Медното гумно

Иван Венедиков

 

ПО-ВАЖНА ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

ИМЕННИКЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ:

 

Златарски, В. Имали ли са българите свое летоброене. — Списание на БАН, 1, 1911, с. 2.

 

Златарски, В. История на българската държава през средните векове. Т. 1. Ч. 1. София, 1970, с. 448—489.

 

Тихомиров, М. Именник болгарских князей. — Вестник древней истории, 1946, № 3, с. 88.

 

Фехер, Г. Именникът на първите български ханове. — Год. на Нар. музей — София (за 1922—1925 г.), 1926, с. 238—313.

 

Mikkola, J. Die Chronologie der Türkischen Donau bulgaren. — Journal de la societe Finno-ougrienne XXX, 1933.

 

Pritsak, O. Die Bulgarische Fürstliste und die Schprache der Protobulgaren. Wiesbaden, 1955.

 

 

АПОКРИФНА БЪЛГАРСКА ЛЕТОПИС:

 

Дуйчев, Ив. Из старата българска книжнина. Ч. 1. София, 1943, с. 154.

 

Иванов, Й. Богомилски книги и легенди. София, 1970.

 

 

СВЕДЕНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА:

 

Извори за българската история. Т. 6. София, 1960 (Теофан, с. 260—275; Никифор, с. 294—305; Деянията на св. Димитър Солунски, с. 158—165).

 

347

 

 

ЛЕГЕНДАТА ЗА МЕДНОТО ГУМНО:

 

Дринов, М. Медно (бакърно) гумно, меден ток в словенските и гръцки умотворения. — В: Съчинения. Т. 2. София, 1911, с. 502.

 

Филипович, М. Бакарно или мједно гумно. — Етнолошки преглед, Београд, 1959, с. 19.

 

 

ДРУГИ СЪЧИНЕНИЯ:

 

Бешевлиев, В. Първобългарски надписи. София, 1979.

 

Бешевлиев, В. Първобългарите. София, 1981.

 

Бурмов, Ал. Към въпроса за произхода на прабългарите. — В: Избрани произведения. Т. 1. София, 1968.

 

Бурмов, Ал. Бележки за прабългарския племенен съюз в VII в. — В: Избрани произведения. Т. 1. София, 1968.

 

Венедиков, Ив. Легендата за Михаил каган. — В: Преслав. Сб., Т. 2, София, 1976, с. 179.

 

Златарски, В. Нови известия за най-древния период на българската история. — Сборник на БАН, 11, 1894, с. 148.

 

Извори за българската история. Т. 4. София, 1951 (Скриптор инцертус, с. 20; Лексикон Суидас, с. 308).

 

Митрополит Симеон. Писмата на Теофилакт Охридски, архиепископ български. София, 1931, с. 256—258 (Житието на Тивериуполските мъченици).

 

Петров, П. и В. Гюзелев. Христоматия по история на България. Т. 1. София, 1978, с. 443 (Видение на пророк Данаил за царете, последните дни и края на света).

 

Петров, П. и В. Гюзелев. Христоматия по история на България. Т. 1. София, 1978, с. 477 (Тълкувание Данаилово).

 

 

ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАИ В XIX И НАЧАЛОТО НА XX В.:

 

Ангелов, Б. и Хр. Вакарелски. Трем на българската народна историческа епика. София, 1940.

 

Арнаудов, М. Кукери и русалии. — Сборник за народни умотворения и народопис, 34, 1920.

 

348

 

 

Арнаудов, М. Митически песни. — В: Българско народно творчество. Т. 4. София, 1961.

 

Арнаудов, М. Студии върху българските обреди и легенди. Т. 1. София, 1971.

 

Вакарелски, Хр. Бит и език на тракийските българи. Ч. 1. София, 1935.

 

Вакарелски, Хр. Етнография на България. София, 1977.

 

Захариев, Й. Кюстендилско краище. — Сборник за народни умотворения и народопис, 32, 1918.

 

Маринов, Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи. — Сборник за народни умотворения и народопис, 28, 1914.

 

R. W. Dawkins. The Modern Carnaval in Thrace and the Cult of Dionysus. — Journal of Hellenic Studies, XXVI, 1906, 191.

 

J. G. Frazer. Der Goldene Zweig. Leipzig, 1950.

 

 

СВЕДЕНИЯ ЗА ПОЧИТАНЕТО HA ДИОНИС И ЗАЛМОКСИС У ТРАКИТЕ:

 

Иванов, Д. Сребърното съкровище от Борово. — Изкуство, 1975, № 3—4, с. 14.

 

Извори за старата история и география на Тракия и Македония. София, 1949.

 

Извори за българската история. Т. 6. София, 1960 (Житие на св. Дазий — Деяния на Дазий, с. 19—20).

 

Detschew, D. Die Thracishen Spracheste. Wien, 1976, p. 173.

 

Mansi, D. Sacrorum Conciliarum nova et amplissima collectio, II Florentiae, 1765, canones 52, 65.

 

 

ДРУГИ СЪЧИНЕНИЯ:

 

Дечев, Д. Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите. 2. изд. София, 1939.

 

Mythologie generale, Paris, 1935.

 

SCHEFFER, Thassilo de Mysteres et oracles Helleniques. Paris, 1943. Nonnus Panoplensis, Dionysiaca, VI.

 

349

 

 

Venedikov, Iv. Le Syncretisme religieux en Thrace а l'epoque romaine. — Acta antiqua Philippopolitana, St. Archaeologica, 1963, p. 51.

 

[Previous]

[Back to Index]