Гръцкитѣ жестокости въ Мaкедония прѣзъ гръцко-българската война

Любомиръ Милетичъ

 

Приложения

 

    1. Географична карта на югоизточна Македония

 

    2. 53 фотографични репродукции, а именно:

 

I. Къмъ № 10. — Митьо Колевъ, съсѣченото момче отъ с. Гавалянци (Кукушко). На снимката се виждатъ слѣди отъ ранитѣ на рамото, гърба и подъ мишката

 

II. Къмъ № 10. — Митьо Колевъ, съсѣченото момче отъ с. Гавалянци  (Кукушко). На снимката се виждатъ слѣди отъ ранитѣ въ тила до ухото и на рѫката

 

III. Къмъ № 18 и сл. — Бѣжанецътъ Митьо Илиевъ, очевидецъ на клането въ с. Аканджали (Дойранско)

 

IV. Къмъ № 88. — Бѣжанецътъ Марко Буракчиевъ, очевидецъ на клането въ с. Кърчово (Демирхисарско)

 

V. Къмъ № 39. — Бѣжанецътъ Атанасъ Ръждевъ отъ с. Кърчово (Демирхисарско), очевидецъ на клането въ с. Кърчово

 

VI. Къмъ № 48. — Георги Бѣлевъ, санитарь отъ 70 п. полкъ, кланъ на 28 юни въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ

 

VII. Къмъ № 48. — Георги Бѣлевъ, санитарь отъ 70 п. полкъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣрь на 28 юни

 

VIII. Къмъ № 49. — Доксимъ Смилевъ отъ Лазарополе (Дебърско), кланъ въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ на 28 юни

 

IX. Къмъ № 49. — Доксимъ Смилевъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни

 

X. Къмъ № 50. — Димитъръ Карамфиловъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни

 

XI. Къмъ № 50. — Димитъръ Карамфиловъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни

 

XII. Къмъ № 51. — Илия П. Лимоновъ, войникъ отъ 70 и. полкъ, спасилъ се на 28 юни отъ клането въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ

 

XIII. Къмъ № 52. — Xристо Димитровъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни

 

XIV. Къмъ № 54. — Димитъръ Лазаровъ отъ с. Мъкленъ (Сѣръ), кланъ въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ на 28 юни

 

XV. Къмъ № 56. — Мария Петрова Ѫржеулова, бита и много мѫчена отъ гръцки войници въ Сѣръ: сега съ дѣцата си настанена въ гр. Пловдивъ

 

XVI. Бѣжанка майка въ полето край Дупница, клекнала при прѣсния гробъ на току що закопаното ѝ дѣте

 

XVII. Къмъ 10 и сл. — Група бѣжанци отъ селата Даутли и Женско (Кукушко), настанени покрай шосето при с. Бараково (Дупнишка околия)

 

XVIII. Бѣжанци отъ Дойрань и Кукушъ, — настанени въ училището „Фотиновъ" въ София

 

XIX. Къмъ № 4 и сл. — Бѣжанци отъ с. Постоларъ (Кукушко), настанени въ с. Павлово при гр. София

 

XX. Бѣжанци отъ гр. Гевгели, гр. Дойранъ и Кукушъ, настанени въ II-та прогимназия въ София

 

XXI. Къмъ № 11, 14 и др. — Бѣжанци отъ селата Казаново и Драгомирци (Кукушко), настанени въ полето при Джумая

 

XXII. Къмъ № 14. — Бѣжанци — 8 сѣмейства отъ с. Рошлово (Кукушко), сега настанени близо до единъ хълмъ при Джумая

 

XXIII. Бѣжанци отъ с. Казаново и с. Драгомирци (Кукушко), настанени десетина километра южно отъ Дупница до шосето

 

XXIV. Къмъ № 14. — Бѣжанци отъ с. Мутулово (Кукушко), настанени въ полето по шосето, южно отъ Бараково (Дупнишка околия)

 

XXV. Бѣжанци отъ опожаренитѣ села Дутлия (Сѣрско) и Търлисъ (Неврокопско), настанени въ с. Ракитово (Чепинско)

 

