Етногенеза Јужних Словена

Татомир П. Вукановић

 

Етногенеза Јужних Словена

 

Татомир П. Вукановић

 

Врањски гласник, књ. X

Врање, 1974.

 

Посебан отисак из Врањског гласника књ. X за 1974.

Extrait du Bulletin du Musée de Vranje tome X (1974).

 

Врањски гласник. књ. X, Врање, 1974.

 

Тираж: 500 примерака и 1000 посебних отисака.

 

Опсег: 2З 1/2 табака текста и 2 1/2 табака прилога.

Штампање завршено јануара месеца 1976 год.

 

Штампа — Imprimerie

Графички завод „Гоце Делчев" Скопје

 


 

 

САДРЖАЈ — TABLE DES MATIÈRES

 

Т. П. ВУКАНОВИЋ: Етногенеза Јужних Словена

 

Предговор 1

Увод 3

Географске регије обитовања и границе Јужних Словена 9

 

ЕПОХА ПЛЕМЕНА И ЕТНИЧКИХ СКУПИНА 21

Словени 21

1. Постојбина 24

2. Антрополошке особине и карактеристике 34

3. Занимање, друштвени живот и карактерне особине словенског становништва 36

Словени у дунавском подручју 54

Словени у симбиози са Обрима 73

Словенско насељавање на Балканско полуострво 86

Карактер словенског насељавања на Балканско полуострво (Словенци, Хрвати, Срби, Македонски Словени) 92

 

ЕПОХА ПЛЕМЕНА И НАРОДА 105

 

Словени са Протобугарима и формирање бугарског народа 105

Франачка етничка струјања на Балканско полуострво и њихов утицај на етногенезу Јужних Словена (Словенце, Хрвате, Србе, Бугаре, Македонске Словене) 118

Географски аутохтони насеобински лик Балканског полуострва у континуитету и генези словенских насеља 125

 

Континуитет старобалканске ономастике у оронимији Јужних Словена 142

 

 

iv

 

1. Трагови илирске ономастике 142

2. Трагови трачке ономастике 143

3. Трагови хеленистичке ономастике 143

4. Трагови келтске ономастике 144

5. Трагови римске ономастике 144

6. Трагови старословенске ономастике 147

а) Трагови словенске митологије у топонимији 148

 

Улога хришћанства у континуитету византијске и римске културе и генези у Јужних Словена 149

1. Хришћанско — грчка ономастика у Јужних Словена 171

 

Улога ислама у континуитету источњачке културе у Јужних Словена 173

 

Генеза антрополошке компоненте савремених јужнословенских народа 175

1. Деформисање лубање као реликат трачког обичаја у навикама Јужних Словена 176

2. Трачко — илирски обичај тетовирања у континуитету у Јужних Словена 178

 

Елементи старобалканске културе у генези материјалне културе Јужних Словена 178

1. Зграде за становање 179

Буње (чемери, пољарице) 179

Кућа 180

2. Оруђа, алатљике и посуде 181

Бритва 181

„Дачанка" преслица (кудеља) 181

Двојна посуда 182

Кепчија (дрвна чаша) 183

Рало 186

3. Одећа, обућа и накит 186

Мушка ношња власинских сељака на југу Србије, као континуитет трачко — дарданске мушке ношње 187

Гуња 189

Ношење оружја 191

Прегача 192

Женска марама 192

Женска повезача — бинде 193

Жгун или џублета 193

Истицање бедара у начину одевања 193

Рубина — рубача 193

Докољене, докољенице или поткољенице 195

Кацига старохрватских ратника 195

Клашнене узане чакшире 195

Женско одевање у Босни и Херцеговини 195

Летња мушка народна ношња 195

Хитон или кошуља 196

Кабаница или џока 196

Фустан 197

Плитка мушка капа 197

Плитка женска капа 198

 

 

v

 

Шешир са ободом 198

Појас 198

Средњовековиа ношња хрватских племића 199

Струка 199

Црвена кабаница са кукуљицом 201

Опанци 201

Накит 201

Копче за појас 202

Украсна пуца 203

4. Лончарство (гричарство) 204

5. Риболов 204

6. Улога старобалканских орнамената у континуитету културне баштине Јужних Словена 205

Меандар 206

Крин 206

Крст 206

Полумесец 208

Свастика 208

Спирала 209

Трокут 210

Цик — цак липије 211

 

7. Улога Дарданаца, Илира и Трачана у музичкој култури Јужних Словена и Муслимана 211

 

8. Континуитет друштвено — предрасудних обичаја и веровања балканских старинаца у менталитету Јужних Словена 213

Ритуалне маске 213

Посмртни обичаји и веровања 213

Коледе 215

Култ змије 215

Жртвовање јарца нумену извора 216

Крст у пољу 217

Курбан плодности 217

Трачки коњаник — континуирана појава у Јужних Словена 217

 

