Паметна битка на народите
Бистра Цветкова

 

Паметна битка на народите

(Европейският югоизток и османското завоевание — края на XIV и първата половина на XV в.)

 

Цветкова, Бистра

 

Второ основно преработено и допълнено издание

Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна, 1979

 

На родителите ми Елена и Андрей Цветкови

 

 


 

 

Битката през 1444 г. на обединената християнска армия при Варна с османските завоеватели е преломен момент в почти едновековната борба на балканските народи. Към този драматичен момент в историята на Европейския югоизток е отправял поглед не един изследовател. През 1969 г. излезе книгата «Паметна битка на народите». В настоящото второ преработено издание проф. д-р Бистра Цветкова внася значителен допълнителен материал, плод на десетгодишна работа сред европейската книжнина и архиви, нови свои виждания и обобщения. В книгата има и богата справочна литература.

 

© проф. д-р Бистра Цветкова, 1979

Jusator, Sofia

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор . . . . . . . 5

 

Глава I. Историческата мисъл и източниците да епохата

Книжнината по проблемите на османското завоевание и ранния османски режим в Европейския югоизток . . . . . . . 11

Извори . . . . . . . 25

Бележки . . . . . . . 44

 

Глава II. Балканските страни в борба срещу османските завоеватели

Съпротивителни усилия на българите в края на XIV и първата половина на XV в. . . . . . . . 58

Сърбия, Зета, Босна и Хърватско срещу османската опасност . . . . . . . 81

Отпорът на непокорните планини (Албания) . . . . . . . 95

Последни усилия за спасение на погиваща Византия . . . . . . . 106

Влахия и Молдавия отстояват свободата си . . . . . . . 126

Бележки . . . . . . . 137

 

Глава III. Османският режим в балканските земи

Методи на завоевание и утвърждаване . . . . . . . 146

Феодално земевладение . . . . . . . 170

Управление на балканските земи . . . . . . . 185

Режим на подвластното население . . . . . . . 196

Градове и градски живот . . . . . . . 211

Бележки . . . . . . . 218

 

Глава IV. Европейските държави и османската опасност

Унгария, Полша и Чехия . . . . . . . 228

Папството, Венеция, Генуа и останалите италиански държавици . . . . . . . 240

Англия, Франция, Испания и Германия . . . . . . . 247

Бележки . . . . . . . 250

 

Глава V. «Дългият» поход на Владислав III Ягело и Янош Хуняди в балканските земи

Подготовка за борба . . . . . . . 252

«Дългият» поход и балканските народи . . . . . . . 263

Бележки . . . . . . . 292

 

Глава VI. Паметна битка на народите

Подготовка на втория поход на Владислав III Ягело и Янош Хуняди . . . . . . . 297

На път през българските земи . . . . . . . 299

Паметна битка на народите . . . . . . . 306

Заключителни думи . . . . . . . 320

Бележки . . . . . . . 324

 

Библиография . . . . . . . 327

Съкращения . . . . . . . 345

Резюме на френски език . . . . . . . 347

 


 

Бистра Цветкова

 

ПАМЕТНА БИТКА НА НАРОДИТЕ

 

Редактор Петко Георгиев

Водещ редактор Димитър Клисуров

Художник Иван Кенаров

Худ. редактор Владимир Иванов

Техн. редактор Константин Пасков, Светла Димитрова

Коректори Денка Мутафчиева, Елена Върбанова

 

Българска, II преработено издание

 

Дадена за набор на 30. VII. 1979 г.

Подписана за печат на 13. XII. 1979 г.

Излязла от печат на 28. XII. 1979 г.

Печ. коли 22,25 Изд. коли 22,25 Изд. № 1301

Формат 60х90/16

Тираж 10120

Цена 3,06 лв.

 Код 08 9531472166/0616-8-79

Книгоиздателство «Г. Бакалов»—Варна

ДП «Стоян Добрев—Странджата» — Варна Пор. № 179 

 

[Back to Index]