XXVI. Къмъ № 59. — Група бѣжанци отъ Дрѣново (Сѣрско), настанени въ една овчарска мандра близу до Лъжене (Чепинско)

 

XXVII. Къмъ № № 69, 60. — Жени бѣжанки съ дѣцата си отъ с. Мъкленъ (Сѣрско), настанени въ гр. Пазарджикъ

 

XXVIII. Къмъ № № 59, 60, 37, 40. — Бѣжанци отъ Мъкленъ и Дрѣново (Сѣрско), отъ Германъ и Дървища (Демирхисарско)

 

XXIX. Къмъ № 59, 60. — Бѣжанци отъ с. Дрѣново и Мъкленъ (Сѣрско). И двѣтѣ села сѫ опожарени. Бѣжанцитѣ сѫ настанени въ една овчарска мандра близо до Лѫжене (Чепинско). — Мѫжетѣ на тия жени сѫ овчари, избити отъ гърцитѣ

 

XXX. Къмъ № № 61—67. — Бѣжанци отъ с. Горно Броди (Сѣрско), настанени въ гр. Пещера. Между тѣхь има много вдовици и сирачета на мѫже убити и изчезнали

 

XXXI. Къмъ № 61. — Бѣжанци отъ Горно Броди (Сѣрско), настанени въ училището „Любенъ Каравеловъ" въ гр. Пещера

 

XXXII. Къмъ № 22. — Бѣжанци отъ с. Долно Броди (Неврокопско) подъ палатка, край р. Марица до Пазарджикъ. Вдовицата Танка Тодорова съ дѣцата; изгорена ѝ кѫщата и всичко, що е имала

 

XXXIII. Къмъ №№ 38—36, 61 и др. — Бѣжанци отъ с. Кърчово, с. Горно Броди, с. Чифликъ, Гайтаниново и гр. Неврокопъ, наставени въ училището „св. Кирилъ и Методий", въ София

 

XXXIV. Едно момиченце, изгубило родителитѣ си, прибрано отъ бѣжанци отъ Сѣрско при Дупница

 

XXXV. Къмъ № 68. — Бѣжанци отъ изгореното село Скрижево (Зиляховско), настанени въ III-класното училище въ гр. Пещера

 

XXXVI. Къмъ № 69. — Бѣжанка отъ с. Клепушна (Зиляховско), на която мѫжътъ не е можалъ да се спаси и е убитъ отъ гърцитѣ. Жената останала съ двѣтѣ си дѣца безъ да е могла да вземе нѣщо отъ кѫщата си. Сега се намира въ с. Каменица (Чепинско)

 

XXXVII. Къмъ № 69. — Група стари жени бѣжанки отъ селата Карлуково, Клепушна и Скрижево (Зиляховско); избѣгали сѫ на 24 юни: по пѫтя измрѣли мнозина отъ гладъ; селата имъ сѫ изгореии, а синоветѣ на тѣзи жени всички сѫ избити. Настанени сѫ тия бѣжанки въ черквата св. Димитъръ въ гр. Пещера

 

XXVIII. Къмъ № 68 и сл. — Бѣжанци старци отъ селата Скрижево и Карлуково (Зиляховско), пострадали и изгубили близки свои роднини. Настанени сѫ въ Пещера

 

XXXIX. Къмъ № 68. — Бѣжанци отъ селата Скрижево и Карлуково (Зиляховско), настанени въ гр. Пещера въ черквата „св. Димитъръ"

 

XL. Къмъ №№ 61—66, 75, 76. — Група бѣжанци-старци отъ опожаренитѣ села Горно Броди (Сѣрско), Долно Броди и Калапотъ (Зиляховско), настанени въ с. Батакъ, въ черквата св. Мария

 

XLI. Къмъ № 68. — Петъ сѣмейства бѣжанци отъ с. Калапотъ (Зиляховско), намиратъ се край гр. Пещера до лозята съ мѣстностьта „Голѣма капия"

 

XLII. Къмъ № 68. — Бѣжанци  отъ изгореното село Калапотъ (Зиляховско), настанени въ гр. Пещера

 