ЕПОХА НАРОДА И НАЦИЈА 221

 

Старобалканске економско — културне творбе у континуитету Јужних Словена 221

1. Непокретна својина 221

2. Рударство 223

3. Занати и еснафи 223

4. Мере 224

5. Илирске правне норме о расподели општих добара у континуитету у средњовековних Хрвата 221

 

Елементи континуитета старобалканског друштвеног уређења у социјалној структури Јужних Словена 225

 

 

vi

 

1. Сељаци 225

2. Постанак и развој племства 226

3. Удео Саса у етногенези јужнословенских етничких скупина у рударским регијама 227

4. Континуитет племенског друштва балканских старинаца и његова симбиоза са српско — црногорским племенским друштвом 228

5. Одлике континуитета друштвеног уређења етничких скупина и племена балканских старинаца, у јужнословенском патријархалном и племенском друштву 234

Вирџине 241

Качкин 242

Колено 242

 

Континуетит византијске уметности у уметности централних предела средњовековних српских земаља 243

1. Архитектура и живопис 243

Манастир Милешева 245

Манастир Сопоћани 246

Манастир Пећка патријаршија 247

Богородица левишка 249

Манастир Грачаница 249

2. Континуитет византијске ношње у ношњи Јужних Словена средњега века 250

Бугарски сукман 251

3. Улога старинског накита у континуитету накита Јужних Словена средњега века 252

 

Континуитет српског накита у хрватском средњовековном накиту 253

Континуитет српског одевања у хрватској средњовековној ношњи 253

 

Корени византијско — српске културне баштине у континуитету црногорске културе у опсегу етногенезе црногорског народа 254

1. Архитектура и живопис 254

Црква Св. Петра у Бијелом Пољу на Лиму 254

Манастир Св, Никола Врањински 255

Морачки манастир Успење Св. Богородице 255

Манастир Св. Николе у Дабру 256

 

Континуитет византијске културне баштине у македонској култури 256

1. Споменици културе 257

Манастир Св. Пантелејмона у Нерезима код Скопља 257

Манастир Св. Наума охридског 257

Св. Ахилије преспански 253

Бигорски манастир Св. Јована 258

Манастир Св. Јоакима осоговског — сарандопорског 259

 

Континуитет византијско — српске културне баштине у македонској култури 259

1. Споменици културе 260

Манастир Св. Ђорђа у Старом Нагоричину 260

Манастир Трескавац 261

Манастир Св. Николе у Љуботену у Скопској Црној гори 261

 

 

vii

 

Манастир Лесново 261

Црква Св. Климента Охридског у Охриду 264

Манастир Св. Арханђела у Прилепу 264

Марков манастир 264

Манастир Матка 265

Манастир Андреаш 265

Манастир Псача 265

Манастир Матејић 266

Манастир Заум 266

Манастир Св. Никите у Скопској Црној гори 266

2. Процес континуитета византијско — српских споменика културе у македонској култури 267

3. Континуитет српске историјске традиције и епског стваралаштва код Македонаца у опсегу српско — македонске симбиозе 268

 

Значај миграција становништва новијега доба за етногенезу Јужних Словена 271

1. Улога ускока у етногенези Словенаца и Хрвата 273

2. Улога Срба граничара у етногенези Хрвата 273

3. Улога Македонаца, Црногораца и Бугара у етногенези Срба 274

4. Удео Цинцара (Аромуна) у чаршијском животу, култури и етногенези Јужних Словена 276

 

Језик, писмо, говор и дијалекти Јужних Словена као карактеристика заједничке словенске језичке баштине и улога балканске географске средине на њихово диференцирање, прожимање и оформљавање у опсегу етногенезе 279

1. Јужнословенски језици 280

2. Грчке позајмице у јужнословенским језицима: бугарском, македонском и српскохрватском, као одраз симбиозе и асимилације Византинаца у етносу Бугара, Македонаца и Срба 289

3. Турцизми у јужнословенским језицима, као одраз турског културног утицаја (српска и хрватска говорна зона) 294

 

Савремени јужнословенски народи 301

1. Бугари 301

2. Југословени 302

3. Македонци 303

4. Муслимани 305

5. Словенци 306

6. Срби 307

7. Хрвати 308

8. Црногорци 309

 

Закључак 310

Попис табли у прилогу 315

 

 

viii

 

T. P. Vukanović, L'ethnogenèse des Slaves du Sud (résumé) 317

1. Bulgares 322

2. Yougoslaves 323

3. Macédoniens 323

4. Musulmans 326

5. Slovènes 327

6. Serbes 328

7. Croates 329

8. Monténégrins 331

 

Illustrations 332

I. Croquis dans le texte 332

II. Planches hors texte 336

III. Planches hors texte en couleurs 338

IV. Cartes géographiques et cartogrammes 338

 

Composition de l'ethnogenèse des Slaves du Sud 338

 

Index 343

 

[Back to Index]