Училища, скриптории, библиотеки и знания в България, XIII-XIV век

Васил Гюзелев

 

Училища, скриптории, библиотеки и знания в България, XIII-XIV век

 

Васил Тодоров Гюзелев

 

Държавно издателство „Народна просвета" София, 1985 г.

 

 

В книгата се разглеждат някои основни сфери от духовната култура на средновековна България, които създават предпоставки за по-нататъшното ѝ развитие. Въз основа на аналитично използуване главно на домашни извори са разкрити състоянието на образованието, дейността на скрипториите и книжовните средища, съставът на библиотеките и обемът на знанията. В някои случаи в изследването е приложен и статистическият метод. Направен е опит конкретно да се проследят връзките между българските книжовни средища и основните културни центрове на православния Изток през разглеждания период — Цариград, Света гора, Солун, Синай и Ерусалим. Показано е и влиянието на българската духовна култура в Русия, Влахия, Молдова и Сърбия. Използувани са редица нови извори, които дават възможност да се допълнят представите ни за духовното развитие в средновековна България.

 

Книгата ще ползува научни работници, учители, студенти, ученици и всички, които проявяват интерес към проблемите на българската средновековна култура. По редица въпроси тя представлява уникален справочник.

 

© Васил Тодоров Гюзелев, 1985 г.

с/о Jusautor, Sofia

  


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 5

 

Глава първа. ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЗРЯЛОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ — ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Основни насоки и постижения в изследването на духовната култура на зрялото средновековие 9

2. Понятията „култура" и „духовна и материална култура" 12

3. Основни тенденции в духовното развитие на средновековна България през XIII—XIV в. 15

 

Глава втора ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАМОТНОСТ 24

1. Училища и учители 26

2. Обучение и неговите степени 39

3. Разпространение на грамотността сред различни слоеве от населението 55

 

Глава трета. ГЕОГРАФИЯ НА КНИЖОВНОСТТА — СРЕДИЩА И СКРИПТОРИИ 64

1. Търново и Света гора 67

2. Цариград, Ерусалим, Синай, исихастки обители, влашки и молдовски манастири 79

3. Книжовни средища и паметници в различни български краища 97

 

Глава четвърта СОЦИАЛНА ФУНКЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КНИГАТА 118

1. Книгописци и поръчители 118

2. Библиотеки 134

 

264

 

 

Глава пета. ЗНАНИЯ ЗА СВЕТА, ЧОВЕКА И ИСТОРИЯТА 184

1. Зачатъци на научно-рационалистични познания 186

2. Историко-летописно творчество и исторически знания 213

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 228

БЕЛЕЖКИ 234

ИЗПОЛЗУВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 262

 


 

СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ НА ДВАТА ФОРЗАЦА

Списък на илюстрациите на двата форзаца

 

 

     

Преден форзац — вляво: Евангелист Йоан диктува на своя ученик Прохор — миниатюра от Слепченското евангелие (XV в.), Църковен историко-археологически музей — София, № 340.

Преден форзац — вдясно: Заставка пред евангелие от Йоан — Лондонско евангелие на цар Иван Александър (1356 г.), Британски музей — Лондон, Add. Ms. № 39.627.

 

 

Заден форзац — вляво: Евангелист Йоан и книгописеца поп Добрейшо — миниатюра от Добрейшовото евангелие (първата четвърт на XIII в.), Народна библиотека „Кирил и Методий" — София, № 17.

Заден форзац — вдясно: Заставка пред евангелие от Матей — Лондонско евангелие на цар Иван Александър (1356 г.).

 

 


 

УЧИЛИЩА, СКРИПТОРИИ, БИБЛИОТЕКИ И ЗНАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

проф. Васил Тодоров Гюзелев

 

Рецензенти : проф. Василка Заимова-Тъпкова, к. ф. н. Красимир Станчев

Редактор Бети Давидова

Художник на корицата Тотю Данов

Художник-редактор Петър Терзиев

Технически редактор Драга Бонева

Коректор Екатерина Маркова

 

Код: 01 95314 73411 / 0618—2—85

 

Българска. Издание I.

Дадена за набор на 8. XI. 1984 г. Подписана за печат на 20. III. 1985 г.

Излязла от печат на 30. IV. 1985 г. Формат 84X108/32.

Печ. коли 16,75. Изд. коли 14,07. УИК 15,48.

Тираж 1500+112. Поръчка № 1846. Цена 2,56 лв.

 

Държавно издателство „Народна просвета" — София

Държавна печатница Георги Димитров", кл. 1 — София

 

[Back to Index]