Кърджалийско време

Вера Мутафчиева

Вера Мутафчиева

 

Кърджалийско време

 

Издателство на Българската академия на науките

София. 1993

 

Съдържание

 

УВОД 5

Състояние на проблема в литературата . . . . . . . 7

Източници . . . . . . . 15

Някои черти от структурата на османското общество през XVIII в. . . . . . . . 18

Аянлъкът . . . . . . . 23

Еялетлиите — „местната войска” . . . . . . . 27

Предполагаемият състав на „местните войски” . . . . . . . 33

Географски рамки на изследването . . . . . . . 36

Движение или явление? . . . . . . . 39

Една необходима уговорка . . . . . . . 41

 

Глава 1. ЗАРАЖДАНЕ НА АНАРХИЯТА

Първи конфликти между аянлъка и централната власт . . . . . . . 51

Наченки на кърджалийството . . . . . . . 56

„Хасковските разбойници” . . . . . . . 61

 

Глава 2. АНАРХИЯТА ДО АМНИСТИЯТА ОТ 1793 Г.

Прояви на анархията до Руско-турската война от 1787 г. . . . . . . . 69

Дезертьорството като компонент на анархията . . . . . . . 72

Осман Пазвантоглу, ранни прояви . . . . . . . 74

Положението в Североизточна България през годините на войната . . . . . . . 82

Компоненти на анархията в Североизточна България с Добруджа . . . . . . . 86

 

413

 

 

Северна Тракия през годините на войната . . . . . . . 90

Централната власт и анархията в края на войната . . . . . . . 91

Размирието в Северна България през 1792 г. . . . . . . . 97

Съотношение между правителствените сили и анархията в Тракия през 1793 г. . . . . . . . 102

Видинско и Белградският пашалък през 1793 г. . . . . . . . 109

Регионална характеристика на анархията. Всеобщата амнистия от 1793 г. . . . . . . . 116

 

Глава 3. ВСЕОБЩАТА АМНИСТИЯ (1794—1796)

Мерки на Портата срещу кърджалийството през 1794 г. . . . . . . . 125

Румелия в навечерието на първата обсада на Видин (1795) . . . . . . . 132

Първата обсада на Видин (1795) . . . . . . . 138

Структура на анархията в Румелия при отменяне на всеобщата амнистия (1796) . . . . . . . 147

Отменяне на всеобщата амнистия . . . . . . . 155

 

Глава 4. ГОЛЕМИЯТ ПОХОД СРЕЩУ ВИДИН (1797—1799)

Противокърджалийската офанзива и кърджалийската контраофанзива от 1796—1797 г. . . . . . . . 160

Военни, вътрешнополитически и външнополитически ходове на Пазвантоглу през 1797 г. . . . . . . . 166

Идеологическа и военна подготовка за похода срещу Видин (ноември—декември 1797) . . . . . . . 175

Навечерието на обсадата на Видин (януари—април 1798) . . . . . . . 182

Обсадата на Видин (май—октомври 1798) . . . . . . . 188

Европейските сили и Пазвантоглу през 1798—1799 г. . . . . . . . 197

Пазвантоглу — Видински паша (1799) . . . . . . . 203

 

Глава 5. РУМЕЛИЯ ПО ВРЕМЕ НА ГОЛЕМИЯ ПОХОД СРЕЩУ ВИДИН (1797—1799)

Кърджалийството в Средна Северна България през 1798—1799 г. . . . . . . . 213

Тръстениклиоглу Исмаил и неговата роля в подялбата на властта на Северна България . . . . . . . 218

Кърджалийството в Тракия през 1797—1799 г. . . . . . . . 220

 

414

 

 

Глава 6. ПЪЛНОТО ТЪРЖЕСТВО НА АНАРХИЯТА (1800—1802)

Първият кърджалийски поход към Цариград (март — юни 1800) . . . . . . . 230

Северна България през 1800 г. Чингиз Гирай . . . . . . . 234

Третият поход срещу Видин (август 1800) и Вторият поход на кърджалиите срещу Източна Тракия (октомври 1800) . . . . . . . 239

Намесата на европейските сили срещу анархията в Румелия . . . . . . . 245

Северна България и Източна Сърбия през пролетта на 1801 г. . . . . . . . 251

„Размирие на командуващите” и новият поход на Кара Фейзи в Източна Тракия . . . . . . . 252

