Гръцкитѣ жестокости въ Мaкедония прѣзъ гръцко-българската война

Любомиръ Милетичъ

 

Гръцкитѣ жестокости въ Мaкедония пръзъ гръцко-българската война

(съ 53 фотографични репродукции и една географична карта)

 

отъ Проф. Д-ръ Л. Милетичъ

 

Държавна печатница

София 1913

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ.

 

Вмѣсто прѣдговоръ 3–12

Гръцкитѣ обвинения противъ насъ. — Брошурата на атинския университетски ректоръ Т. Заимисъ. — Изопачаване фактитѣ относително гръцкитѣ жестокости въ Македония. — Истината за Нигрита, Сѣръ, Демир-хисаръ и Мелникъ. — Показанията на бѣжанцитѣ отъ Македония изобличаватъ гърцитѣ като най-голѣми варвари, които историята познава. — Съкрушителното значение противъ гърцитѣ на заловенитѣ войнишки писма отъ гръцкия 19 п. полкъ. — Масово и систематично истрѣбление на българското население въ Македония. — Гърцитѣ трѣбва заради извършенитѣ жестокости да бѫдатъ наказани.

 

Общи бѣлѣжки 13–26

Територията, гдѣто се води войната съ гърцитѣ, е населена, като се изключатъ турцитѣ, почти изключително съ българско население. — Статистични данни за населението по каази (околии). — Причината за гръцкитѣ жестокости надъ мирното българско население. — Масовитѣ кланета, обиритѣ, изнасилвания и опожарявания по селата. — Гърцитѣ сѫ въорѫжавали и турцитѣ, за да вършатъ жестокости надъ българитѣ. — Подробности за гръцкитѣ злодѣяния въ показанията на бѣжанцитѣ, изложени въ 92 документа. — Печалното състояние на повече отъ 100 хиляди бѣжанци въ България.

 

Общо изложение върху гръцкитѣ жестокости 27–62

 

I. Въ гр. Солунъ и въ Кукушката околия 27–32

Събитията въ Солунъ на 17 и 18 юни. — Борбата на българския гарнизонъ въ Солунъ и пленяването му. — Сраженията при Кукушъ, избѣгването на населението, изгарянето на града. — Първитѣ гръцки варварства въ града и по селата. Избиване на раненитѣ въ болницата въ Кукушъ, огънь и сѣчь по околнитѣ села. — Съсѣченото момче отъ с. Гавалянци.

 

 

172

 

II. Въ Дойранско 33–38

Масово клане въ селото Аканджали. — Малка часть мѫже, спасили се отъ Аканджалийската сѣчь, отведеин въ Солунъ и хвърлени въ затвора. — Печалната участь на спасенитѣ жени, достигнали до Дойранъ. — Избиването на върналитѣ се жители въ селата Попово, Сурлево и Патаросъ. — Изгарянето на селата въ Дойранско.

 

III. Въ Гевгелийско 39–42

Ужаси въ града Гевгели. — Гърцитѣ стрѣлятъ съ шрапнелени гранати върху бѣжанцитѣ при прѣминаването имъ Вардарския мостъ. Опожаравания и масови убийства по Гевгелийскитѣ села. — Страшна паника у бѣгащето население; страданията му отъ гладъ и изтощение. — Множество, изостанали по пѫтя бѣжанци, избити отъ гърцитѣ. — Гърцитѣ заедно съ турци и цигани плячкосватъ и убиватъ. И сърбитѣ вършатъ сѫщото въ Тиквешко.

 

IV. Въ Демирхисарско 43–36

Грозни кланета и обезчестявания по селата: Кърчово, Германъ, Спатово, Крушево, Цървища, Баракли-Джумая и пр. — Мнозина избѣгали селяни, върнали се назадъ въ селата си и сетнѣ немилостиво избити, а селата имъ опожарени.

