Училища, скриптории, библиотеки и знания в България, XIII-XIV век

Васил Гюзелев

 

ИЗПОЛЗУВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

 

I. Извори и литература

II. Списания и периодични издания

 

 

I. ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

 

Алексиев, За грамотността на населението: Йoрд. Алексиев, За грамотността на населението в Търново. — B: Средновековният български град, С., 1980.

 

Алексиев, Сграфито керамика: Сграфито керамика с монограми и надписи от Търновград. — В: Търновска книжовна школа, II, С., 1980.

 

Ангелов, Из старата литература, I—II: Б. Ст. Ангелов, Из старата българска, руска и сръбска литература, I—II, С., 1958—1967.

 

Ангелов, Три исторически разказа: Б. Ст. Ангелов. Три исторически разказа. — ИИИ, XIV—XV, 1964.

 

Ангелов, Из историята, I: Б. Ст. Ангелов, Из историята на руско-българските литературни връзки, 1, С., 1972.

 

Ангелов, Страници: Б. Ст. Ангелов. Страници из историята на старобългарската литература, С., 1974.

 

Ангелов, Старобългарско наследство: Б. Ст. Ангелов, Старобългарско книжовно наследство, С., 1983.

 

Банишко евангелие: Банишко евангелие. Среднобългарски паметник от XIII в., подготвили за печат с увод и коментар Е. Дограмаджиева и Б. Райков, С., 1981.

 

Божилов, Родословието: Ив. Божилов, Родословието на цар Иван Александър. — ИПр, XXXVII, 3—4, 1981.

 

Български средновековни градове и крепости, I: Български средновековни градове и крепости, I. Градове и крепости по Дунав и Черно море, съставители Ал. Кузев и В. Гюзелев, Варна, 1981.

 

БСМ: Йорд. Иванов, Български старини из Македония, С., 1931.

 

Българско средновековие: Българско средновековие. Българо-съветски сборник в чест на 70-годишнината на проф. И. Дуйчев, отгов. редактор В. Гюзелев, С., 1980.

 

Вздорнов, Роль славянских монастырских мастерских письмаг Г. И. Вздорнов, Роля славянских монастырских мастерских письма Константинополя и Афона в развитии, книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV—XV вв. — ТОДРЛ, XXII, 1968.

 

Гошев, Нови данни: Ив. Гошев, Нови данни за историята и археологията на Бачковския манастир. — ГСУ—БФ, VIII, 1930—1931.

 

256

 

 

ГБЦ: Г. А. Ильинский, Грамоты болгарских царей, М., 1911.

 

ГИБИ, VIII—XI: Гръцки извори за българската история, VIII— XI, С., 1971 — 1983.

 

Гюзелев. Очерк върху историята на Несебър: В. Гюзелев, Очерк върху историята на град Несебър в периода 1352— 1452 г. — ГСУ—ФИФ, LXIV, 3, 1972.

 

Гюзелев, Chronicon Mesembriae: В. Гюзелев, Chronicon Mesembriae (Бележки върху историята на Българското Черноморие в периода 1366—1448 г.). — ГСУ—ИФГ LXVI, 3, 1975.

 

Гюзелев, Духовната култура, I—II: В. Гюзелев, Духовната култура на средновековна България през XIII— XIV в. — В: Теория и практика на обучението по история, I—II, С., 1977.

 

Гюзелев, Възобновяването на българското царство: В. Гюзелев, Възобновяването на българското царство всреднобългарската книжовна традиция. — ЛM, XXIV, 5, 1980.

 

Гюзелев, Българската средновековна държава: В. Гюзелев, Средновековната българска държава (VII—XIV в.), ИПр, XXXVII, 3—4, 1981.

 

Данчев, Владислав Граматик: Г. Данчев, Владислав Граматик — книжовник и писател, С., 1969.

 

Джурова, Томичовият псалтир: А. Джурова, Томичовият псалтир. — Векове, IV, 6, 1975.

