, Радо мари,

тéнките вяжги!

 

285

 

 

344. ДИКОВА МАЙКА ХОДЯШЕ

 

 

Дикова майка ходяше, мари,

по краят низ харманьня́та,

дива лóбода да бере,

на Дика зелник да стóри,

да яде Дико, да бърза

със бýхлестите царулки

 

и кáлените нáвуйки,

татком си ляп да занесе,

полвина еце рóфито,

на керемитка солчица

и от метлата клéчица.

 


 

345. ЖАНЪМ, БАТЕ КОЙЧО

 

 

Жанъм, бате Койчо,

земи наша кака,

че нашата кака

млого рýба има,

един съдрáн чукмáнь,

 

в решето го перé

да ня го съдерé,

на коминь го суши́

да ня се напраши́!

 

286

 

 

346. У СТАНКИНЕ ГОСКЕ ДОШЛЕ

 

 

У Станкине гóске дошле,

калино Радо, калино,

калино, дулбéр кокóно,

гóске дошле, конди́сале,

калино Радо, калино,

калино, дулбер кокóно,

на кóне ями сиво седло,

калино Радо, калино,

калино, дулбéр кокóно,

 

и на седлото огледало,

калино Радо, калино,

калино, дулбéр кокóно,

до огледало три треперýшки,

калино Радо, калино,

калино, дулбер коконо,

до треперýшки Рада турена,

калино Радо, калино,

калино, дулбер коконо!

 


 

347. Я СНОШ, МАЛЕ, ОТИДАХ

 

 

Я снош, мале, отидах

да си ловя лови́ца,

и ня найдах лови́ца,

ями найдах моми́ца,

очите хи святяха

 

като ми риба в дъльбуньня́к,(2)

като ми жаба в жабуньня́к,

я хи китка поисках,

кя ми даде ръчица!

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]