.
МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД
Списание за наука, литература и обществен живот
.
издава МАКЕДОНСКИЯТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ — година XIV, 1991, кн. 1


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Проф. д-р. Петър Шапкарев (главен редактор), доц. Димитър Гоцев, проф. д-р Петър Коледаров, ст. н. с. Иван Кочев, чл. кор. Тодорка Мирчева, доц. Трендафил Митев, проф. д-р Добрин Мичев, акад. Веселин Хаджиниколов, проф. Борис Яновски, Ангел Ангелов (секретар).
Съдържание

Нашата програма................ 5

Доц. Д. Гоцев, Българските учена и тяхната роля  национално-освободителното движение на българите в Македония в края на XIX и началото на XX в. ................ 11

Проф. д-р Д. Мичев, Усилията на Югославската комунистическа партия да овладее македонските бежански организации в България (9.IX.1944 — юни 1946 г.) ............... 32

Коста Църнушанов, Сърбизиране на македонския казионен литературен език” (Част първа) ................ 52

Проф. д-р П. Коледаров, Народният дележ на „Горна” и „Долна” земя и схващането у българите за единната цялост на своята родина ……………. 84

Доц. Тр. Митев, Конгресът на българската емиграция в Чикаго от 1 до 6 декември 1918 година ……….. 100

Документи и мемоари
Иван Шалев. Македония, човешките права и Димитър Шалев ……….. 129
Д. Даскалов, Една молба на разложките първенци до Великия везир от 1888 година .............. 142

Рецензии, отзиви и книгопис
Коста Църнушанов, Български народни песни от Македония. София, Издателство „Музика”. 1989 г,. 527 стр. Рец. от проф. Ст. Петров .............. 150
Д. Гоцев. Младежките национално-освободителни организации на македонските българи 1919–1941 г. София. Издателство на БАН. 1988 г., 287 стр. Рец. от проф. д-р П. Шапкарев ............. 153

Вести
Първият конгрес на ВМРО-Съюз на македонските дружества ................ 154
Научна сесия за академик професор Любомир Милетич в София ............ 155
Възстановяването на Македонския научен институт. Устав на Института ........... 156

Съдържание на списание „Македонски преглед”, год. 1924-1943, (Част I - год. I-VI) ............ 163


[Next]
[Back]