ПИСМА И ИЗПОВЕДИ НА ЕДИН ЧЕТНИК, 1902 г.  —  СПОМЕНИ ОТ СТРАНДЖА  —  ОТ ВИТОША ДО ГРАМОС
Хр. Силянов
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 

Уводни думи — доц. к.и.н. Йордан Шопов..................................................... 5
 

ПИСМА И ИЗПОВЕДИ НА ЕДИН ЧЕТНИК
 
 

СПОМЕНИ ОТ СТРАНДЖА

Предговор.............................................................................................. 215

Д о  в ъ с т а н и е т о
I. За Одринско............................................................................................... 217

II. На лагер при Гергебунар.........................................................................220

III. Последни приготовления....................................................................... 224

IV. На път.......................................................................................................227

V. Как минахме границата............................................................................231

VI. Пред конгреса..........................................................................................234

VII. Конгресът на VII въстанически окръг...................................................240

VIII. Първата кръв........................................................................................250

IX. Уредба на древната Спарта................................................................... 254

X. В Македония започнаха!......................................................................... 257

XI. Дата и план на въстанието......................................................................260

XII. В навечерието........................................................................................ 263

Д в а д е с е т  д н и  с в о б о д а
I. Нападение на Василико.............................................................................268

II. Ние, „победителите”................................................................................276

III. Нападнатите........................................................................................... 281

IV. Нова държавица..................................................................................... 287

V. В участъка на Георги Кондолов...............................................................291

VI. Въстанието в крайморските участъци....................................................297

VII. Други акции през първата нощ............................................................ 304

VIII. Трагедията на Малко Търново........................................................... 307

IX. В другите райони.................................................................................... 310

X. Турската концентрация............................................................................313

XI. Какво да се прави?...................................................................................316

652

XII. Гърците под въстаническа власт...........................................................321

XIII. Отбранителни мерки............................................................................325

Б е ж а н ц и
I. Начало на края...........................................................................................330

II. Отбраната на чуките................................................................................ 333

III. Кръстен поход към земята на спасението.............................................. 335

IV. От двете страни на желязната стена.......................................................339

ЕПИЛОГ. Фтичето.......................................................................................343
 
 

ОТ ВИТОША ДО ГРАМОС
Предговор......................................................................................................349

1.17 септември 1912.......................................................................................351

II. Малки чети............................................................................................... 352

III. Нашата чета............................................................................................ 354

IV. На път.......................................................................................................356

V. Към границата..........................................................................................359

VI. Първата нощ........................................................................................... 363

VII. По Плачковица..................................................................................... 369

VIII. С двама динамитари............................................................................379

IX. Втората голяма граница.........................................................................381

X. Отвъд.........................................................................................................386

XI. Напразни усилия.................................................................................... 388

XII. Късно разкаяние....................................................................................391

XIII. Към белите зъбери.............................................................................. 393

XIV. По пукота на едно сражение.................................................................396

XV. По Нидже планина................................................................................ 402

XVI. С петата гръцка дивизия......................................................................405

XVII. При куцовласите................................................................................ 429

XVIII. У дома.......................................:....................................................... 434

XIX. Загоричани...........................................................................................435

XX. С андартите........................................................................................... 437

XXI. По обезоръжаване................................................................................441

XXII. Две срещи...........................................................................................448

XXIII. Страница от неписана история........................................................ 451

XXIV. Над Костур........................................................................................453

XXV. Костолата:..........................................................................................458

XXVI. Косинец — Смърдеш — Въмбел.......................................................459

XXVI. Косинец — Смърдеш — Въмбел.......................................................460

XXVII. До щаба на българските войски......................................................473

XXVIII. Габреш — Кономлади................................................................... 477

XXIX. При гроба на Мелас.......................................................................... 481

653

XXX. В Търсье...............................................................................................484

XXXI. Погромът...........................................................................................489

XXXII. Само сърбите...................................................................................493

XXXIII. Победители и победени.................................................................497

XXXIV. В свободния Лерин.........................................................................503

XXXV. Капетан Вардас и генерал Хесапчиев............................................. 508

XXXVI. Патилата на победените.................................................................513

XXXVII. Свободата и българите.................................................................521

XXXVIII. Първи свободни дни на костурчани............................................524

XXXIX. Нашите пленници и трофеи........................................................... 526

XL. Как се превземат градове...................................................................... 528

XLI. В свободния Костур............................................................................ 529

XLII. Между агите.........................................................................................539

XLIII. Поход в Божиград..............................................................................550

XLIV. На обяснение при билишкия командант.......................................... 554

XLV. Раздяла................................................................................................ 558

XLVI. Дъмбени и дъмбенци.........................................................................559

XLVII. Подвигът на България.....................................................................563

XLVIII. Бягство от Билища......................................................................... 566

XLIX. Походи исхватки.............................................................................. 569

L.Настъпление против Корча...................................................................... 579

LI. Наши гробове при Къпешица.................................................................581

LII. До Билища и назад................................................................................ 585

LIII. Няколко дни в Костур......................................................................... 587

LIV. Прощаване........................................................................................... 591

Христо Силянов — четник, поет, мемоарист, историограф. Послеслов —
Михаил Неделчев..................................................................................... 594

Бележки......................................................................................................... 619

Речник на географските наименования....................................................... 638


[Next]
[Back to Index]