Писма и изповеди на един четник, 1902 г.
Хр. Силянов
 

XX

Острово,
21 март
 

Тук се порадвах на дружбата на Шаламанов, когото чувствувам по-близък, отколкото всички други постоянни свои спътници.

Той се яви с обширен план за работа, която ние трябваше да извършим.

— Да, драги, но преди да свършим работата, насочена против петвековния враг, необходима ми е твоята помощ, за да се разправя с друг един немалко досаден свой вътрешен враг — отговорих му аз.

И наистина, възползувай от бездействието ми, тоя враг напоследък стана нетърпим. А в Пътеле той ме дори на няколко пъти зле изложи. Представи си, Маня, в най-голямото си увлечение от проповедта аз машинално посягам с ръка към гърба или под мишниците. Подгонен от едно място, врагът отстъпва в друго, излиза дори вън и, току-виж, е приковал върху си вниманието на някого от слушателите. Аз от опит се досещам за предмета на това любопитство, поглеждам крадешком към фиксираната точка и се убеждавам в присъствието на врага. Тогава повишавам тона, усилвам патоса, жестикулирам, докато наново съсредоточа вниманието на наблюдателния слушател.

Шаламанов се просто зарадва, че му се представя възможност да ме облекчи. Той ми донесе други дрехи и прибра моите, снабди ме с живак и маслини, от които образувах смес. С тая смъртоносна смес си намазах тялото, а на шията си окачих като огърлица една връв, добре пропита със същата смес.

Врагът бе унищожен, но той и мъртъв ми отмъсти: още вечерта почувствувах е небцето първите болки от преголямото количество употребен живак.

116

*

През две малки прозорчета, врязани в дебелата стена и напомващи бойници на някоя старинна кула, нахълтва неудържимо светлината на пролетния ден и играе в тъмните кьошета на широката ни стая.

Шаламанов е при нас. Неуморим и изобретателен, той иска да използува присъствието на четата, за да окастри всички „дърва за дялане” в селото. Еди-кой си не послушал, когато искали да го изпратят с писмо във Воден... Друг нацупил лице и посочил теснотията на къщата си, когато му съобщили, че четата ще гостува един ден в дома му. Трети не се съгласил да изплати веднага поисканата му сума...

Ние слушаме и изпълняваме поръките му, защото имаме безгранична вяра в него. Светият огън, който пламти в детските му очи, не допуща съмнение в искреността и благородството на всички негови побуждения. Аз се възхищавам от него и си мисля: защо нямаме във всяко село по един такъв учител?

Кице и Абдурамана са се изправили непредпазливо на прозореца, бутат се, подсмиват се дяволито и ме отвличат от моите размишления. Абдурамана е цял обърнат в зрение и не снима очи от някакво зрелище, рядко и интересно по всяка вероятност.

Не можах да надвия любопитството си. Използувах едно запитване, което дядо Яндре отправи към Шаламанова, оставих ги за минута и се вредих между двамата съзерцатели. Зад песъчливото крайбрежие лъщи като стъкло част от езерната площ, а на брега, наредени в разкъсана редица, стоят гърбом към нас множество жени. През кратките паузи при бухането на черги и дрехи дочуваме смехове и глъчка. И при всяко замахване с бухалото краищата на сукманите се местят и видимата част на крака ту се снишава, ту се дига до над коленете.

Картината ме съблазни. Но мисълта, че Шаламанов може да ни залови на местопрестъплението, ме ужаси. Отстъпих и решен да се върна при двамата събеседници, поспрях се за една минута и погледът ми обгърна с бързината на мълния рядкото зрелище, тъй примамливо и греховно.

— Недейте... даскалът... — прошепнах аз, стрелнах поглед към Шаламанова — той се обясняваше най-сериозно с дядо Яндре — и пак насочих погледа си към брега...

117

Моята престорена и наложена благопристойност ме лиши от кураж да възразя каквото и да било на Абдурамана, когато той, малко раздразнен, ми каза:

— Голема работа... Та ние калугери не сме я... Гледането не е грех!

*

В Острово ние довършихме делото, започнато преди два месеца от Гоце. Организирахме образцово едно село от съседния воденски район, който още нямаше своя постоянна чета.

Воденци ни са много благодарни и ни молят да посетим и уредим още някои техни села. Ние с готовност приехме предложението им.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]