XLIII. Група бѣжанци отъ с. Алиджиларъ (Неврокопско) — 9 сѣмейства, настанени южно отъ Джумая въ полето

 

XLIV. Къмъ № 4—17. —Бѣжанци отъ с. Негованъ (Лагадинско) и с. Пожиларъ (Кукушко), — настанени въ училището „Денкоглу", въ София

 

XLV. Къмъ № 4 и сл. — Бѣжанци отъ гр. Кукушъ, — настанени въ Стопанското училище въ София

 

XLVI. Къмъ №№ 18, 44. — Бѣжанци отъ гр. Дойранъ, отъ с. Долни Порой и с. Горни Порой (Демирхисарско)

 

XLVII. Къмъ док. № 37. Бѣжанци отъ с. Германъ и Демиръ-Хисаръ, настанени въ с. Княжево, близу до София

 

XLVIII. Бѣжанци отъ с. Негованъ (Лагадинско), отъ Демиръ-Хисаръ, и с. Савякъ, настанени въ двора на IV-та прогимназия въ София

 

XLIX. Къмъ №№ 61—66, 75, 76. — Група стари жени, бѣжанки отъ Горно Броди (Сѣрско), отъ Долно Броди и отъ Калапотъ (Зиляховско), настанени въ двора на черквата св. Мария въ с. Батакъ

 

L. Къмъ № 61. — Бѣжанци отъ с. Горно Броди (Сѣрско), настанени въ училището „Михайловски" въ София

 

LI. Бѣжанци отъ Неврокопъ, Долни Порой (Демирхисарско) и гр. Кукушъ, настанени въ частната кѫща на г. Димковъ въ София

 

LII. Бѣжанци отъ с. Долни Порой (Демирхисарско), с. Рабово (Струмишко) и с. Савякъ (Демирхисарско), настанени въ училището „Априловъ" въ София

 

LIII. Къмъ № 91—92. — Бѣжанци отъ изгоренитѣ села Дабиля и Рабово (Струмишко), настанени въ училището „Априловъ" въ София

 

 

    1. Географична карта на югоизточна Македония.

 

    2. 53 фотографични репродукции, а именно:

 

I. Къмъ № 10. — Митьо Колевъ, съсѣченото момче отъ с. Гавалянци (Кукушко). На снимката се виждатъ слѣди отъ ранитѣ на рамото, гърба и подъ мишката.

 

 

II. Къмъ № 10. — Митьо Колевъ, съсѣченото момче отъ с. Гавалянци  (Кукушко). На снимката се виждатъ слѣди отъ ранитѣ въ тила до ухото и на рѫката.

 

 

III. Къмъ № 18 и сл. — Бѣжанецътъ Митьо Илиевъ, очевидецъ на клането въ с. Аканджали (Дойранско).

 

 

 

IV. Къмъ № 88. — Бѣжанецътъ Марко Буракчиевъ, очевидецъ на клането въ с. Кърчово (Демирхисарско).

 

 

V. Къмъ № 39. — Бѣжанецътъ Атанасъ Ръждевъ отъ с. Кърчово (Демирхисарско), очевидецъ на клането въ с. Кърчово.

 

 

VI. Къмъ № 48. — Георги Бѣлевъ, санитарь отъ 70 п. полкъ, кланъ на 28 юни въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ.

 

 

VII. Къмъ № 48. — Георги Бѣлевъ, санитарь отъ 70 п. полкъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣрь на 28 юни.

 

 

 

VIII. Къмъ № 49. — Доксимъ Смилевъ отъ Лазарополе (Дебърско), кланъ въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

 

IX. Къмъ № 49. — Доксимъ Смилевъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

 

X. Къмъ № 50. — Димитъръ Карамфиловъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

 

XI. Къмъ № 50. — Димитъръ Карамфиловъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

 

XII. Къмъ № 51. — Илия П. Лимоновъ, войникъ отъ 70 и. полкъ, спасилъ се на 28 юни отъ клането въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ.

