Лингвистични студии за Македония

Иван Кочев (съст.)

 

Лингвистични студии за Македония

 

Македонски Научен Институт

София 1996

 

Съставител: проф. д-р Иван Кочев

Под редакцията на: чл.-кор. проф. Д. Иванова-Мирчева, проф. д-р И. Кочев

 

Посвещава се на чл.-кор. проф. Кирия Мирчев, по случай 20-годишнината от смъртта му.

 

 

Linguistic studies on Macedonia

 

Macedonian Scientific Institute

Sofia 1996

 

 

The book is dedicated to Corresponding Member Prof. Kiril Mirchev, on the occasion of the 20th anniversary of his death

 

Изследванията, поместени в сборника, хвърлят светлина върху съдбата на българския език от IX век до наши дни в географската област Македония. Това е най-големият лингвистичен труд с подобна проблематика, публикуван досега. Проучванията са из областта на езиковата история, диалектологията, ономастиката, етнолингвистиката и словообразуването на българския език. Трудът е принос към решаването на лингвистични въпроси, които продължават да вълнуват нашата и международната общественост.

 

The papers included in the collection shed light over the fate of the Bulgarian language in the geographical region of Macedonia since the 9th c. till the present day. This is the most comprehensive linguistic work treating such a wide range of problems that has been published so far. The studies discuss problems of language history, dialectology, onomastics, ethnolinguisties and word formation of the Bulgarian language. The book is a contribution to the solving of certain linguistic problems which are still of interest to the Bulgarian and foreign public.

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор (проф., д-р Ив. Кочев) . . . . . . . 7

 

1. Българските манастири в Македония през IX—XIV век акад., проф. Д. Ангелов . . . . . . . 10

 

2. Печатни книги от XVI в. и т. нар. "сръбска редакция" (Проблеми и задачи на бъдещите изследвания) чл.-кор., проф. Д. Иванова-Мирчева . . . . . . . 57

 

3. Неофит Рилски — основоположник на българската лексикография проф., д-р В. Кювлиева-Мишайкова . . . . . . . 76

 

4. Вариантни форми в творчеството на Йордан Хаджиконстантинов Г. Николова . . . . . . . 128

 

5. Григор Пърличев и българската лексикална система през 60-те—80-те години на XIX век − доц., д-р Д. Иванова . . . . . . . 134

 

6. Значението на топонимията за етническата принадлежност на македонските говори − акад., проф. Ив. Дуриданов . . . . . . . 165

 

7. Съчетанията шт, жд в солунския диалект − проф., д-р Ив. Кочев . . . . . . . 192

 

8. Фонетичната система на говора на с. Волак, Драмско н. с., д-р Л. Антонова-Василева . . . . . . . 197

9. Консонантната система на говора на с. Лешко, Благоевградско гл. ас., д-р Е. Христова . . . . . . . 230

10. Морфологичната система на петричкия говор н. с. Будьони Цанов . . . . . . . 268

11. Южнобългарското окончание -(а)м за 1 лице, единствено число, сегашно време при глаголите от I и II спрежение − н. с., д-р Сл.Керемидчиева . . . . . . . 325

12. Наречия за време в българските говори от Македония − н. с., д-р М. Витанова . . . . . . . 340

13. Атрибутивни имена за лица в българските говори от Македония − ст.н.с., д-р М. Тетовска-Троева . . . . . . . 382

14. Словообразувателната категория имена за качества (Nomina essendi) в българските говори в Македония (Съпоставителна характеристика) − н. с., д-р Е. Кяева . . . . . . . 453

15. Сложни имена за производители на действие (Nomina agentis) в югозападните български говори (Съпоставително изследване) − н. с., д-р Л. Домусчиева . . . . . . . 477

16. Етноними с деетнонимни значения в българските говори (Мизия, Тракия и Македония) − д-р С. Теллалова . . . . . . . 550

 

    Резюме на английски език (проф., д-р Ив. Кочев) . . . . . . . 590

 

 


 

 

 

LINGUISTIC STUDIES ON MACEDONIA

 

The book is dedicated to Corresponding Member Prof. Kiril Mirchev, on the occasion of the 20th anniversary of his death

 

MACEDONIAN SCIENTIFIC INSTITUTE, SOFIA 1996 

 

CONTENTS

 

Prof. Dr. I. Kochev — Foreword 7

 

Acad. Prof. D. Angelov — The Bulgarian Monasteries in Macedonia in the 9th-14th cc. 10

Corresp. Mem. Prof. D. Ivanova-Mircheva — Printed Books from the 16th. c. and the So-Called "Serbian Edition" (Problems and Tasks of Future Studies) 57

Prof. Dr. V. Kjuvlieva-Mishajkova — Neophyte of Rila — Founder of Bulgarian Lexicography 76

T. Nikolova — Variant Forms in the Works of Jordan Hadjikonstantinov — Djinot 128

Assoc. Prof. Dr. D. Ivanova — Grigor Purlichev and the Bulgarian Lexical System in the 1860'-1880's 134

Acad. Prof. I. Duridanov — The Significance of Toponymy for the Ethnical Appurtenance of the Macedonian Dialects 165

Prof. Dr. I. Kochev — The Combinations шт, жд in the Salonica Dialect 192

Dr. L. Antonova-Vasileva, PhD — Phonetic System of the Dialect of the Village of Volak, Drama Region 197

Assist. Prof. Dr. E. Hristova — Consonant System of the Dialect of the Village of Leshko, Blagoevgrad Region 230

B. Tsanov, PhD — Morphological System of the Dialect of Petrich 268

Dr. S. Keremidchieva, PhD — The South-Bulgarian Ending -(а)м for the First Person, Sg, Present Tense, for Verbs of the 1st and 2nd Conjugation 325

Dr. M. Vitanova, PhD — Adverbs of Time in the Bulgarian Dialects from Macedonia 340

Assoc. Prof. Dr. M. Tetovska-Troeva — Attributive Personal Names in the Bulgarian Dialects from Macedonia 382

Dr. E. Kjaeva, PhD — The Word Formative Category of nomina essendi in the Bulgarian Dialects from Macedonia (A Comparative Survey) 453

Dr. L. Domuschieva, PhD — Compounds for nomina agentis in the Southwestern Bulgarian Dialects (A Comparative Survey) 477

Dr. S. Tellalova — Ethnonymes with Deethnonymic Meaning in the Bulgarian Dialects (Moesia, Thrace and Macedonia) 550

 

Prof. Dr. I. Kochev — A Summary in English 590

 

[Back to Index]