Албум  към статията на

Калина Черванюк. Интернираните тракийски българи из островите на Бяло море и Тесалия през 1923-1925 година от гръцките военни и административни власти 

(Сборник Тракия, том X, Хасково 2020)
 

стр. 152: Бежанки от с. Чобанкьой в с. Макри, Дедеагачко, 1913 г.
стр. 153: Мара Михайлова в тракийска носия, типична за с. Чобанкьой
стр. 154: Българска традиционнаженска носия от с. Чобанкьой, Дедеагачко
стр. 155: Женска тракийска носия от с. Чобанкьой, представена от Мара Михайлова

 

стр. 152. Бежанки от с. Чобанкьой в с. Макри, Дедеагачко, 1913 г. (по книгата на проф. Л. Милетич)


153: Мара Михайлова в тракийска носия, типична за с. Чобанкьой (ДА – Кърджали, ф. 271К, оп. 1, а.е. 318, л.1)


154: Българска традиционнаженска носия от с. Чобанкьой, Дедеагачко (ДА – Кърджали, ф. 271К, оп. 1, а.е. 350, л.1)

 

155: Женска тракийска носия от с. Чобанкьой, представена от Мара Михайлова (ДА – Кърджали, ф. 271К, оп. 1, а.е. 318, л.2)

[Back to Index]