Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век

Съст. Маргарита Кожухарова

 

2. * * * („русин, бивш пленник у турците”)

(Превод — Даниела Жукова)

 

Биографични данни за автора на „Описание на Турската империя, съставено от русин, бивш пленник у турците” няма, тъй като той е неизвестен. Всичко, което се знае за него, е извлечено от самото „Описание”. Въз основа на езика на автора Сирку, който публикува ръкописа, заключава, че той е роден около градовете Орловск, Курск или Калуга. „Описанието” говори за известни познания на автора по география, топонимия и история и доста задълбочени знания по стратегия и геодезия. По всяка вероятност по професия той е бил военен, със солидно за времето си военно образование. Бил пленен от турците, но колко време е бил в пленничество, не се знае. След като се освободил (или откупил), той обходил за 62 месеца нашир и надлъж цялата Турска империя. По данните от „Описанието” Сирку заключава, че това е било след 18. IX. 1669 г., тъй като едва след тази дата о-в Кипър станал турско владение (вж.: „Описание Турецкой империи, составленное русским, бььвшим в плену у ту рок в XVII веке”. СПб., 1890, с. 37). Сирку открива известно сходство на „Описанието” с историята, написана от Фьодор Фьодорович Дорохин, и предполага, че може би той е авторът му, но вече 90 г. след публикуването на ръкописа този въпрос не е намерил точен отговор. За нас е ясно, че авторът не е бил обикновен пленник. Той е обходил много места и е имал достъп дори до турските крепости. Това му дава възможност да събере доста данни за земите, населението, природните особености, укрепителните системи, наличието на оръдия и т. н.

 

Независимо от някои грешки (посочени тук в бележките след „Описанието”), авторът е твърде точен, дори при предаване на селищните наименования, да не говорим за политическите събития, довели до едни или други промени в турските владения.

 

За нас „Описанието” представлява особен интерес, защото, макар и пестеливо, но доста точно обрисува облика на българските селища от втората половина на XVII в.

 

11

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ТУРСКАТА ИМПЕРИЯ, СЪСТАВЕНО ОТ РУСИН, БИВШ ПЛЕННИК У ТУРЦИТЕ ПРЕЗ XVII В.

 

 

Написах тайно тази книга, съкровено и скрито, аз — пленникът, осъден от робската си съдба на търпение и страдание. Разказах за тайното си наблюдение, в смисъл направих описание на цялото турско царство, което изминах в път, избродих пеша със собствените си нозе и извърших при цялата обиколка разузнаване. За цялата тази турска земя ясно заявявам, че това царство е велико по властта над своите владения и по ширина открай до край.

 

Авторът на пътеписа посещава Ерусалим, Египет, Яфа, Дамаск, Бейрут, Триполи, Вавилон, Цариград, след което продължава обиколката си в Европейска Турция, минавайки през нашите земи.

 

[...] След Андранопол [1] започват области, населени с българи: те са християни по вяра и славяни по език. По турски тук наричат тези хора серпи. Тези българи са доста много и всичките са земеделци. А от този град, от Андранопол, по пътя има много места за пренощуване [2]. Имената им са:

 

Чюприи [3]

Арманли [4]

Узунчеова [5]

Кайяйли [6]

Папазлик [7]

 

Тъй като се пътува бавно с каруци, тези селища затова са създадени по пътя до град Филипе. А този град Филипе е разположен на река, на равно място. Съвсемблизо до селището, на усамотен хълм, невисок и равен, се намира малка крепост. Тя не може да се похвалисъс здравина и в нея не се забелязват оръдия. Населението е турско [8], но тук има и много жители християни. А от град Филипе пътят минава през места за пренощуване. Имената им са следните:

 

Базарджик [9]

 

12

 

 

Сарамбек [10]

Иктиман [11]

Енихан. [12]

 

Тъй като хората бавно пътуват с каруци, тези селища затова са създадени по пътя до град София. А град София се намира на равно място. Той е голямо селище. Жителите му са турци, но и християни има много, а крепост в София няма. От град София пътят минава през населени места, имената им са:

 

Драгуман [13]

Шаркуй [14]

Муста паша паланка [15]

Ниш

Рашка [16]

Парачин [17]

Батачин [18]

Касампаша [19]

Исаръачик [20]

 

Тъй като се пътува бавно с каруци, тези селища затова са създадени по пътя до Белоград. А този Белоград има голямо предградие. Той се намира край река Дунав на равно място, а около селището няма крепост. А от този град, близо до река Дунав, нагоре, край южната страна на града, има още една голяма река, нарича се Сава и се влива в Дунава. И тук, при устието на тази река Сава и при Дунава, на върха на хълма, се издига старовремско кале, а под това кале надолу по склона, по цялата стръмнина до реките Сава и Дунав е разположена втора крепост.. Крепостите са яки и в тях има много големи и малки оръдия. А жителите на града са турци, но има също така много християни, а селищата наоколо от самия Андранопол до Белоград и по-нагоре са само български. Белоград е многолюден. А от Белоград нагоре по река Дунав, като пътуваш по суша, има крайпътни селища. . .