 

V. Въ Сѣрско 47–52

Звѣрско исколване на 200 души българи въ гръцката дѣвическа гимназия въ гр. Сѣръ. — Разказитѣ на спасилитѣ се осмина отъ недокланитѣ жертви. — Между убититѣ въ гимназиата имало и 4 жени. — Прѣслѣдване и убийства на българи по сѣрскитѣ гъркомански села: Субашкьой, Кавакли, Долни-Порой и др. — Сѣчь и опожараване въ с. Горно-Броди и с. Баница

 

VI. Въ Зиляховско, Драмско и Неврокопско 53–56

Убийствата въ опожаренитѣ села: Скрижево, Калапотъ, Гюреджикъ, Дрѣново, Кобалища, Просеченъ и Плевня. — Въ с. Алистратикъ сѫ изгорени само кѫщитѣ на българитѣ екзархисти, а послѣднитѣ сѫ избити. — Опожаряването и на селата въ Неврокопско. — Страданията на бѣжанцитѣ. Кланета въ селата: Каракьой, Долно-Броди, Ловча, Въземъ, Бѣлотинци. — Убититѣ въ гр. Неврокопъ, Мехомия и Банско. — Участието на помаци въ гръцкитѣ злодѣяния.

 

VII. Въ Мелнишко и Пехчевско 57–59

Опожаряване на мелнишкитѣ села. — Характеристично пожелание на гръцкия краль въ с. Левуново. Градъ Мелникъ не е опожаренъ. — Насилствено изселване на мелнишкитѣ жители. — Гръцка лукавость и измама по мелнишкитѣ села. —Грозни варварства въ Бѣливехчево, Марикостеново, Умлена, Владимирово и Рабово.

 

 

173

 

VIII. Въ Струмишко и Петричко 60–62

Нечути вандалщини въ Струмишко: български войници разпъвани по дърветата, поливани съ гась и живи изгаряни. — Обезобразени, непогребени трупове на български войници. — Прѣслѣдване на българитѣ въ Струмица. Изгарането на града. — Насилствено отвличане населението въ нова Гърция.

 

 

Документи по гръцкитѣ жестокости.

 

(1.) За събитията въ гр. Солунъ на 17 и 18 юни.

Документъ № 1. Съобщение отъ д-ръ Т. Дечевъ, бившъ директоръ на българската търговска гимназия въ Солунъ 63

№ 2а. Частно писмо отъ Солунъ, отъ 23 голи 1913 г. 67

№ 2б. Съобщение отъ Солунъ, 22 юни 69

 

(2.) За положението въ Западна Македония.

№ 3. Съобщение за гръцкитѣ и сръбскитѣ жестокости въ Западна Македониа въ началото на войната съ съюзницитѣ. Подробенъ списъкъ на арестуванитѣ въ Воденско и Берско 70

 

(3.) За изгарянето на гр. Кукушъ.

№ 4. Показание на Анко Поповъ, бивши кметъ въ гр. Кукушъ 74

№ 5. Показание на Отецъ Иванъ Чикичевъ, български униятски свещеникъ въ Кукушъ 75

№ 6. Показание на Отецъ Иосифъ Радановъ, български униятски свещеникъ отъ Кукушъ 77

№ 7. Разказъ на Атанасъ Ивановъ родомъ отъ Кукушъ 77

№ 8. Разказъ на Кольо Караивановъ, родомъ отъ Кукушъ 78

№ 9. Списъкъ на избититѣ българи, граждани и гражданки, въ Кукушъ 78

 

(4.) За гръцкитѣ жестокости по селата въ Кукушко.

№ 10. Разказъ па Митьо Колевъ Христовъ отъ с. Гавалянци, съсѣченъ отъ гръцки кавалеристи 79

№ 11. Разказъ на Дѣдо Троянъ Дѣловъ отъ с. Драгомирци 82

№ 12. Разказъ на братята отъ гр. Дойранъ Мито и Петъръ Николови 82

№ 13. Свѣдѣния отъ бѣжанци за участъта на кукушкитѣ села Гавалянци, Драгомирци, Калиново, Гьолбасъ, Новоселяин, Беглерия 82

№ 14. Разкази на бѣжанци за гр. Кукушъ и селата: Драгомирци, Грамадна, Рошлово, Али-Оджаларъ, Щемница, Алексово, Раяково, Казаново, Амбаркьой, Караджакадаръ, Джумаамаале, Неманци, Междурѣкъ и Мутулово 83

№ 15. Разказъ на Гоце Пецовъ отъ с. Гор.-Тодораки 85

№ 16. Списъкъ на опожаренитѣ села въ Кукушка околия 87

 

(5.) За Лагадинско.