 

 

XIII. Къмъ № 52. — Христо Димитровъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

 

XIV. Къмъ № 54. — Димитъръ Лазаровъ отъ с. Мъкленъ (Сѣръ), кланъ въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

 

XV. Къмъ № 56. — Мария Петрова Ѫржеулова, бита и много мѫчена отъ гръцки войници въ Сѣръ: сега съ дѣцата си настанена въ гр. Пловдивъ.

 

 

XVI. Бѣжанка майка въ полето край Дупница, клекнала при прѣсния гробъ на току що закопаното ѝ дѣте.

 

 

 

XVII. Къмъ 10 и сл. — Група бѣжанци отъ селата Даутли и Женско (Кукушко), настанени покрай шосето при с. Бараково (Дупнишка околия).

 

 

XVIII. Бѣжанци отъ Дойрань и Кукушъ, — настанени въ училището „Фотиновъ" въ София.

 

 

XIX. Къмъ № 4 и сл. — Бѣжанци отъ с. Постоларъ (Кукушко), настанени въ с. Павлово при гр. София.

 

 

XX. Бѣжанци отъ гр. Гевгели, гр. Дойранъ и Кукушъ, настанени въ II-та прогимназия въ София.

 

 

XXI. Къмъ № 11, 14 и др. — Бѣжанци отъ селата Казаново и Драгомирци (Кукушко), настанени въ полето при Джумая.

 

 

XXII. Къмъ № 14. — Бѣжанци — 8 сѣмейства отъ с. Рошлово (Кукушко), сега настанени близо до единъ хълмъ при Джумая.

 

 

XXIII. Бѣжанци отъ с. Казаново и с. Драгомирци (Кукушко), настанени десетина километра южно отъ Дупница до шосето.

 

 

XXIV. Къмъ № 14. — Бѣжанци отъ с. Мутулово (Кукушко), настанени въ полето по шосето, южно отъ Бараково (Дупнишка околия).

 

 

XXV. Бѣжанци отъ опожаренитѣ села Дутлия (Сѣрско) и Търлисъ (Неврокопско), настанени въ с. Ракитово (Чепинско).

 

 

XXVI. Къмъ № 59. — Група бѣжанци отъ Дрѣново (Сѣрско), настанени въ една овчарска мандра близу до Лъжене (Чепинско).

 

 

XXVII. Къмъ № № 69, 60. — Жени бѣжанки съ дѣцата си отъ с. Мъкленъ (Сѣрско), настанени въ гр. Пазарджикъ.

 

 

XXVIII. Къмъ № № 59, 60, 37, 40. — Бѣжанци отъ Мъкленъ и Дрѣново (Сѣрско), отъ Германъ и Дървища (Демирхисарско).

 

 

XXIX. Къмъ № 59, 60, — Бѣжанци отъ с. Дрѣново и Мъкленъ (Сѣрско). И двѣтѣ села сѫ опожарени. Бѣжанцитѣ сѫ настанени въ една овчарска мандра близо до Лѫжене (Чепинско). — Мѫжетѣ на тия жени сѫ овчари, избити отъ гърцитѣ.

 

 

XXX. Къмъ № № 61—67. — Бѣжанци отъ с. Горно Броди (Сѣрско), настанени въ гр. Пещера. Между тѣхь има много вдовици и сирачета на мѫже убити и изчезнали.

 

 

XXXI. Къмъ № 61. — Бѣжанци отъ Горно Броди (Сѣрско), настанени въ училището „Любенъ Каравеловъ" въ гр. Пещера.

 

 

XXXII. Къмъ № 22. — Бѣжанци отъ с. Долно Броди (Неврокопско) подъ палатка, край р. Марица до Пазарджикъ. Вдовицата Танка Тодорова съ дѣцата; изгорена ѝ кѫщата и всичко, що е имала.

 

 

XXXIII. Къмъ №№ 38—36, 61 и др. — Бѣжанци отъ с. Кърчово, с. Горно Броди, с. Чифликъ, Гайтаниново и гр. Неврокопъ, наставени въ училището „св. Кирилъ и Методий", въ София.

