Васил Н. Златарски
История на Първото българско Царство. II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852—1018)
 

БИБЛИОГРАФИЯ
 

В долния списък са показани всички извори и нови трудове, които са използувани при съставянето на втората част на том I от “История на българската държава през средните векове”.

I. ИЗВОРИ

С ъ к р а щ е н и я. — БПр = Български преглед. — БС = Български старини, изд. на БАН. — BT = Bibliotheca Teubneriana. — BZ = Byzantinische Zeitschrift. —  — DHChr = Documenta historiae Chroatiae periodum antiquam illustrantia. — ЖМНПр = Журнал Министерства народного просвещения. — ИРАИК = Известия Русского археологического института в Константинополе. — Изв. Отд. рус. яз. и сл. = Известия Отделения русского языка и словесности Петроградской академии наук. — JужСФил = Jужнословенски филолог. — CB = Corpus Bonnensis. — ЛИФОНУн = Летопись историко-филологического общества при Новороссийском университете. —MGH = Monumenta Germaniae historica. — Migne, Patrol. gr. et lat. = M i g n e, Patrologia graeca et latina. — Об-воИДРМУн = Общество истории и древностей российских при Московском университете. — ПДП = Памятники древней письменности. — ПравСоб = Православный собеседник. — СбНУК = Сборник за народни умотворения и книжнина. — СпБАН = Списание на българската академия на науките.
 

Acta concilii Spalatensis, ed. F. R a  k i, DHChr etc., Zagrabiae, 1877, p. 194 ; F. , Prirunik itd., Zagreb, 1914, str. 221—222.

A d r i a n i  II  p a p a e  Epistolae. Migne, Patrol. lat., t. 122, Ep. 13—15, col. 1274—1280; Ep. 18—19, col. 1283—1291; Ep. 26—27, col. 1309—1312.

A l t a h e n s e s  annales maiores. P e r t z, MGH SS, t. XX, p. 772—824.

A n a s t a s i i  B i b l i o t h e c a r i i  Praefatio in Synodum octavum. Migne, Patrol. lat., t. 129, col. 9—24. Historia de viti s Romanorum Pontificum:  v i t a  N i c o l a i, ibid., t. 128, col. 1357—1378, §§ 577—612;  v i t a  A d r i a n i, ibid., col. 1379—1395, §§ 613—640.

B a s i l i i  II  i m p e r a t o r i s  Sigillia ad archiepiscopum Achridensem, edit H. Gelzer, BZ, II, 1893, S. 42—46.  E.  Г о л у б и н с к и й, Краткий очерк православных церквей и пр., Москва, 1871, стр. 259—253 (непълно). — Български превод: 1) на  М. Д р и н о в, Съчинения, т. II, стр. 203—214, и 2) на  И в.  С н е г а р о в, История на Охридската архиепископия, София, 1924, т. I, стр. 55—59.

В е r t i n i a n i  annales, pars II Prudentii pars III Hincmari.  P e r t z , MGH SS, t.I, p. 419—515.


834

W e i s s e n b u r g e n s e s  е t  L a m b e r t i  annales.  Р е r t z, MGH SS, t. III, p. 33—65.

G e n e s i i  J o s. Historia (). CB, ed. C. Lachmanni, 1834.

Издан. Хр. М. Лопарева, СПб, 1894, (ПДП, 100)

G e o r g i i  A c r o p o l i t a e  Historia (). Opera, ed. A. Heisenberg (BT), Lipsiae, 1903, vol. 1.

G e o r g i  C e d r e n i  Compendium historiarum, CB, vol. II, ed J. Bekkeri, 1839.

G e o r g i i  C o d i n i  De officiis, CB, ed Im. Bekkeri, 1839.

G e o r g i i  M o n a c h i  Chronicon, ed. C. de Boor, vol. I—III, Lipsiae (BT), 1904. Също в разпространена редакция под име Georgios Hamartolos, ed. E. de Muralti, Petropoli, 1859.