№ 17. Свѣдѣния за селата Зарово, Негованъ и Богородица. Разкази на Анастасия Трендафилова и Лисавета И. Сучева отъ с. Зарово и на Митра Иванова отъ с. Богородица 88

 

 

174

 

(6.) За Дойранско.

№ 18. Разказъ на Мито Илиевъ за сѣчьта въ с. Аканджали 89

№ 19. Разказъ на Кольо Кировъ и Иванъ Милевъ за ужаситѣ въ с. Аканджали 90

№ 20. Допълнително показание отъ Кольо Кировъ по Аканджалийската сѣчь 91

№ 21. Показание на Нако П. Димитровъ, родомъ отъ с. Аканджали 92

№ 22. Показание на Никола Хр. Каралийски отъ с. Аканджали 92

№ 23. Показание на Петъръ Аргировъ отъ с. Аканджали 93

№ 24. Показание на Мито Гугушевъ отъ с. Аканджали 93

№ 25. Търговецътъ Г. К. отъ Дойранъ за Акаиджалийската сѣчь 93

№ 26. Подробности за Аканджалийската сѣчь по разказа на единъ българинъ Г. М. отъ Дойранъ 96

№ 27. Свѣдѣния отъ Гоце Ивановъ за убийствата въ с. Попово 96

№ 28. Свѣдѣния отъ Стоянъ Дѣльовъ за изгарянето на с. Николичъ 96

 

(7.) За Гевгелийско.

№ 29. Разказъ на Донка Савовъ и Томе Тановъ за грознитѣ събития въ гр. Гевгели и въ околнитѣ села 97

№ 30. Подробности по ужаситѣ въ гр. Гевгели 98

№ 31. Разказъ на Иоакимъ п. Дучевъ и Гоне Чавдаровъ за с. Богданци 99

№ 32. За двѣ дѣца отъ Гевгели, изгубили родителитѣ си 100

№ 33. Подробности за участьта на селата: Мързенци, Смоквица, Балинци, Брайковци, Костурино отъ Мито Ивановъ Козарчето 100

№ 34. Свѣдѣния за селата Баялци и Рабово 101

№ 35. За гр. Гевгели и с. Сеово 101

№ 36. Писмо на Холандския свещеникъ Ф. ванъ десъ Гукхейдъ отъ гр. Зейтинликъ за гръцкитѣ вандалщини надъ българитѣ 101

 

(8.) За Демиръ-Хихарско.

№ 37. Убийствата въ с. Германъ споредъ данни отъ Димитъръ Търсьовъ отъ сѫщото село 107

№ 38. За ужасното клане въ с. Кърчово споредъ разказа на Марко Буракчиевъ 108

№ 39. За клането въ с. Кърчово споредъ разказа на Атанасъ Ръждевъ 109

№ 40. За избиването на много жители отъ с. Цървища и изгарянето на сѫщото село по данни отъ Илия Костантиновъ 111

№ 41. За сѫщата участь и на с. Крушево по свѣдѣния отъ Иванъ Божовъ и Харалампи Янкуловъ 112

№ 42. За избѣгалото население отъ с. Шугово по разказа на Вельо Митовъ 112

№ 43. Други подробности за с. Шугово 112

№ 44. Разказъ за масови убийства на българи въ с. Долни-Порой 113

№ 45. Свѣдѣния отъ Тома Стояновъ за убити 25 първенци въ Баракли Джумая 113

 

 

175

 

(9.) За Сѣрско.