 

[...] А от град Белоград надолу по реката Дунав са три дни път до град Ведин [21]. А градът Ведин не е голям, разположен е край Дунав. И тук във Ведин има крепост, неголяма, построена в стари времена, не особено яка. В нея има малко оръдия, около селището няма стена. Жителите му са турци и има също и малко християнско население. Околните села са заселени все с българи, славяни по език. А от град Ведин надолу

 

13

 

 

по река Дунав са три дни път до град Некопол [22]. Град Некопол не е голям, разположен е край Дунав, в подножието на невисоки хълмове — откритото място е малко. Жителите му са турци, а околните sела откъм целия висок бряг са български. Отсреща, отвъд река Дунав, на равния бряг, до самата река стига земята, която се нарича Мунтянска. А от град Некопол надолу по Дунава на три дни път е град Селистра [23]. В него има неголяма каменна крепост. Той е разположен край Дунав на стръмния бряг до високо плато. Крепостта му е яка, в нея има твърде много оръдия, а жителите му са все турци. Близките селища са все български, но има и малко турски села из околията. Селяните наоколо са българи. Срещу град Селистра, отвъд Дунав, са все ливади, а тук по самата река Дунав върви границата с Волоската земя [24]. В нея хората са по вяра християни, но са васали на турците.

 

Крепостта Каменец-Подолск [25] е станала погранична. Полската земя стига дотук и това е краят на турската земя. А от тази гранична крепост Каменец-Подолск на 4 дни път е град Яс, където седи волоският наместник. От град Яс направо през степта са 6 дни път пак до същия град Селистра. А от град Селистра надолу пак по река Дунав е 4 дни път до град Ясакчи [26]. Ясакчи е малко селище, намира се край Дунав. Крепостта му не е голяма, но яка и има много оръдия. Жителите му са турци. Тук, в този град Ясакчи, е построен мост през Дунава и за цялата турска земя, за цялата турска армия тук е единственото място за преминаване през реката. От град Ясакчи по суша е един ден път до Бабадаги [27]. Бабадаги е село, жителите му са турци. А от това село на 3 дни път е селището Татарбозар [28]. Татарбозар е село, жителите му са турци. От него на 1 ден път се намира Проват [29]. А това място Проват е разположено между възвишения, то е село, жителите му са турци. От село Проват на изгрев слънце към Черно море е 1 ден път до градчето Варна. Това градче не е голямо, намира се край морето, има яка крепост и в нея има оръдия. Жителите му са турци. От градчето Варна, ако пак се върнем обратно, се стига до същото село Проват. Пак от Проват, но по друг път, на 1 ден усилен път е селището Карнабат [30]. А това място Карнабат е село, жителите му са турци. От това

 

14

 

 

село на половин ден път се намира селището Янбол. И това селище е едно село, жителите му са турци. От село Янбол е 1 ден усилен път до град Андранопол. Андранопол е средно голям град, както е писано погоре за него.

 

От град Андранопол към Черно море, на изток, но преди да се стигне Черно море, на 2 дни път е малкото градче Керексили [31]. Това градче не е голямо, оръдия в него не се виждат, крепостна стена около него няма. Жителите му са турци, но също така в Керексили са заселени всички каменски преселници. От градчето Керексили на 2 дни път е Чюрлу [32], за което е писано погоре [...]

 

От хора чувах, че в цялата турска земя, където в големи и малки селища има военни хора на заплата, пехотинци, се наричат еничари. Пред самия турски цар имат добра слава, известни са с храбростта си, в оръжеен бой са издръжливи и силни бойци, макар че не: са обучени да водят война.

 

Що се отнася общо за всички турци, които живеят в своето турско царство, те са слаби за бран и не могат да издържат във война поради това, че не умеят и не знаят да воюват и всичките са слаби и тромави хора, а не войници. Отколешен обичай имат по домовете си спокойно да си седят.

 

Разказах накратко за цялото турско царство и за цялата турска земя колко е велика по власт над владенията си, разпростряла се до четирите си граници: от край до край, от граница до граница, от град до град, и колко дни път са от западната страна до изгрев слънце. Първата граница е от земите цицарски [33] от свободния град Будун [34].

 

От крепостта Будун са 8 дни път до Белоград-Тунай;

от Белоград-Тунай са 8 дни път до град София;

от град София са 4 дни път до град Филипе;

от град Филипе са 4 дни път до Андранопол;

от град Андранопол са 6 дни път до Цариград;

от Цариград са 2 дни път до град Изнемит [35];

от град Изнемит са 9 дни път до град Ангура [36];

от град Ангура са 6 дни път до крепостта Амаси [37];

от крепостта Амаси са 3 дни път до крепостта Тукат [38];

от крепостта Тукат са 20 дни до Мусул [39];

 

15

 

 

от град Мусул са 5 дни път до Каракук [40];

от град Каракук са 8 дни път до свободната крепост Вавилон [41], а оттук на изток от крепостта Вавилон започва втората граница с персийските земи. От първата граница, от земята цицарска, през цялата турска земя по пряк път, ако се преброят всички дни, общото число е 83.

