Политическа география на средновековната българска държава. Част I. От 681 до 1018 г.

Петър Коледаров

 

Списък на картните изображения (карти и схеми за политическата география на България, 681 — 1018 г.)

 

1. Начална територия на България по Долни Дунав и Северозападното Черноморие (681—800 г.)

2. Схема за структурата на българската държава през IX—X в.

3. Схема на отбранителните землени съоръжения в югоизточните и северозападните предели на България в края на VII и началото на VIII в.

4. Териториалното нарастване на България през управлението на хановете Крум и Омуртаг — първите три десетилетия на IX в.

5. Схема на българо-византийската граница в Тракия към 815—816 г. (По договора за тридесетгодишния мир между България и Византия)

6. Териториалното нарастване на България от 831 до края на IX в. (През управлението на хановете Маламир и Пресиан и князете Борис I и Владимир)

7. Схема на границите на България с Византия към 865 и 905 г. и с Хърватско през 30-те години на X в.

8. България от края на IX до 970 г. (През управлението на царете Симеон и Петър)

9. Българските граници от 970 до 1000 г. (През управлението на комитопулите и царете Роман и Самуил)

 

 

1.

Карта № 1. Начална територия на България по Долни Дунав и северозападното Черноморие (681—800 г.)

 

[[ Начална територия на България при основаването ѝ в 681 г.

Първо териториално разширение през 705 г. в Тракия — областта Загория.

„Вътрешна област”

„Външни” области на съюзни склавински и прабългарски племена

Български защити съоръжениа (окопи)

запазени в относително добро състояние

частично запазени и предполагаеми

Граница между гористата и гористо-степната област

Граница на Византия през управлениеъо на имп. Хераклий (610—641)

Контролирани от Византия територии към края на VII в.

Държавна граница

Столица, Укрепен стан, Крепост, Град, Село

Забележка: Днешите имена на географските обекти са дадени в скоби ]]

 


 

2.

Карта № 2. Схема за структурата на българската държава през IX-X в.

 

[[ Вътрешна област

Външни гранични зони с поселения от съюзни племенни групи

Укрепени зони (Лимеси)

Граници на България към 904 г.

Средище на комитат

Столица, Град, Крепост ]]

 


 

3.

 

Карта № 3. Схема на отбранителните землени съоръжения в югоизточните и североизточните предели на България в края на VII и началото на VIII в.

 

[[ Начална територия на българската държава по Долни Дунав

Териториална придобивка от 705 г. в Тракия (Загория)

Окоп. Път. Укрепен стан. Крепост

Съвременно селище (с име в скоби)

Граници на контролираните от Византия територии (според Р. Й. Лилие)

в края на VII в. в края на VIII в.

Представени с владиците си градове на съборите:

Атина в 680—681 г., Филипи в 691—682 г., Патрас в 789 г. ]]

 


 

4.

Карта № 4. Териториално нарастване на България през първите три десетилетия на IX век (през управлението на хановите Κрум и Οмуртаг)

 

[[ Граници на България при заемане на престола от хан Крум в 803 г.

Граници на България при хан Крум според В. Н. Златарски

Военновременни граници с Византия в края на управлението на хан Крум (814 г.)

Уредени и признати с договори български граници през управлението на хан Омуртаг (814—831)

Граници на Византия през първата четвърт на IX в. в Крим, Италия и западните части на Балканския полуостров

Нови български отбранителни системи с окопи на северозапад и в Тракия

Византийска военно-административна област (тема)

Франкска гранична област (марка)

Днешни областни имена

Столица. Град. Крепост ]]

 


 

5.

Карта № 5.  Схема на българо-византийската граница в Тракия към 815–816 г. (по договора за 30-годишния мир между България и Византия)

 

[[ Българо-византийска граница към 815/816 г.:

- според В. Н. Златарски

- по нови уточнения

Окопът „Еркесията”. Блато. Път. Столица. Град. Крепост. Съвременно селище (с име в скоби) ]]

 


 

6.

 

Карта № 6. Териториално нарастване на България от 831 г. до края на IX век (през управлението на хановете Маламир и Пресиан и князете Борис I и Владимир)

 

[[ Граници на България при заемане на престола от хан Маламир в 831 г.

Териториални придобивки на България при хан Маламир

Вероятно териториално наростване на България при хан Маламир

Териториално разширение на България през управлението на хан Пресиян (834—851)

Българо-византийска граница на Балканите след „Дълбокия мир” от 864 г.

Византийски владения извън Балкансхия полуостров

Славянски племена и народи

Държавна граница

Столица. Град. Крепост ]]

 


 

7.

Карта № 7. Схема на българските граници с Византия към 865 и 905 г. и с Хърватско през 30-те години на X в.

 

[[ Българо-византийска граница през управлението на княз Борис I (852—889) според: - В. Н. Златарски, Тадеуш Василевски, по нови уточнения на автора

Българо-византийска граница през управлението на цар Симеон към 904 г. според: - В. Н. Златарски, по нови уточнения на автора

Българо-хърватска граница през 30-те години на X в. според Реля Новакович

Столица, Град, Крепост ]]

 


 

8.

Карта № 8. България от края на IX в. До 970 г. (през управлението на царете Симеон и Петър)

 

[[ Граници на България:

през управлението на царете Борис I и Владимир

военновременни, в края на управлението на цар Симеон (893—917)

през управлението на цар Петър (927—970)

Преселение на маджарите в Средна Европа в 895/896 г.

Разселване на печенегите в Северното Черноморие в 895—896 г.

Печенежко племе и заета от него територия (тема)

Византийска военно-административна област (тема)

Столица, Град, Крепост ]]

 


 

9.

Карта № 9. Български граници от 970 до 1018 г. (през управлението на комитупулите и на царете Роман и Самуил)

 

[[ Граници на България:

в края на управлението на цар Петър (към 970 г.)

към 997—999 г. при цар Самуил (997—1014 г.)

Северозападна граница на Византия в 972 г. в завладените източнобългарски земи

Византийски военно-административни единици (теми и катепанства)

Държавна граница

Столица, Град, Крепост ]]

 

[Back to Index]