D u k l j a n i n a  p o p a  Ltopis po latinsku i toga nekoliko i jo neto po hrvatsku, po prepisu popa Jerolima Kaletia. Razsudjeno dao na svjetlo D-r Ivan rni. U Kraljevici, 1874.

E u t y c h i i, patriarchae alexandrlni, Annales etc., interprete E. Pocockio, Oxoniae, 1658. Migne, Patrol. gr., t. CXI, col. 907 et ssqu.

Е u t h у m i i, patriarchae constantinopolitani, Vita, ed. C. de Boor, Berolini, 1888, p. 1—78.

I o a n n i s VIII  р а р а е  Epistolae.  M i g n e, Patrol. lat., t. 126, Ep. 108—114, col. 758—767; Ep. 217—219, col. 832—334; Ep. 231, col. 843; Ep. 236, col. 848; Ep. 308, col. 919; Ep. 333, col. 938; Ep. 369, col. 959. Starine, kn. XII, 1888, str. 211—212.  F. , Prirunik, dio 1, . 1, str. 199—208.

I o a n n i s  D i a c o n i  Chronicon, ed.  М о n t i с о l o, Chronache veneziane antichissime, Romae, 1890.  P e r t z. MGH SS, t. VII, p. 4—38.

I o a n n i s  G e o m e t r a e  Carmina varia. Migne, Patrol. gr., t. 105, col. 903: ; col. 920: ; col. 934: ; col. 955: 

I w а н н а  Е к с а р х а  Шeстоднев, изд. Об-ваИДРМУ, Москва, 1879.

I o a n n i s  C a m e n i a t a e  De excidio Tliessalonicensi narratio. F. Combefisio interprete. Вж. Theophanis Contin., CB, p. 487—600.

I o a n n i s  S k y l i t z e s  Historia. Вж. G e o r. С е d r en u s, CB, vol. II, 1839. Прибавки към него от епископ Михаил Деволски вж.  В. Р г о k i , Die Zustze in der Handschrift des Iohannes Skylitzes, Mnchen, 1906, S. 28—37.


Вж. Панегирика на Владислав Граматик от 1479 г. в библиотеката на Рилския манастир № 1/8 (60), л. 215об—236об.

I o a n n i s  Z o n a r a e  Epitome historiarum, edit L. Dindorfii, vol. IV, Lipsiae, 1871 (BT).

I n n o c e n t i s  III papae Epistolae. Migne, Patrol. lat., t. 214, lib. V, Ep. 115, col. 1112; Ep. 116, col. 1113; t. 215, lib. VII, Ep. 2, col. 280; Ep. 4, col. 287 ; Ep. 6, col. 290.

, Споменик САН, III, 1890, стр. 190—193.


835

Каталози на охридските архиепископи и на подчинените тям епископии: 1)  Du-Cangii Familiae augustae Byzantinae, Parisiis, 1680, t. 1, p. 174—175. H. Gelzer, Der Patriarchat von Achrida, Leipzig, 1902, S. 6—7. — 2)  BZ, I, 1892, S. 255—257. — 3) , ibid., p. 257.

C e c a u m e n i  S t r a t e g i c o n  et incerti scriptores de officiis reggiis libellus. Ed. W. Wassiliewsky et V. Jernstedt, Petropoli, 1896.

К и р и л л a  св. житїе (панонское). Вж.  А.  Т е о д о р о в – Б а л а н, Кирил и Методи, I, София, 1920; вж. руския му превод на П. А. Лавров в “Книга для чтении по истории средних веков”, изд. от П. Г. Виноградов, Москва,1897, т. II, стр. 133—220.