 

Джурова, Славянски ръкописи от Британския музей: А. Джурова, Славянски ръкописи от Британския музей и. библиотека (Каталог на изложба), С., 1977.

 

Джурова, Българска ръкописна книга: А. Джурова, 1000 години българска ръкописна книга. Орнамент и миниатюра, С., 1981.

 

Дуйчев, Рилският светец: Ив. Дуйчев, Рилският светец и неговата обител, С., 1947.

 

Дуйчев, Центры: Ив. Дуйчев, Центры византийско-славянского общения и сотрудничества. — ТОДРЛ, XIX, 1963.

 

Дуйчев, Рационалистични проблясъци: Ив. Дуйчев, Рационалистични проблясъци в славянското средновековие, ИПр, XIX, 5, 1963.

 

Дуйчев, Българско средновековие: Ив. Дуйчев, Българско средновековие (Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България), С., 1972.

 

Дуйчев, Проучвания: Ив. Дуйчев, Проучвания върху средновековната българска история и култура, С., 1981,

 

Естествознанието в средновековна България: Цв. Кристанов и Ив. Дуйчев, Естествознанието в средновековна България (Сборник от исторически извори), С., 1954.

 

Житие Григория Синаита: Житие Григория Синаита, составленное константинопольским патриархом Каллистом, изд. П. А. Сырку, СПб., 1909.

 

Житие отца нашего Григория Синаита: Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита, изд. И. В. Помяловский. — Записки Историко-филологического факультета С.—Петербургского университета, XXXV, 1898.

 

257

 

 

Жития на св. Ивана Рилски: Йорд. Иванов, Жития на св. Ивана Рилски. — ГСУ—ИФФ, XXXII, 1936.

 

Житие Ромила: Житие преподобнаго Ромила, изд. П. А. Сырку, СПб., 1900.

 

Житие на Стефан Дечански: А. Давидов, Г. Данчев и др., Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак, С., 1983.

 

Житие Теодосия: Житие и жизнь преподобнаго отца нашего Теодосия, изд. В. Н. Златарски — СбНУНК, XX, Г904.

 

Златарски, История, II—III; В. Н. Златарски, История на българската държава през средните векове, II—III, С., 1934—1940.

 

Иван-Александровият сборник от 1348 г.: К. Куев, Иван Александровият сборник от 1348 г., С., 1981.

 

Иванова—Константинова, Някои моменти: Кл. Иванова—Константинова, Някои моменти на българо-византийските литературни връзки през XIV в. (Исихазмът и неговото проникване в България). — CЛ, I, 1971.

 

Ильинский, Рукописи Зографского монастыря: Г. А. Ильинский, Рукописи Зографского монастыря. — ИРАИК, XIII, 1908.

 

Ильинский, Запись в Средецком евангелии 1329 г.: Г. А. Ильинский, Запись в Средецком евангелии 1329 г. — ИИД, XI—XII, 1932.

 

История на България, Ш: История на България, т. III. Втора българска държава, С., 1982.

 

Йоан Екзарх, Шестоднев: Йоан Екзарх, Шестоднев, превод от старобългарски, послеслов и коментар Н. Кочев, С., 1981.

 

Каждая, Книга и писатель: А. П. Каждан, Книга и писатель в Византии, M., 4973.

 

Киселков, Проуки и очерии: В. Сл. Киселков. Проуки и очерти по старобългарска литература, С., 1956.

 

Кодов, Опис: Xр. Кодов, Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на (Гауките, С., 1969.

 

Константин Костенечки, Сказание: Сказание изявленное от писменех, изд. И. В. Ягич, Разсуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке. — В: Изследования по русскому языку, I, СПб., 1885—1895, с. 289—1067.

 

Куев, Съдбата: К. М. Куев, Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете, С., 1979.

 

Кузев, Развитието на градовете: Ал. Кузев, Развитието на градовете и създаването на нови епархии във Второто българско царство. В: Средновековният български град, С., 1980.

 

ЛИБИ, III—IV: Латински извори за българската история, III—IV, С., 1965—1981.

