Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България

Иван Дуйчев

 

Иван Дуйчев

 

Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България

 

София 1972

 

Издателство Наука и изкуство, бул. Руски 6

 

 

Изданието съдържа избрани проучвания върху политическата и културната история на средновековна България от известния наш медиевист проф. Иван Дуйчев, публикувани на български език. Тези статии, подбрани из многобройните изследвания на автора, са едни от най-значителните негови постижения и запознават с отделни, различни по тематика въпроси на средновековната българска история от началото на VI до края на XIV век. Книгата съдържа всичко двадесет и пет научни статии, които са посветени предимно на проблеми от политическата и отчасти от културната история на България през средновековната епоха. В няколкото начални статии са разгледани въпроси от най-ранната история на българския народ — проникването и настаняването на славяните в отсамдунавските земи до края на VII в., после въпроси свързани с възникването на българската държава, на историята на IX—X векове са посветени три статии, а останалите статии се отнасят до проблеми от историята на българския народ през по-късни векове. Последната поместена тук статия разглежда историята на османското завоевание в Тракия през втората половина на XIV век, въз основа главно на новообнародвани ценни византийски исторически извори. Вплитането на нов неизвестен или малко проучен изворен материал, научният подход и солидно обоснованите изводи придават приносен характер на всяко изследване и обогатяват все още твърде оскъдните научни представи за нашето средновековно минало изданието е необходимо предимно за специалисти у нас и в чужбина, но представлява интерес и за по-широки кръгове от нашата общественост.

 


 

Съдържание

 

Предговор страница 9

 

Балканският югоизток през първата половина на VI век страници 11—69

 

Обединението на славянските племена в Мизия през VII век страници 70—86

 

Най-ранни връзки между първобългари и славяни страници 87—103

 

Славяни-скити страници 104—113

 

Легендата на детеубийството у древните славяни страници 114—121

 

Едно легендарно сведение за Аспарух страници 122—133

 

617

 

 

Нов исторически извор за българо-византийските отношения през първата половина на IX век страници 134—145

 

Из писмата на патриарх Николай Мистик страници 146—152

 

Българският княз Пленимир страници 153—160

 

Същинското значение на името Μόκρος у Ана Комнина страници 161—202

 

Едно кратко описание на Вардара от XII век страници 203—208

 

Български спогодбен акт от епохата на византийското владичество страници 209—215

 

Приноси към средновековната българска история — I страници 216—241

 

Приноси към средновековната българска история — II страници 242—259

 

За документите из Ватиканския архив, отнасящи се до българската история (IX—XIV век) страници 260—288

 

Приноси към историята на Иван Асен II страници 289—321

 

618

 

 

Връзки между чехи, словаци и българи през средновековието страници 322—373

 

Мелник през средновековието страници 374—412

 

Търново като политически и духовен център през късното средновековие страници 413—431

 

Зараждане на научната мисъл в средновековна България страници 432—446

 

Рационалистични проблясъци в славянското средновековие страници 447—477

 

Боянската църква в научната литература страници 478—512

 

Разказ на „чудото” на великомъченик Георги със сина на Лъв Пафлагонски, пленник у българите страници 513—628

 

Образи на двама българи от XI век страници 529—545

 

От Черномен до Косово поле страници 546—587

 

Бележки страници 588—590

 

Илюстрации страници 591—593

 

Показалец на лични и местни имена страници 595—615

 


 

Иван Симеонов Дуйчев

БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ

 

Рецензент Васил Гюзелев

Редактор Екатерина Пеева

Художник Владислав Паскалев

Художествен Редактор Румен Ракшиев

Технически Редактор Ронка Кръстанова

Коректор Йорданка Маринова

 

Дадена за набор на 4. I. 1972 г.

Подписана за печат на 24. X. 1972 г.

Печатни коли 41, Издателски коли 49,09

Издателски № 19193 Тематичен № 1874

Литературна група II-6 Формат 16/71/100.

Тираж 2595

Цена 6,95 лв.

 

Държавно Издателство Наука и изкуство

Държавна Печатница Георги Димитров

 

[Back to Index]