№ 46. Свѣдѣния отъ Лазаръ Томовъ за събитията въ гр. Сѣръ между 22 и 23 юни 115

№ 47. Разказъ на Благой Петровъ за поведението на гърцитѣ въ гр. Сѣръ слѣдъ 22 юни и за убийства, извършени отъ тѣхъ 116

№ 48. Подробенъ разказъ на Георги Бѣлевъ, родомъ отъ Струмица, за масовото клане въ гръцката дѣвическа гимназия 118

№ 49. Подробно описание на клането въ гръцката дѣвическа гимназия отъ Доксимъ Смилевъ, терзия въ Сѣръ, родомъ отъ с. Лазарополе (Дебърско) 124

№ 50. Разказъ на Димитъръ Карамфиловъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ 127

№ 51. Разказъ на Илия П. Лимоновъ, родомъ отъ Дойранъ, спасилъ се отъ затвора въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ 128

№ 52. Разказъ на Хр. Димитровъ, кланъ въ дѣвич. гимназия въ Сѣръ 132

№ 53. Разказъ на Страти Георгиевъ, отъ Лазарополе (Дебърско), кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ 134

№ 54. Разказъ на селянина отъ с. Мъкленъ, Димитъръ Лазаровъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ 135

№ 55. Подробности отъ Димитъръ Ангеловъ отъ гр. Гевгели, спасилъ се отъ клането въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ 135

№ 56. Свѣдѣние за мьченическитѣ страдания на Мариа П. Ѫржеулова, отъ Сѣръ 137

№ 57. Съобщение отъ руския лѣкарь Д-ръ Петъръ Григориевичъ Лазневъ за поведението на гръцкитѣ войски и гръцкия владика въ Сѣръ слѣдъ 22 юни 137

№ 58. Свѣдѣния отъ руския лѣкарь Д-ръ Клугманъ за събитията въ Сѣръ и за ролята на гръцкия сѣрски владика слѣдъ 22 юни 141

№ 59. Свѣдѣния за изгарянето на с. Мъкленъ и Дрѣново и за избити и изчезнали селяни 144

№ 60. Свѣдѣния за избититѣ 15 души овчари отъ с. Мъкленъ и Дрѣново 145

№ 61. Разказъ на Дѣдо Василъ Трандафиловъ за бомбардирането съ шрапнелени гранати селото Горно Броди и страданията на жителитѣ отъ сѫщото село 146

№ 62. За изгарянето на с. Горно Броди и варварщината на гръцката кавалерия 147

№ 63. Свѣдѣния за ужаситѣ въ Горно Броди отъ трима бѣжанци 147

№ 64. Съобщение отъ Кира Галева за съсипията въ Горно Броди 147

№ 65. Спировъ Георги и Катерина Христова за Горно Броди 148

№ 66. Списъкъ на жителитѣ отъ Горно Броди, избѣгали отъ селото и сетнѣ безслѣдно изчезнали 148

№ 67. Д. Костантиновъ за опожаренитѣ села: Баница, Даутлия и Орѣховецъ 149

 

(10.) За Зиляховско, Драмско и Неврокопско.

№ 68. Никола Атанасовъ и Атанасъ Георгиевъ за гръцкитѣ злодѣяния въ с. Алистратикъ 153

 

 

176

 

№ 69. Никола Мавродиевъ и Коста Тимяновъ за печалната участъ на селата : Скрижево, Кобалища, Калапотъ, Либяхово, Долно-Броди, Каракьой, Копривлакъ, Лѣски 151

№ 70. Ив. Христодоровъ отъ с. Гюреджикъ за убийствата и обезчестяванията въ селото му 152

№ 71. Г. Марковъ за избиването на 40 души селяни въ с. Плѣвня и 3-ма въ с. Кобалища 152

№ 72. Аргировъ, учитель въ село Търлисъ, разказва за обиритѣ въ това село 152

№ 73. За страданията на жителитѣ отъ с. Каракьой и измрѣлитѣ по пѫтя бѣжанци 153

№ 74. Унищожението на с. Ловча и списъкъ на умрѣлитѣ бѣжанци отъ сѫщото село 153

№ 75. Велика Стоянова отъ Долно-Броди за изгарянето на селото си 154

№ 76. Имена на убити българи и обезчестени български сѣмейства въ с. Долно-Броди 155

