МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД
година XIV, 1991, кн. 2

НАУЧНА СЕСИЯ

АКАДЕМИК ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ -НАУЧНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
(по повод възстановяването на Македонския научен институт)
София, 21 декември 1990 г.


 

Професор д-р Петър Шапкарев. Откриване на сесията.
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДАМИ И ГОСПОДА.

Добре дошли! Настоящата научна сесия е една от първите изяви на Македонския научен институт след неговото възстановяване. При това не е случайно, че тя е посветена на научната и обществената дейност на академик Любомир Милетич. Този голям учен и българин е най-тясто свързан със създаването на Македонския научен институт и неговото утвърждаване като важно звено в националноосвободителното движение на българите в Македония. Академик Любомир Милетич поема ръководството на Института година след неговото създаване и заема този отговорен пост до края на живота си, до последния си дъх. Значението на академик Любомир Милетич за израстването на Македонския научен институт е колосално. Той е неуморим организатор на плодовитата работа на Института, редактор е на институтските издания и е вдъхновен автор на ценни научни трудове, свързани главно с революционните борби за освобождението на Македония.

Както се вижда от програмата на сесията, направен е опит чрез предвидените научни доклади и съобщения да се осветлят различни страни от живота и разностранната дейност на акад. Любомир Милетич. Неговите заслуги имат непреходно значение и са особено ценни в наши дни, когато предстои да се организира работата на възстановения институт при съвременни обществено-политически условия и форми за отстояване на истината за Македония. Когато се налага да се разобличават фалшификациите за нашата националност и култура, когато се извършва жесток геноцид над българското население в Македония, когато се изопачава нашето историческо минало и характерът на националноосвободителните борби в Македония.

Ние се надяваме, че участниците в сесията ще съдействуват за постигане на целите, които сме си поставили днес. Несъмнено такава подкрепа ние очакваме да получаваме и в бъдеще при всички други наши начинания за постигане на целите на Македонския научен институт.

С тези встъпителни думи откривам научната сесия, посветена на научната и обществената дейност на академик Любомир Милетич, която е организирана по повод на възстановяването на Македонския научен институт. Работата на сесията ще протече съобразно раздадената ви програма.

С оглед на това, че броят на докладите и съобщенията е доста голям, моля докладчиците да се вместват в определеното им време от 15-20 минути. Всички доклади, изнесени на сесията, се предвижда да бъдат публикувани в тримесечното списание на института „Македонски преглед”.
 
 

[Previous] [Next]
[Back]