Константин Костенечки. Съчинения

 

 

Константин Костенечки

Съчинения

Скaзaние за буквите. Житие на Стефан Лазаревич

 

Изданието е подготвено от Анна-Мария Тотоманова

 

Славянска библиотека

под общата редакция на Емил Ив. Димитров

 

Серия Slavia orthodoxa

Отговорен редактор Светлина Николова

 

 

ЕТ Славика, София 1993

 

Книгата е издадена с конкурс на Националния център по книгоиздаване

 

На корицата: "Сказание за буквите" - първа страница на ръкописа (средата на XVII век). Сб. на библиотеката при Сръбската патриаршия, № 129.

 

© Анна-Мария Тотоманова, превод, бележки, послеслов, 1993.

© Борислав Ждребев, художник, 1993.

© ИК "Славика - Емил Димитров", 1993.

ISBN 954-8520-05-2

 


 

Константин Костенечки

СЪЧИНЕНИЯ

 

българска, първо издание

 

Превод Анна-Мария Тотоманова

 

Редактор Ангелина Минчева

Художник Борислав Ждребев

Коректор Мара Михайлова

 

Формат 32/84/108

Тираж 1000

Цена 43.90

 

Предпечат "Дилемма" ООД

ИК "Славика - Емил Димитров"

 

ISBN 954 8520 05-2

 

[Back to Index]