Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век

Съст. Маргарита Кожухарова

 

Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век

 

Съставителство, предговор, коментар и бележки Маргарита Николова Кожухарова

 

Издателство на Отечествения Фронт

София 1986

 

© Съставителство, предговор, бележки и коментар: М. Кожухарова

© Превод: Д. Жукова, Е. Бончева, М. Кожухарова

 

Посвещава се на 60-годишнината рождението на незабравимата проф. Бистра Цветкова

 


 

ПРЕДГОВОР

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Предговор . . . . . . . 5

 

2. * * * ОПИСАНИЕ на Турската империя, съставено от русин, бивш пленник у турците през XVII в. Превод — Даниела Жукова . . . . . . . 12

 

3. Йон МАЛЕНКО. Повест за приключенията в Ерусалим и Цариград на простия дякон Йон, наречен Малкия. Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 19

 

4. Пьотър А. ТОЛСТОЙ. Положението на турския народ през 1703 г., описано от граф П. А. Толстой. Превод — Даниела Жукова . . . . . . . 23

 

5. Василий Григорович БАРСКИ. Пътешествие по светите места, намиращи се в Европа, Азия и Африка, предприето през 1723 и завършено през 1747 г. от Василий Григорович Барски—Плаки—Албов и писано от самия него. Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 41

 

6. От РУСЧУК до Константинопол (Пратеничеството на Кутузов). Превод — Даниела Жукова . . . . . . . 58

 

7. Александър Григориевич КРАСНОКУТСКИ. Дневни записки за пътуването до Константинопол на Ал. Гр. Краснокутски през 1808 г. написани от самия него. Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 68

 

8. Феликс Петрович ФОНТОН. Хумористични, политически и военни писма от главната квартира на Дунавската армия през 1828 и 1829 г. Превод — Екатерина Бончева . . . . . . . 82

 

9. Виктор ТЕПЛЯКОВ. Писма от България. Превод — Екатерина Бончева . . . . . . . 97

 

10. Александър Осипович ДЮГАМЕЛ. Статистическа таблица на Северна Румелия. Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 123

 

11. Юрий Иванович ВЕНЕЛИН. Българските земи през погледа на Юрий Венелин. Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 154

 

12. Владимир ДАВИДОВ. Пътни бележки на Владимир Давидов, водени по време на неговото пребиваване на йонийските острови, в Гърция, Мала Азия и Турция през 1835 г. Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 175

 

392

 

 

13. ПАРТЕНИЙ, монах. Разказ за странствуването и пътешествието ми из Русия, Молдавия, Турция и Светата земя. Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 181

 

14. Егор Петрович КОВАЛЕВСКИ. Балканите. Ниш. Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 198

 

15. Виктор Иванович ГРИГОРОВИЧ. Очерк за пътешествието ми из Европейска Турция. Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 208

 

16. Егор ЮЖАКОВ. Един месец в България. Превод — Даниела Жукова и Маргарита Кожухарова . . . . . . . 260

 

17. АНТОНИН, архимандрит. Пътуване из Румелия. Из Румелия. Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 294

 

18. М. Ф. КАРЛОВА. Турската провинция и нейният селски и градски живот. Превод — Екатерина Бончева . . . . . . . 318

 

19. О. М. ЛЕРНЕР. Спомени за България. Превод — Екатерина Бончева . . . . . . . 335

 

20. В. ТЕПЛОВ. Адрианопол и Тракия. Превод — Екатерина Бончева . . . . . . . 349

 

21. Всеволод КРЕСТОВСКИ. Двадесет месеца в действуващата армия (1877—1878). Превод — Маргарита Кожухарова . . . . . . . 360

 


 

РУСКИ ПЪТЕПИСИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (XVII—XIX В.)

Първо издание

 

Съставител Маргарита Кожухарова

Преводачи: Маргарита Кожухарова, Даниела Жукова и Екатерина Бончева

Редактор Маргарита Владова

Художник Калина Драганова

Художествен редактор Пенчо Мутафчиев

Технически редактор Румяна Браянова

Коректор Виолета Славчева

 

Дадена за набор юни 1986 г.

Подписана за печат октомври 1986 г. Излязла от печат ноември 1986 г.

Печатни коли 24,75 Издателски коли 20,79

УИК 21,60 Формат 84/108/32

Тираж 2200

Код 27  9531452411 / 0624—30—86

Поръчка 154

Цена 2,08 лв.

 

Издателство на Отечествения фронт

ДП „Д. Найденов” — гр. В. Търново

 

[Back to Index]