 

От северните страни на юг започва третата граница със земята полска — от крепостта Каменец-Подолск.

 

От тази крепост са 4 дни път до волоския град Яс, а от него са 6 дни път до град Селистра. От град Селистра на 1 ден път е село Карнабат, от село Карнабат е половин ден до село Янбол. От село Янбол е 1 ден път до Андранопол, от град Андранопол са 6 дни до Цариград, а от Цариград по море при попътен вятър е половин ден до село Мунтания [42], а от село Мунтания шо суша са 3 часа път до град Брусава [43]. От Брусава шо пряк път са 39 дни до крепостта Халеп [44]. От тази крепост са 8 дни път до крепостта Шаму [45]. От Шаму направо през пустинята са 30 дни до град Мохамедов [46], където този турски Мохамед е погребан. Тук в този мохамедански град, откъм южната страна е четвъртата граница с Аравийската земя. А от третата граница със земята полска през цялата турска земя от край до край напряко са около 97 дена и 3 часа.

 

В разузнаване тайно, съкровено скрито, преминах през цялата земя, избродих я от край до край, от един град до друг, по всички посоки на турското царство и предадох всичко в това писание, завършено след 62 месеца и 20 дни.

 

 

Описание Турецкой империи, составленное русским, бывшим в плену у турок в XVII веке. СПб., 1890 (подборно)

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]


БЕЛЕЖКИ И КОМЕНТАР

 

1. Одрин (Едрине), гр. в Южна Тракия, Турция.

 

2. У нас не са съществували така наречените пощенски станции в този си вид, каквито са били в Русия, но в малко по-големите селища, особено ако са били покрай важен път, задължително е имало ако не хан, поне стая аа пътници.

 

3. Чюприя (Мустафа паша), дн. Свиленград, Хасковски окр.

 

16

 

 

4. Харманли, гр в. Хасковски окр.

 

5. Дн. с. Горски извор, Хасковски окр.

 

6. С. Филево, Хасковски окр.

 

7. Дн. с. Поповица, Пловдивски окр.

 

8. Говорейки за жителите на почти всички посетени от него места, авторът на първо място споменава турците. Това е напълно обяснимо, като се има предвид, че неговите интереси са били насочени предимно към военните обекти — крепостите, в които са били настанени турски гарнизони. Освен това цялата власт и цялото управление са били съсредоточени в ръцете на турците. Той не се е интересувал особено много от живота извън крепостта. Данните му за състава и броя на останалото население са съвсем оскъдни, а понякога — погрешни. Често авторът се задоволява само с изявлението, че и „людей християнских такожде много есть жильцов”. За състава на населението по нашите земи през този период има немалко литература, данните от която са обобщени в ценния труд на проф. Николай ТОДОРОВ: Балканският град XV—XIX век. (С., 1972, 504 с.).

 

9. Дн. гр. Пазарджик.

 

10. Гр. Септември, Пазарджишки окр.

 

11. Дн. гр. Ихтиман, Софийски окр.

 

12. Нови хан, с. в Софийски окр.

 

13. Дн. гр. Драгоман, Софийски окр.

 

14. Изопач. от Шахиркьой, дн. гр. Пирот, СФРЮ.

 

15. Дн. гр. Бела Паланка, СФРЮ.

 

16. Град в СФРЮ.

 

17. Град в Югозападна Сърбия, СФРЮ.

 

18. С. Баточина, Крагуевацко, СФРЮ.

 

19. Навярно сега Смедерева паланка, гр. в СФРЮ.

 

20. Гроцка, гр, в Сърбия на р. Дунав, СФРЮ.

 

21. Дн. гр. Видин.

 

22. Град Никопол, Плевенски окр.

 

23. Град Силистра.

 

24. Молдавска ССР.

 

25. До 1672 г. крепостта принадлежи на Полша, а след това 27 г. (до 1699 г.) била владяна от турците. Отново преминава към Полша до 1795 г., когато Подолия била присъединена към Русия и става център на Подолска губерния. Сега град в Хмелницка обл., УССР.

 

26. Изопач. от Исакча, гр. в СР Румъния.

 

27. Баба Даг, гр. в СР Румъния.

 

28. Гр. Толбухин.

 

29. Провадия, гр. във Варненски окр.

 

17

 

 

30. Град Карнобат, Бургаски окр.

 

31. Кърклисия (Кирклиса) — изопач. от Къркларели, дн. Лозенград, Турция.

 

32. Чорлу, гр. в Труция.

 

33. Цезарската земя, т. е. Австрия.

 

34. Будапеща, столица на Унгарската народна република.

 

35. Вероятно гр. Измир, Турция.

 

36. Дн. гр. Анкара, Турция.

 

37. Дн. Амасия, гр. в Турция.

 

38. Град в Турция.

 

39. Град в Ирак.

 

40. Киркук, гр. в Ирак.

 

41. Град в Ирак.

 

42. Мудания, гр. в Турция.

 

43. Дн. гр. Бруса, Турция.

 

44. Дн. гр. Алепо, Сирия.

 

45. Дн. гр. Дамаск, Сирия.

 

46. Мека — свещеният град на мохамеданите.