Активизиране на населението в борба против анархията. Съюз на аяните . . . . . . . 254

Външнополитически промени през есента на 1801 г. . . . . . . . 260

Преговорите на Пазвантоглу с Франция н завоят в неговата стратегия . . . . . . . 263

Преговори на Пазвантоглу с Русия и Австрия през 1801—1802 г. . . . . . . . 268

Разгар на пашовските размирици през 1802 г. Гюрджи Осман, Хакъ и Тепеделенли в Тракия . . . . . . . 272

Пазвантоглу и Влахия през 1802 г. . . . . . . . 277

1802 г. — връхна точка в анархията . . . . . . . 282

 

Глава 7. ПРОМЯНА В СЪОТНОШЕНИЕТО НА СИЛИТЕ В РУМЕЛИЯ (1803—1806)

Тракия през 1803 г. Походите на Кара Фейзи и самоукрепяването на селищата . . . . . . . 295

Опитът да бъде въведен през 1804 г. в Румелия „низам-и джедид” и провалът на този опит . . . . . . . 302

Тракийските аяни и Ибрахим паша Бушатли през 1804 г. . . . . . . . 305

Първи неуспехи на Пазвантоглу . . . . . . . 312

Сръбското въстание, Пазвантоглу и българите (1804—1806) . . . . . . . 318

Изменения в съотношението на силите в Тракия през 1804/1805 г. Аянският съюз, главатарите и населението . . . . . . . 326

Обрат във взаимоотношенията между Портата и Тръстениклиоглу . . . . . . . 334

Голямата коалиция в Румелия срещу низама. „Одринските събития” . . . . . . . 341

 

415

 

 

Глава 8. ПОСЛЕДНОТО ДЕЙСТВИЕ НА АНАРХИЯТА (1807—1813)

Външнополитическото положение на империята през 1806—1812 г. . . . . . . . 355

Вътрешнополитическо състояние на империята през 1806—1812 г. . . . . . . . 358

Мустафа Байрактар и походът на румелийските „местни войски” срещу Цариград . . . . . . . 362

„Съюзният договор” . . . . . . . 364

Краят на Мустафа Байрактар и на аянската федерация (1808) . . . . . . . 371

Последни прояви на кърджалийството . . . . . . . 377

 

Вместо заключение . . . . . . . 383

Съкращения . . . . . . . 408

Резюме на френски език . . . . . . . 409

 


 

 

ВЕРА МУТАФЧИЕВА

КЪРДЖАЛИЙСКО ВРЕМЕ

 

Второ издание

 

Редактор Лиляна Лучева, Любов Йонева

Художник Емил Станкулов

Технически редактор Николина Николова

Коректор Кирилка Тошкова

 

ISBN 954-430-127-5

 

Издателски индекс 13192

Дадена за набор април 1992 г.

Подписана за печат ноември 1992 г.

Формат 60 х 84/16 Печатни коли 26 Издателски коли 24,26

 

Печатница на Издателството на БАН

1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 5

Поръчка № 223

 


 

„Кърджалийско време” е трийсетгодишен период, по своему характерен за историческото развитие на Балканите. През този период се пресичат действията на голям брой сили, не само различни, но и противоположни, макар в цялостта си те да образуват нещо единно: голямата анархия. Един обществен хаос, който въвежда Османската империя в нейната мъчителна и дълготрайна, в крайна сметка съдбоносна криза.

 

Задачата и приносът на авторката е в това, че тя разкрива институциите и явленията, създали предпоставките за хаоса. Че изследва действията на разнородните сили, които го завихрят. Че уточнява етапите, а оттам и мислената крива на развитието на този хаос, който, преминавайки през невъобразими перипетии, започва да се структурира. За да изведе в последна сметка поробените балкански християни до състояние, напълно различно от онова, с което те са навлезли в хаоса.

 

Кърджалийско време е създало почва за личности и явления така ярки, че те до днес присъствуват в историографията, литературата и легендата на всички балкански страни. Неговите рецидиви продължават да ии изненадват като състояние на духовете тук до днес.

 

ISBN 954-430-127-5

 

© Вера Петрова Мутафчиева, 1977 и 1993

с/о Jusator, Sofia

 

[Back to Index]