№ 77. Свещ. Д. Стоевъ съобщава за убийства и грабежи въ с. Въземъ 155

№ 78. Списъкъ на убити българи отъ гърци и турци въ с. Бѣлотинци 155

№ 79. За опожаряването на с. Либяхово 156

№ 80. Свѣдѣния за убити българи въ Неврокопъ и селата Фращани, Черешово, Бутинъ и др. 156

№ 81. Свѣдѣния отъ Иосифъ Атанасовъ отъ с. Доленъ за убийства, обири, безчестия и пр. по неврокопскитѣ села 157

№ 82. Благой Икономовъ отъ Мехомия съобщава за гръцки варварста въ с. Добринища, въ гр. Мехомия, гр. Банско, с. Баня и пр. 158

 

(11.) За Мелнишко и Пехчевско.

№ 83. Съобщение отъ Г. Билдиревъ, инспекторъ на пощитѣ и телеграфитѣ въ Мелнишко, за опустошенията въ Мелникъ, Петричъ и Струмица 159

№ 84. Иванъ Стойчевъ отъ с. Бѣлевехчево и Динка Ивановъ отъ с. Марикостеново за ужаси и обири въ мелнишкитѣ села 160

№ 85. Г. Поцковъ отъ с. Враня за гръцки злодѣяния въ селото му 160

№ 86. Смилянъ Стоилковъ и Никола Андоновъ отъ с. Дебряне за гръцки безчинства по мелнишкитѣ села 160

№ 87. Подробности за варварщини а обири извършени въ 13 мелнишки села 161

№ 88. Ужаситѣ въ гр. Пехчево и селата въ околията 162

№ 89. Обезчестявания и клане въ с. Владимирово и Рабово 168

 

(12.) Въ Петришко и Струмишко.

№ 90. Небивали изтезания и убийства на българи въ изгоренитѣ села Яково, Гореме, Дреново и Велушецъ 165

№ 91. Подробности по изгарянето на гр. Струмица отъ Мария Георгиева Ичева 165

№ 92. Свѣдѣния за страшни варварства на гръцкитѣ войски въ околностьта на гр. Струмица отъ 27 юни до 17 августъ 167

 

 

177

 

Приложения.

 

1. Географична карта на югоизточна Македония.

 

2. 53 фотографични репродукции, а именно:

I. Къмъ № 10. — Митьо Колевъ, съсѣченото момче отъ с. Гавалянци (Кукушко). На снимката се виждатъ слѣди отъ ранитѣ на рамото, гърба и подъ мишката.

 

II. Къмъ № 10. — Митьо Колевъ, съсѣченото момче отъ с. Гавалянци  (Кукушко). На снимката се виждатъ слѣди отъ ранитѣ въ тила до ухото и на рѫката.

 

III. Къмъ № 18 и сл. — Бѣжанецътъ Митьо Илиевъ, очевидецъ на клането въ с. Аканджали (Дойранско).

 

IV. Къмъ № 88. — Бѣжанецътъ Марко Буракчиевъ, очевидецъ на клането въ с. Кърчово (Демирхисарско).

 

V. Къмъ № 39. — Бѣжанецътъ Атанасъ Ръждевъ отъ с. Кърчово (Демирхисарско), очевидецъ на кланего въ с. Кърчово.

 

VI. Къмъ № 48. — Георги Бѣлевъ, санитарь отъ 70 п. полкъ, кланъ на 28 юни въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ.

 

VII. Къмъ № 48. — Георги Бѣлевъ, санитарь отъ 70 п. полкъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣрь на 28 юни.

 

VIII. Къмъ № 49. — Доксимъ Смилевъ отъ Лазарополе (Дебърско), кланъ въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

IX. Къмъ № 49. — Доксимъ Смилевъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

X. Къмъ № 50. — Димитъръ Карамфиловъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

XI. Къмъ № 50. — Димитъръ Карамфиловъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

XII. Къмъ № 51. — Илия П. Лимоновъ, войникъ отъ 70 и. полкъ, спасилъ се на 28 юни отъ клането въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ.

 

XIII. Къмъ № 52. — Xристо Димитровъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

XIV. Къмъ № 54. — Димитъръ Лазаровъ отъ с. Мъкленъ (Сѣръ), кланъ въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ на 28 юни.