 

 

XXXIV. Едно момиченце, изгубило родителитѣ си, прибрано отъ бѣжанци отъ Сѣрско при Дупница.

 

 

XXXV. Къмъ № 68. — Бѣжанци отъ изгореното село Скрижево (Зиляховско), настанени въ III-класното училище въ гр. Пещера.

 

 

XXXVI. Къмъ № 69. — Бѣжанка отъ с. Клепушна (Зиляховско), на която мѫжътъ не е можалъ да се спаси и е убитъ отъ гърцитѣ. Жената останала съ двѣтѣ си дѣца безъ да е могла да вземе нѣщо отъ кѫщата си. Сега се намира въ с. Каменица (Чепинско).

 

 

XXXVII. Къмъ № 69. — Група стари жени бѣжанки отъ селата Карлуково, Клепушна и Скрижево (Зиляховско); избѣгали сѫ на 24 юни: по пѫтя измрѣли мнозина отъ гладъ; селата имъ сѫ изгореии, а синоветѣ на тѣзи жени всички сѫ избити. Настанени сѫ тия бѣжанки въ черквата св. Димитъръ въ гр. Пещера.

 

 

XXVIII. Къмъ № 68 и сл. — Бѣжанци старци отъ селата Скрижево и Карлуково (Зиляховско), пострадали и изгубили близки свои роднини. Настанени сѫ въ Пещера.

 

 

XXXIX. Къмъ № 68. — Бѣжанци отъ селата Скрижево и Карлуково (Зиляховско), настанени въ гр. Пещера въ черквата „св. Димитъръ".

 

 

XL. Къмъ №№ 61—66, 75, 76. — Група бѣжанци-старци отъ опожаренитѣ села Горно Броди (Сѣрско), Долно Броди и Калапотъ (Зиляховско), настанени въ с. Батакъ, въ черквата св. Мария.

 

 

XLI. Къмъ № 68. — Петъ сѣмейства бѣжанци отъ с. Калапотъ (Зиляховско), намиратъ се край гр. Пещера до лозята съ мѣстностьта „Голѣма капия".

 

 

XLII. Къмъ № 68. — Бѣжанци  отъ изгореното село Калапотъ (Зиляховско), настанени въ гр. Пещера.

 

 

XLIII. Група бѣжанци отъ с. Алиджиларъ (Неврокопско) — 9 сѣмейства, настанени южно отъ Джумая въ полето.

 

 

XLIV. Къмъ № 4—17. —Бѣжанци отъ с. Негованъ (Лагадинско) и с. Пожиларъ (Кукушко), — настанени въ училището „Денкоглу", въ София.

 

 

XLV. Къмъ № 4 и сл. — Бѣжанци отъ гр. Кукушъ, — настанени въ Стопанското училище въ София.

 

 

XLVI. Къмъ №№ 18, 44. — Бѣжанци отъ гр. Дойранъ, отъ с. Долни Порой и с. Горни Порой (Демирхисарско).

 

 

XLVII. Къмъ док. № 37. Бѣжанци отъ с. Германъ и Демиръ-Хисаръ, настанени въ с. Княжево, близу до София.

 

 

XLVIII. Бѣжанци отъ с. Негованъ (Лагадинско), отъ Демиръ-Хисаръ, и с. Савякъ, настанени въ двора на IV-та прогимназия въ София.

 

 

XLIX. Къмъ №№ 61—66, 75, 76. — Група стари жени, бѣжанки отъ Горно Броди (Сѣрско), отъ Долно Броди и отъ Калапотъ (Зиляховско), настанени въ двора на черквата св. Мария въ с. Батакъ.

 

 

L. Къмъ № 61. — Бѣжанци отъ с. Горно Броди (Сѣрско), настанени въ училището „Михайловски" въ София.

 

 

LI. Бѣжанци отъ Неврокопъ, Долни Порой (Демирхисарско) и гр. Кукушъ, настанени въ частната кѫща на г. Димковъ въ София.

 

 

LII. Бѣжанци отъ с. Долни Порой (Демирхисарско), с. Рабово (Струмишко) и с. Савякъ (Демирхисарско), настанени въ училището „Априловъ" въ София.

 

 

LIII. Къмъ № 91—92. — Бѣжанци отъ изгоренитѣ села Дабиля и Рабово (Струмишко), настанени въ училището „Априловъ" въ София.

 

[Back to Index]