Освободителнитѣ борби на Македония, I
Хр. Силянов

 

VI. ИЛИНДЕНСКОТО ВЪЗСТАНИЕ

 

20 юлий.

 

Свети Илия разпрегна гръмовната си колесница, предоставяйки на робитѣ, които го тачатъ, да загърмятъ вмѣсто него по македонската земя.

 

Случайни изстрели нарушиха тукъ-тамъ зловещото затишие, което заедно съ юлскитѣ марани трептѣше предъ нажеженитѣ поля презъ тоя необичайно дълъгъ и душенъ день. Посветенитѣ въ страшната тайна чакаха светата нощь да обгърне съ покровителствената си мантия роднитѣ  имъ балкани. И дойде, най-после, тая многожадувана нощь — съ царствената си тишина и съ кроткото сияние на своята бледна царица...

 

Но задържа се пълната луна, по-любопитно отъ другъ пѫть. Тя не откѫсваше погледъ отъ дивния лабиринтъ на върхове, равнини и езера и като че ли не мислѣше да отмине... А тъкмо това чакаха сега посветенитѣ, за да пристѫпятъ къмъ изпълнение на току що положената клетва предъ изваденитѣ червени знамена. И бѣха така нетърпеливи, че не навсѣкѫде дочакаха залѣза ѝ ...

 

Единъ изстрелъ, неизвестно отъ где и отъ кого даденъ, смути мълчанието на нощьта. Единъ огроменъ пламъкъ се издигна недалеко отъ Битоля и освѣтли косматата снага на Пелистеръ. Залпове заехтѣха откъмъ усоитѣ на Бигла. Безброй пожари, запалени едновременно отъ нѣкаква хилядорѫка хала, обагриха небето. Трѣсъкътъ на единъ динамитенъ взривъ откъмъ Екши-су разтърси простора. И ето, въ нечувания до тогава ехтежъ на илюминираната илинденска нощь се смѣсиха звуцитѣ на зазвънилитѣ  камбани отъ крушовскитѣ църкви и викътъ „ура” изтръгнатъ отъ много хиляди гърла.

 

Какво значеха тия зарева надъ обширната Пелагония и по политѣ на Нидже, на Вичъ, на Петрино, на Илийна, на Галичица? Защо звънѣха като на Великдень камбанитѣ на Крушово и на стотици селски църквици? Каква бѣ тая хиля дозвучна музика отъ трѣсъци, пукотъ, камбаненъ звънъ и ура?

 

Това бѣ гласътъ на първата клетва, положена преди десеть години отъ Дамянъ Груева въ Солунъ и израсла въ всенародно съзаклятие:

 

Безумно дързъкъ боенъ зовъ къмъ империята на султанитѣ;

 

Зовъ за братска помощь къмъ освободенитѣ оттатъкъ Рила и Родопитѣ;

 

Зовъ за човѣшко съчувствие и за правда къмъ цѣлия цивилизованъ свѣтъ.

 

1. Първитѣ възстанишки действия въ Битолския окрѫгъ

1. Възстанието въ Смилево. — Участието на Главния щабъ. — Сражения. — Смилево — укрепенъ лагеръ. — Свободни дни. — На лагеръ въ планината. — Тактиката на Груева. — Участието на власитѣ. — Други акции въ Битолския районъ

 

Илиндень завари Главния щабъ надъ Смилево.

 

Привечерь, когато слънцето бавно се спущаше задъ хребетитѣ на Бигла, въ една полянка надъ селото се привършваше единъ свещенъ обрядъ. Селскиятъ свещеникъ, въ одежди и съ кръстъ въ рѫката, бѣше вече изпросилъ благословията на Бога за започването дѣло. Войводи, четници и мобилизирани селяни пристѫпиха предъ осветеното копринено знаме на Щаба, извезано съ трепетни пръсти отъ битолскитѣ учителки и му се поклониха. Започнаха после прегръщания и цѣлувки. Всички присѫтствуващи селяни се смѣтаха задължени да се цѣлунатъ съ Груева, Сарафова и Лозанчева. Гласътъ имъ треперѣше отъ вълнение, произнасяйки думата: „хаирлия!” Сълзи блѣснаха въ очитѣ на мнозина.