 

Леонид архим, Систематическое описание, I: Архим. Леонид, Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова, I, М., 1894.

 

258

 

 

Летописта на Константин Манаси: Летописта на Константин Манаси. Фототипно издание на Ватиканския препис на среднобългарския превод — увод и бележки Ив. Дуйчев, С., 1963.

 

Литаврин, Условия: Г. Г. Литаврин, Условия развития болгарской культуры в XI—XII вв. — В: История и культура Болгарии, М., 1981.

 

Лихачев, Некоторые задачи: Д. С. Лихачев, Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России, М., 1958.

 

Миниатюрите на Манасиевата летопис: Ив. Дуйчев, Миниатюрите на Манасиевата летопис, С., 1963.

 

Mиятев, Архитектурата: К p. Mиятев, Архитектурата в средновековна България, С., 1965.

 

Мутафчиев, Избрани произведения: П. Мутафчиев, Избрани произведения, I—II, под ред. на Д. Ангелов, С., 1973.

 

Николова, По някои проблеми: Я. Николова, По някои проблеми на материалната култура на средновековна България (края на XII—XIV век), Велико Търново, 1982.

 

Отчет магистранта К. Ф. Радченко: Отчет магистранта К. Ф. Радченко о занятиях рукописями в библиотеках и других ученых учреждениях Москвы и С.-Петербурга в течение сентября и октября 1896 г. — Университетские известия — Киев, XXXVIII, 4, 1898.

 

Палаузов, Избрани трудове: Сп. Н. Палаузов, Избрани трудове, I, под ред. на Хр. Коларов и В. Гюзелев, С., 1974.

 

Попов, Новооткрито сведение: Г. Попов, Новооткрито сведение за преводаческа дейност на български книжовници от Света гора през първата половина на XIV в. — БЕ, XXVIII, 5, 1978.

 

Похвално слово за Евтимий: Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак, изд. П. Русев, Ив. Гълъбов и др., С., 1971.

 

Преписката на папа Инокентия III с българите: Преписката на папа Инокентия III с българите, увод, текст и бележки Ив. Дуйчев. — ГСУ — ИФФ, XXXVII, 1942.

 

Радченко, Религиозное и литературное движение: К. Ф. Радченко, Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием, Киев, 1898.

 

Русев и Давидов, Григорий Цамблак: П. Русев и А. Давидов, Григорий Цамблак и старата румънска литература, С., 1966.

 

Самият Търновград: В. Гюзелев, Самият Търновград ще разтръби победите (Средновековни поети за България), С., 1981.

 

Симонов, Математические тексты : Р. А. Симонов, Математические тексты и материалы в славяно-русских рукописях XI—XV вв. — В: Методические рекоммендации по опысанию славянорусских рукописей для сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, вып. 2, ч. II, М., 1976.

 

259

 

 

Симонов, Календарно-астрономические таблицы: Р. А. Симонов, Календарно-астрономические таблицы Норовской псалтыри. — В: Язык и писменность среднеболгарского периода, М., 1982.

 

Синодик царя Борила: M. Г. Попруженко, Синодик царя Борила, С., 1928.

 

Снегаров, История, I: Ив. Снегаров, История на Охридската архиепископия, I, С., 1924.

 

Снегаров, Неиздадени жития: Ив. Снегаров, Неиздадени старобългарски жития. — ГДА, III, 1954.

 

Соболевский, Южно-славянское влияние: А. И. Соболевский, Южно-славянское влияние на русскую писменность в XIV—XV веках, СПб., 1894.

 

Сперанский, Переводные сборники: M. Н. Сперанский, Переводные сборники изречений в славяно-русской писменности. Исследование и тексты, М., 1904.

 

Сперанский, Славянская писменность: M. Н. Сперанский, Славянская писменность на Синае и в Палестине. — ИОРЯСл, XXXII, 1927.

 

Спространов, Опис: Е. Спространов, Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир, С., 1902.

 

Станимиров, Бачковският манастир: Ст. Станимиров, Бачковският манастир през XV в. — ИИД, XIV—XV, 1937.