 

XV. Къмъ № 56. — Мария Петрова Ѫржеулова, бита и много мѫчена отъ гръцки войници въ Сѣръ: сега съ дѣцата си настанена въ гр. Пловдивъ.

 

XVI. Бѣжанка майка въ полето край Дупница, клекнала при прѣсния гробъ на току що закопаното ѝ дѣте.

 

XVII. Къмъ 10 и сл. — Група бѣжанци отъ селата Даутли и Женско (Кукушко), настанени покрай шосето при с. Бараково (Дупнишка околия).

 

XVIII. Бѣжанци отъ Дойрань и Кукушъ, — настанени въ училището „Фотиновъ" въ София.

 

XIX. Къмъ № 4 и сл. — Бѣжанци отъ с. Постоларъ (Кукушко), настанени въ с. Павлово при гр. София.

 

 

178

 

XX. Бѣжанци отъ гр. Гевгели, гр. Дойранъ и Кукушъ, настанени въ II-та прогимназия въ София.

 

XXI. Къмъ № 11, 14 и др. — Бѣжанци отъ селата Казаново и Драгомирци (Кукушко), настанени въ полето при Джумая.

 

XXII. Къмъ № 14. — Бѣжанци — 8 сѣмейства отъ с. Рошлово (Кукушко), сега настанени близо до единъ хълмъ при Джумая.

 

XIII. Бѣжанци отъ с. Казаново и с. Драгомирци (Кукушко), настанени десетина километра южно отъ Дупница до шосето.

 

XIV. Къмъ № 14. — Бѣжанци отъ с. Мутулово (Кукушко), настанени въ полето по шосето, южно отъ Бараково (Дупнишка околия).

 

XV. Бѣжанци отъ опожаренитѣ села Дутлия (Сѣрско) и Търлисъ (Неврокопско), настанени въ с. Ракитово (Чепинско).

 

XVI. Къмъ № 59. — Група бѣжанци отъ Дрѣново (Сѣрско), настанени въ една овчарска мандра близу до Лъжене (Чепинско).

 

XXVII. Къмъ № № 69, 60. — Жени бѣжанки съ дѣцата си отъ с. Мъкленъ (Сѣрско), настанени въ гр. Пазарджикъ.

 

XXVIII. Къмъ № № 59, 60, 37, 40. — Бѣжанци отъ Мъкленъ и Дрѣново (Сѣрско), отъ Германъ и Дървища (Демирхисарско).

 

XXIX. Къмъ № 59, 60, — Бѣжанци отъ с. Дрѣново и Мъкленъ (Сѣрско). И двѣтѣ села сѫ опожарени. Бѣжанцитѣ сѫ настанени въ една овчарска мандра близо до Лѫжене (Чепинско). — Мѫжетѣ на тия жени сѫ овчари, избити отъ гърцитѣ.

 

XXX. Къмъ № № 61 — 67. — Бѣжанци отъ с. Горно Броди (Сѣрско), настанени въ гр. Пещера. Между тѣхь има много вдовици и сирачета на мѫже убити и изчезнали.

 

XXXI. Къмъ № 61. — Бѣжанци отъ Горно Броди (Сѣрско), настанени въ училището „Любенъ Каравеловъ" въ гр. Пещера.

 

XXXII. Къмъ № 22. — Бѣжанци отъ с. Долно Броди (Неврокопско) подъ палатка, край р. Марица до Пазарджикъ. Вдовицата Танка Тодорова съ дѣцата; изгорена ѝ кѫщата и всичко, що е имала.

 

XXXIII. Къмъ №№ 38—36, 61 и др. — Бѣжанци отъ с. Кърчово, с. Горно Броди, с. Чифликъ, Гайтаниново и гр. Неврокопъ, наставени въ училището „св. Кирилъ и Методий", въ София.