 

Тъкмо по това време сигналната трѫба призова войницитѣ въ селото на обичайната вечерна молитва за султана. Единъ пушеченъ залпъ прекѫсна аскерския възгласъ: „Падишахъмъ чокъ яша” и въ екота на пушкитѣ се смѣсиха виковетѣ на възстаналитѣ роби: „Долу султана! Долу Турция!” Последва оглушително „ура”. Аскерлиитѣ избѣгаха въ квартиритѣ си и въ съседната голѣма каменна сграда на училището, заеха позиции и откриха ожесточена стрелба.

 

Възстанието въ Смилево се почна.

 

Щабътъ съ четницитѣ си слѣзе въ селото и се присъедини къмъ сражаващитѣ се — всичко около 200 души. Войницитѣ не само не мислѣха да се предадатъ, но се стремѣха да завзематъ и съседната каменна кѫща съ доминираще положение надъ селото — сѫщата кѫща, въ която преди три месеца заседаваше конгресътъ. За да се избѣгне тая опасность, Щабътъ реши да се изгори тая кѫща. Стопанинътъ,

 

288

 

рѫководительтъ, Чурановъ, безъ колебание я пожертвува. Борисъ Сарафовъ, поручикъ Стойковъ и възстаникътъ отъ Смилево Павле Гальовъ приближиха подъ огъня на турскитѣ куршуми и съ рискъ на живота си попръскаха историческата кѫща съ газь и я подпалиха. Когато пламъцитѣ осветиха Смилево, стопанинътъ на подпаления домъ, Георги Чурановъ, изрази поривитѣ си въ тоя сюблименъ моментъ, като запѣ отъ една съседна кѫща, гдето бѣше заелъ позиция:

Нещеме ний богатство,

Нещеме ний пари,

Но искаме свобода,

Човѣшки правдини.

Така изрази той саможертвата на цѣлия възстаналъ народъ.

 

Презъ нощьта възстаницитѣ подпалиха и турския складъ съ патрони и други материали. Намиращитѣ се вѫтре нѣколко войника станаха жертва на пламъцитѣ. Така мина първата възстанишка нощь въ Смилево: въ пламъци и пукотъ.

 

Обсадата продължи и другия день. Следъ обѣдъ се зададе турски отрядъ отъ 400 души, идещи откъмъ Облаково и Гопеши, въ помощь на обсаденитѣ. Една смилевска чета, предвождана отъ Стоянъ Донски, го пресреща на позицията „Гьоревъ гробъ” и избива десетина души съ единъ мюлязиминъ (подпоручикъ). Щабътъ смѣтна за безмислено да се даватъ жертви въ борба около укрепенитѣ въ селото войници и заповѣда на Стоянъ Донски да се оттегли къмъ Щаба. Тогава отблъснатиятъ аскеръ приближи селото, но авангардната чета открива огънъ и убива неколцина. Неприятельтъ се оттегли въ планината срещу Щаба, на единъ часъ разстояние, но се отдръпна и авангардътъ, съгласно щабната заповѣдь. Това даде възможность на аскера да слѣзе на 22 юлий безпрепятствено въ селото и да освободи обсаденитѣ. Турцитѣ действуваха плахо, не посмѣха дори да завзематъ цѣлот о село, а само запалиха най-близкитѣ тридесетина кѫщи. Димътъ привлѣче къмъ Смилево мнозина селяни. Турцитѣ забелязаха движението имъ, набързо напустнаха селото и си заминаха, а смилевци побързаха да угасятъ огъня.

 

Нѣма съмнение, че ако смилевци действуваха сами, останкитѣ отъ гарнизона не биха се спасили, макаръ и съ цената на най-големи жертви. Тѣ не разбираха и не можеха да одобрятъ тая тактика на сдържаность и на пестене сили и затова бѣха недоволни отъ заповяданото отстѫпление —  както и самъ Груевъ признава. [1] Тѣ малко искаха

 

1. „Спомени” стр. 25.