 

Станчев и Джурова, Археографски бележки: Кp. Станчев и А. Джурова, Археографски бележки от Националната библиотека в Атина. — СЛ, IX, 1981.

 

Станчев, Поетика: Кр. Станчев, Поетика на старобългарската литература, С., 1982.

 

СБК, II: Ив. Дуйчев, Из старата българска книжнина, II, С., 1944.

 

СБЛ, I—III: Стара българска литература, I—III, С., 1981—1983.

 

Стоянов и Кодов, Опис, III—IV: M. Стоянов и X р. Кодов. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, III—IV, С., 1964—1971.

 

Сырку, К истории: П. А. Сырку, К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. (Время и жизнь патриарха Евтимия Терновского), СПб., 1898.

 

Трифонов, Константин Костенечки: Ю. Трифонов, Живот и дейност на Константина Костенечки. — СпБАН, LXVI, 1943.

 

Трифонов, Преданието: Ю. Трифонов, Преданието за изгорена старобългарска библиотека в Търново. — СпБАН, XIV, 1917.

 

ХИБ, I—II: П. Петров и В. Гюзелев, Христоматия по история на България, I—II, С., 1978.

 

Цонев, Опис: Б. Цонев, Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София, I—II, С., 1910—1923.

 

Шанидзе, Грузинский монастырь в Болгарии: А. Шанидзе, Грузинский монастырь в Болгарии и его типик (Грузинская редакция типика), Тбилиси, 1971.

 

260

 

 

Яцимирский, Из истории славянской письменности: А. И. Яцимирский, Из истории славянской письменности в Молдавии и Валахии XV—XVII вв., СПб., 1906.

 

 

Actes de Zographou: Actes de Zographou, publ. par W. Regel, E. Kurtz et V. Korablev, СПб., 1907.

 

Aus der panegyrischen Literatur: Е. Kałuzniacki, Aus der panegyrischen Literatur der Südslaven, Wien, 1901.

 

Bdinski Zbornik, 1972: Bdinski Zbornik. Ghent Slavonic Ms. 408, A. D. 1360 (Faksimile Edition), London, 1972.

 

Bdinski Zbornik. An Old Slavonic Menologium of Women Saints (Ghent University Library Ms. 408, A. D. 1360), ed. and annot. by J. L. Schärpe and F. Vincke, Bruges, 1973.

 

Beck, Kirche und theologische Literatur: H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München, 1959.

 

Computus Anthonii Barberii (F. Вollati di Saint-Piеrre, Illustrazioni delia spedizione in Oriente di Amedeo VI II Conte Verde, Torino, 1900).

 

Cronica lui Constantin Manasses: Cronica lui Constantin Menasses (Traducere mediobulgară făcută pe la 1350), text şi glosar de I. Bogdan, Bucureşti, 1922.

 

Descriptiones Terrae Sanctae: T. Tobler, Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculo VIII, IX, XII et XV, Lipsiae 1874.

 

Dölgеr, Regesten, IV: F. Dölgеr, Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 565—1453, IV, (Regesten von 1282—1341), Berlin u. München, 1960.

 

Gjuzelev, Das Papsttum und Bulgarien: V. Gjuzelev, Das Papsttum und Bulgarien im Mittelalter (9—14 Jh.). — BHR, III, 4, 1975.

 

Gjuzelev, Les relations bulgaro-vénitiennes: V. Gjuzelev, Les relations bulgaro-vénitiennes durant la première moitié du XIVe siècle (Sagramento et patio de messer limperator Alexandro del Zagora). — EH, IX, 1979.

 

Gregoras, I: Nicephorus Gregoras, Byzantina historia, I, Bonnae 1829.

 

Hunger, Die Literatur der Byzantiner: H. Hungеr, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I—II, München, 1978.

 

Joannes Cantac., I—III: Ioannes Cantacuzenus, Historiarum libri IV, I—III, Bonnae 1828—1832.

 

Krumbacher, Geschichte: K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches (527—1453), München, 1897.