 

XXXIV. Едно момиченце, изгубило родителитѣ си, прибрано отъ бѣжанци отъ Сѣрско при Дупница.

 

XXXV. Къмъ № 68. — Бѣжанци отъ изгореното село Скрижево (Зиляховско), настанени въ III-класното училище въ гр. Пещера.

 

XXXVI. Къмъ № 69. — Бѣжанка отъ с. Клепушна (Зиляховско), на която мѫжътъ не е можалъ да се спаси и е убитъ отъ гърцитѣ. Жената останала съ двѣтѣ си дѣца безъ да е могла да вземе нѣщо отъ кѫщата си. Сега се намира въ с. Каменица (Чепинско).

 

XXXVII. Къмъ № 69. — Група стари жени бѣжанки отъ селата Карлуково, Клепушна и Скрижево (Зиляховско); избѣгали сѫ на 24 юни: по пѫтя измрѣли мнозина отъ гладъ; селата имъ сѫ изгореии, а синоветѣ на тѣзи жени всички сѫ избити. Настанени сѫ тия бѣжанки въ черквата св. Димитъръ въ гр. Пещера.

 

 

179

 

XXVIII. Къмъ № 68 и сл. — Бѣжанци старци отъ селата Скрижево и Карлуково (Зиляховско), пострадали и изгубили близки свои роднини. Настанени сѫ въ Пещера.

 

XXXIX. Къмъ № 68. — Бѣжанци отъ селата Скрижево и Карлуково (Зиляховско), настанени въ гр. Пещера въ черквата „св. Димитъръ".

 

XL. Къмъ №№ 61—66, 75, 76. — Група бѣжанци-старци отъ опожаренитѣ села Горно Броди (Сѣрско), Долно Броди и Калапотъ (Зиляховско), настанени въ с. Батакъ, въ черквата св. Мария.

 

XLI. Къмъ № 68. — Петъ сѣмейства бѣжанци отъ с. Калапотъ (Зиляховско), намиратъ се край гр. Пещера до лозята съ мѣстностьта „Голѣма капия".

 

XLII. Къмъ № 68. — Бѣжанци  отъ изгореното село Калапотъ (Зиляховско), настанени въ гр. Пещера.

 

XLIII. Група бѣжанци отъ с. Алиджиларъ (Неврокопско) — 9 сѣмейства, настанени южно отъ Джумая въ полето,

 

XLIV. Къмъ № 4—17. —Бѣжанци отъ с. Негованъ (Лагадинско) и с. Пожиларъ (Кукушко), — настанени въ училището „Денкоглу", въ София.

 

XLV. Къмъ № 4 и сл. — Бѣжанци отъ гр. Кукушъ, — настанени въ Стопанското училище въ София.

 

XLVI. Къмъ №№ 18, 44. — Бѣжанци отъ гр. Дойранъ, отъ с. Долни Порой и с. Горни Порой (Демирхисарско).

 

XLVII. Къмъ док. № 37. Бѣжанци отъ с. Германъ и Демиръ-Хисаръ, настанени въ с. Княжево, близу до София.

 

XLVIII. Бѣжанци отъ с. Негованъ (Лагадинско), отъ Демиръ-Хисаръ, и с. Савякъ, настанени въ двора на IV-та прогимназия въ София.

 

XLIX. Къмъ №№ 61—66, 75, 76. — Група стари жени, бѣжанки отъ Горно Броди (Сѣрско), отъ Долно Броди и отъ Калапотъ (Зиляховско), настанени въ двора на черквата св. Мария въ с. Батакъ.

 

L. Къмъ № 61. — Бѣжанци отъ с. Горно Броди (Сѣрско), настанени въ училището „Михайловски" въ София.

 

LI. Бѣжанци отъ Неврокопъ, Долни Порой (Демирхисарско) и гр. Кукушъ, настанени въ частната кѫща на г. Димковъ въ София.

 

LII. Бѣжанци отъ с. Долни Порой (Демирхисарско), с. Рабово (Струмишко) и с. Савякъ (Демирхисарско), настанени въ училището „Априловъ" въ София.

 

LIII. Къмъ № 91—92. — Бѣжанци отъ изгоренитѣ села Дабиля и Рабово (Струмишко), настанени въ училището „Априловъ" въ София.

 

[Back to Index]