 

289

 

да знаятъ, че презъ тия три дена неприятельтъ даде надъ 45 мъртви, а възстаницитѣ само единъ убитъ и единъ раненъ. [1]

 

Окуражени, турцитѣ — войска и башибозукъ отъ с. Обедникъ, съ човали за плячка — тръгнаха пакъ къмъ Смилево, на 23 юлий, но бѣха лесно отблъснати и обърнати въ бѣгъ, щомъ наближиха възстанишкитѣ позиции къмъ долния, източния край на селото, като оставиха и часть отъ конетѣ си. Отъ тоя день и до 14 августъ селото не биде вече обезпокоено.

 

Смилевци прекараха двадесетина свободни дни, но не въ селото си, а въ планината. Киркитѣ и лопатитѣ на невъорѫженитѣ, селяни, подъ вещото рѫководство на поручикъ Стойковъ, обърнаха Смилево въ укрепенъ лагеръ. Жителитѣ, около 2000 души, се заселиха въ прелестната мѣстность „Голѣмъ гаръ”. [2] Въ новото селище изникнаха колиби отъ шума, построиха се кухни и фурни, организираха се интендантски и други служби. Комитетътъ разполагаше съ всички частни състояния и задоволяваше нуждитѣ на всички.

 

Илюзията за свободата, съ която живееха хората, бѣ тъй свидна и сладка, че отказътъ отъ частната собственость бѣ най-малката жертва, принесена предъ нейния олтаръ . . .

 

Въ Битолската околия, най-голямата въ вилаета, възстанието обхвана седемь отделни пункта.

Смилево бѣ центърътъ на пункта Гяватъ-колъ съ база на Стругова планина и на Бигла. Ядката на възстаническата сила представляваха Смилево, Гявато и Цапари — едни отъ най-добре организиранитѣ и въорѫжени въ цѣла Македония. Само тия три села извадиха надъ 600 борци, изнесоха люти битки и дадоха непрежалими жертви. Но не е малка заслугата и на съседнитѣ влашки села Гопеши, Магарево и др., които споделиха общия възторгъ и кървавитѣ жертви на бунта. Особено Гопеши. То даде отлични четници и единъ войвода, Никола Кошката, който сложи коститѣ си за общата свобода.

 

На 20 юлий презъ нощьта възстаницитѣ нападнаха и опожариха всички бейски кули, разрушиха телеграфнитѣ съобщения и мостоветѣ по шосето Битоля — Ресенъ. Единъ отрядъ нападна турското село Доленци.

 

 

1. Споредъ Козма Георгиевъ, участникъ въ тия действия, Д. Груевъ обясняваше тактиката на Щаба предъ селянитѣ така : „Ние трѣбва да пестимъ и сили и джепане, чунки Алеманя съ нейния Крупъ на насъ джепане не дава. Пъкъ да не мислите, че ние искаме на юрушъ да сломиме турския довлетъ. Ние възстанахме не за да излѣзнатъ по-ербапъ отъ маузеркитѣ нашитѣ мартини и „Гра”, купувани съ жълтицитѣ, кѫсани отъ нанизитѣ на нашитѣ майки и сестри, а за да кажемъ и докажемъ на всички въ свѣта, че македонецътъ презира робството и е готовъ да изкупи това свое презрение съ цената на най-милото си” („Подъ развѣто знаме” — Сб. „Илиндень”, 1929, стр. 88). Тая тактика на пестене сили проглежда и въ по-нататъшнитѣ разпоредби на Главния щабъ.

 

2. Тая мѣстность „Голѣмъ гаръ” запази отпосле две имена за населението: „Началството” и „Пандуровъ гробъ”. (Тамъ бѣ погребанъ Пандуровъ, първата жертва презъ първия възстанически день въ Смилево).

 

290

 

Въ пункта Буфъ-колъ, въ непосрѣдствено съседство съ Битоля и съ бази планинитѣ Пелистеръ, части отъ Баба и Буфската планина, възстанието се ознаменува съ сѫщитѣ нападения на бейски кѫщи, турски воденици и съ разрушение на съобщенията. Часть отъ тоя районъ съ селото Буфъ спадатъ къмъ Леринската околия. До 15 августъ най-голѣмитѣ действия се развиха около Раково и Буфъ. Тѣ ще бѫдатъ описани по-после.

 

Възстанически набѣги ставаха и въ Битолско поле. Като бази на четитѣ тукъ служеха Селечка планина и части отъ Мориховскитѣ планини.

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]