 

Lambros, Catalogue, I: Sp. Lambros, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, I, Cambridge, 1895.

 

Lăzărescu, Nicodim de la Tismana: E. Lăzărescu, Nicodim de la Tismana şi rolul său in cultura veche romanească (pina in 1385). — RSl, XI, 1965.

 

Malingoudis, Inschriften, I: Ph. Malingoudis, Diemittelalterlichen kyrilischen Inschriften der Hämus-Halbinsel, I. Die bulgarischen Inschriften, Thessaloniki, 1979.

 

MM, I—II: F. Miklosich et J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi, I—II, Vindobonnae 1860—1862.

 

261

 

 

Pseudo-Рhrantzes: Pseudо-Рhrantzes — Macarie Melissenos, Cronica, (1256—1481), ediţie critică de V. Grecu, Bucureşti, 1966.

 

Schreiner, Kleinchroniken, I—III: P. Sсhrеiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, I—III, Wien, 1975—1979.

 

Turdeanu, La littérature bulgare: Е. Turdеanu, La littérature bulgare du XIVe siècle et sa diffusion dans les pays roumains, Paris, 1947.

 

Vogel und Gardthausen, Die griechischen Schreiber: M. Vogel und V. Gardthausen. Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Rennaissance, Leipzig, 1909.

 

Wеingart, Byzantské kroniky: M. Wеingart, Byzantské kroniky v literatuře cirkevneslovanské (Přehled a razbor filologicky), I—II, 1—2, Bratislava, 1920—1923.

 

Werke des Patriarchen Euthymius: Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375—1393), hrsg. von E. Kalužniacki, Wien, 1901.

 

 

II. СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 

Арх Археология

БИБ Българска историческа библиотека

БЕ Български език

БПр Български преглед

ВВр Византийский временник

ВИСб Военноисторически сборник

ГДА Годишник на Духовната академия

ГСУ—БФ Годишник на Софийския университет — Богословски факултет

ГСУ — ИФФ Годишник на Софийския университет — Историко-филологически факултет

ГСУ — ИФ Годишник на Софийския университет — Исторически факултет

ГСУ — ФИФ Годишник на Софийския университет — Философско-исторически факултет

ГСУ — ЮФ Годишник на Софийския университет — Юридически факултет

ДК Духовна култура

ЕЛ Език и литература

ЖМНПр Журнал Министерства народного просвещения

ИАрхИ Известия на Архивния институт

ИБАИ Известия wa Българския археологически институт

И(Б)ИД Известия на (Българското) историческо дружество

ИИБЕ Известия на Института за български език

ИИБЛ Известия на Института по българска литература

ИИИ Известия на Института за история

ИНБКМ Известия на Народната библиотека „Кирил и Методий"

ИНМВ Известия на Народьия музей — Варна

 

262

 

 

ИОРЯСл Известия Отделения русского языка и словесности

ИПр Исторически преглед

ИРАИК Известия Русского археологического института в Константинополе

Л. Ленинград

ЛМ Литературна мисъл

M. Москва

МПК Музеи и паметници на културата

ПСп Периодическо списание на Българското книжовно дружество в, София

ПИД Помощни исторически дисциплини

СПб. Санкт-Петербург

СбБАН Сборник на Българската академия на науките

ССл Советское славяноведение

С. София

СпБДН Списание на Българската академия на науките

СЛ Старобългарска литература

ТОДРЛ Труды Отдела древнерусской литературы

УПр Училищен преглед

 

ASPh Archiv für slavische Philologie

ВHR Bulgarian Historical Review

BNJ Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher

BZ Byzantinische Zeitschrift

BBI Byzantinobulgarica

Byz Byzantion

EB Etudes balcaniques

EH Etudes historiques

PB Palaeobulgarica

PGr Patrologia graeca

PL Patrologia latina

REB Revue des études byzantines

RESEE Revue des études Sud-est européennes

SB Studia balcanica

TM Travaux et mémoires

 

[Previous]

[Back to Index]