Политическа география на средновековната българска държава. Част I. От 681 до 1018 г.

Петър Коледаров

 

Българска Академия на Науките

Институт за История

 

Петър Коледаров

Политическа география на средновековната българска държава

Първа част от 681 до 1018 г.

 

София 1979

Отговорен редактор Васил Гюзелев

 

Петр Коледаров

Политическая география средновековой болгарской державы

Часть первая — с 681 по 1018 г.

 Издательство Болгарской Академии Наук, София 1979

 

Peter Koledarov

Political geography of medieval Bulgaria

Part one — from 681 to 1018

Publishing house of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 1979

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод . . . . . . . 5

 

Глава I. Характер, териториална структура и правен статут на границите на българската държава от края на VII до началото на XI в. . . . . . . . 7

 

Глава II. Първоначална територия на българската държава при нейното образуване и утвърждаване (631—800 г.) . . . . . . . 23

 

Глава III. Териториално разширение на България през IX в. . . . . . . . 32

 

Глава IV. Границите на България до 70-те години на X в. . . . . . . . 46

 

Глава V. Граници на българската държава от 970 до 1018 г. . . . . . . . 54

 

Заключение . . . . . . . 59

 

Списък на картните изображения . . . . . . . 65

Списък на съкращенията . . . . . . . 65

Показалец на личните имена . . . . . . . 67

Показалец на географските обекти . . . . . . . 72

 

Резюме на руски език . . . . . . . 79

Резюме на английски език . . . . . . . 83

 


 

 

ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, 1

ПЕТЪР СТОЯНОВ КОЛЕДАРОВ

 

Редактор Бека Чолакова

Художник Елена Касабова

Художествен редактор Данаил Донков

Технически редактор Николина Николова

Коректор Райна Иванова

 

Издателски индекс 7157

Дадена за набор на 23. IV. 1979 г.

Подписана за печат на 3. X. 1979 г.

Формат 70x100/8

Тираж 1800

Печатни коли 13

Издателски коли 16,86

Цена 2,84 лв.

 

Код 19 9531427411 / 0610-10-79

 

Печатница на Издателството на БАН

1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев”

Поръчка № 279

 

[Back to Index]