Писма и изповеди на един четник, 1902 г.
Хр. Силянов
 

XXXIV

Над Църна,
16 май
 

Сърцето ми се къса от тъга, Маня. От час на час ме обзема бясна злоба против всички добровенци, които ме откъснаха от Пътеле и ме приковаха толкова дена за тия скали.

Кице е намерил гроба си на пътелейските лозя!

Стефо, преживял нещастието, е при нас. Почернял, изсъхнал, изпоцапан, той се намира още под кошмара на изпитания край Пътеле ужас. Ужасът и изнемогата са сковали езика му. Бавно и откъслечно той отговаря на въпросите ми и едвам сдържа сълзите си.

167

Повече от самата загуба на милия човек и другар ме мъчи жестокият незаслужен край, който му е орисала съдбата.
 

Ето го пред мене гиздав, юначен, несъкрушим. Той се вслушва и в най-малкото шумолене, взира се във всичко, което се мерне по пътя. Три дни вече той чака, а кехаята не се вестява. Защо тоя турчин тъкмо сега е престанал да се движи между Суровичево и Пътеле? Предугадил ли е нещо, или аллах му е изпратил болест, премеждие някакво, за да го спаси? Нетърпението на Кице расте. От час на час той се изправя непредпазливо, за да се взре хубаво в задалата се фигура.

Ето го! Най-сетне той е! Кехаята с още един спътник на коне. Те са вече минали засадата и препускайки бързо, отдалечили са се на около триста крачки. Калаузът пътелеец познава кехаята — виждал го е толкова пъти — и шепне:

— Той е! Той е!

Кице, изплашен, че жертвата може скоро да се скрие, зарадван, че моментът на подвига е ударил, дига пушката и без да я прикрепи добре на рамото си, отправя първия изстрел. Дори Стефо не е предупреден, за да бъде изстрелът двоен. Кехаята и другарят му, разбрали, че префучалият край ушите им куршум е отправен към тях, скачат от конете си, залягат и се прицелват по посока към опасността, Уверен, че е свалил врага, Кице веднага полита с изтеглен ятаган — нали той се заканваше да довърши отблизо жертвата си с ножа, който не е капризен като пушката, с ножа, който никога не лъже? Но мнимата жертва, заела вече позиция, посреща с куршуми налетелия рошав гяурин. Стреля и другарят му. Стефо, разбрал несполуката, присъединява се от своята позиция към стрелбата. Пуканицата дига на крак войската от Суровичево и заптиите от Пътеле — и едните, и другите са толкова близо.

Кога е загинал Кице? В самото начало ли, когато е налетял с ножа и опиянен от мисълта, че прибавя най-славния номер в списъка на подвизите си? Или е изнемогвал в продължителната отбрана срещу надошлата паплач, покрит с рани и кръв? Стефо нищо не знае. Отделен от другаря си, който бе литнал напред, отстъпвайки крачка по крачка, докато скрие дирята си от дебнещите го войници, той е слушал и след измъкването си от лозята същия усилен пукот. Чак
 
 

Стр. 168.  К а л а у з  (диал. от тур.) — водач.

168

на другия ден той е научил от приютилите го колибари, че една войводска глава била тържествено занесена в Суровичево.
 

Така ли трябваше да умре Кице? Той изгоря в буйните пламъци на собствения си огън, стана жертва на вярата в своята изкусна стрелба. Делото край Пътеле далеч не беше целта, на която той беше посветил себе си. То беше мъничко, обикновено дело, в сполуката на което Кице не можеше ни минута да се съмнява. Нима той се самоотлъчи от живота на обикновените хора, нима той се мъчеше да бъде винаги пръв между първите и трепереше денонощно над въоръжението си само за главата на един турски кехая?

*

Тия болезнени мисли, скръбта и угризението, че се отдалечих от Пътеле заради убийството на най-лошия между добровенските младежи, бързо преминават.

Нещо страшно станало в Търсье подир сражението на Марковата чета! Това страшно вече ми е известно в най-главните си подробности.

Турците не са могли да простят на търсяни за укривателството на четата и за осемте дадени жертви. Отправената от всички страни войска не е заварила в Търсье четата, но е заварила домакините, които я бяха приютили, и всички други селяни. Имало е побоища, заливания с вряла вода, горене на човешки тела с нажежени железа, свестяване на примрели хора, за да бъдат подложени на нови мъки, докато признаят, че имат пушки, и ги предадат на властта. С десетки навързани търсяни били изпратени в Битоля. Всички ужаси, с които се е запечатала в паметта ми Винишката афера от 1898, бидоха опитани в Търсье и дадоха същия резултат: отнети са стотина пушки — повечето от пушките, които притежаваше най-добре въоръженото ни село в района.

Малцина търсяни устояли на изтезанията. Твърде малцина също са успели да избягат с пушките си.

Турците не помнят такова тържество в леринския край. Най-комитаджийското село извадено от строя! Най-върлите комитаджии обърнати в безоръжно изпоплашено стадо! Пушки, купени в Тесалия с пари от продадените ниви и

169

волове или събрани с черен труд, петак по петак, са минали в ръцете на тия, против които бяха предназначени. Колко скъпо са заплатени сложените в Търсье осем аскерски глави — мъничката наша победа в първото станало в района ни сблъскване с аскера!

А примерът на търсяни? Какъв отзвук ще намери той в нашите хора? Какво ще стане по другите села, ако и там турците рекат да употребят изпитаните вече средства?

И тъкмо сега иде несполуката в пътелейските лозя!

Клетият Кице! Аз нямам време да го оплача дори. Пушките на района, доставени със страшни рискове и кървав труд, са в опасност!

Буря се вие над главите на нашите живи хора! Кой ще мисли за умрелите?
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]