К л и м е н т а  О х р и д с к а г о  св. жития: I  п р о с т р а н н о  г р ъ ц к о, изд. от Ф. Миклошич Vita Sancti Clementis, Vindobonae, 1847, препечатано паралелно с латински превод у  M i g n e, Patrol. gr., t. 126, col. 1194—1240; най-пълното и критично издание на  Н. Л.  Т у н и ц к и й, Материалы для истории и деятельности учеников св. Кирилла и Мефодия, вып. I: греческое пространное житие св. Климента Словенското, Сергиев Посад, 1918. Предговор, стр. 1—64; гръцкият текст паралелно с руския му превод, стр. 66—144. — II  к р а т к о  г р ъ ц к о: гръцкият текст с латинския му превод у  P. J.  S a f a  i k, Pamtky hlaholskho pisemnictvi, v Praze, 1859, str. LVII—LIX; славянският превод паралелно с гръцкия текст у  Г.  Б а л а с ч е в, Климент епископ словенски, София, 1898, стр. ; само славянският превод у  Й.  И в а н о в, Български старини, София, 1908, стр. 59—63.

К о з м ы  недостойнаго презвитера Бесда на новоявившуюся ересь Богомилу, изд. по ръкопис от XV век на Казанската духовна академия в “ПравСоб” за 1864 г., ч. I, стр. 483 и сл., ч. II, стр. 411 и сл.; а по изд. на  М. Г. П о п р у ж е н к о: Слово св. Козмы пресвитера на еретики препрение и поучение от божественных книг, Петроград, 1907, XVI + 86 (ПДП, 167).

К о н с т а н т и н а, епископа блъгарскаго: 1) Учительное евангелие вж.  А н т о н н й  архиеп., Из истории християнской проповеди, 2-ое изд., СПб, 1895. — 2) Историкии за бога въкратъц, вж.  В. Н.  З л а т а р с к и, Най-старият исторически труд в старобългарската книжнина, СпБАН, кн. XXVII (1923), стр. 177—182. — 3) , изд.  Й. И в а н о в, Български старини, стр. 72—74.

C o n s t a n t i n i  P o r p h y r o g e n e t i  De thematibus et de administrando imperio, CB, edit. J. Bekkeri, 1811. — De ceremoniis aulae Byzantinae, CB, edit I. lac. Reiskii, vol. I—II, 1829.

К о р м ч а я. Древне-славянская кормчая XIV титулов без толкований (със съответния гръцки текст), изд.  В. Н. Б е н е ш е в и ч а, т. I, СПб, 1906.

L e o n i s  D i a c o n i  Historia, CB, ed. С. В. Hasii, 1828.

L e o n i s  G r a m m a t i c i  Historia, CB, ed. J. Bekkerus, 1842.


836

L i u d p r a n d i, episcopi cremonensis, Antapodosis et Relatio de legatio constantinopolitana. Opera omnia, editio altera recogn. E. Dmmler, Hannoverae, 1877.

L u c a e  J u n i o r i s  S – t i  Vita. Migne, Patrol. gr., t. CXI, col. 441—480, гръцки текст с латински превод.

L u p u s  P r o t o s p a t h a, Breve Chronicon.  M u r a t о r i i  Rerum italicarum scriptores, t. V, Mediolanum, 1724, p. 37—49.

M a n e g o l d i  Ad  Gebehardum liber. Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculus XI et XII conscripti.  P e r t z, MGH SS, t. I, p. 300—430.  а л – М а к и н. Historia Saracenica, qua res gestae Musilimorum inde a Mohammede arabe, utque ad initium imperii Arabacaei per XLIX Imperatorum successionem fidelissime explicatur, arabice olim exarata a  G e o r g i o  Е l m а с i n o  et latine reddita opera et studio  T h o m a e  E r p e n i i, Lugduni Batavorum, 1625. — Френският превод: L'Histoire Mahometane, ou les quarante-neuf Chalifes du Macine divise en trois livres etc. Nouvellement traduit d'Arabe en Franais par Pierre Vattier, Paris, 1657.

M a r i a e  J u n i o r i s  S – t a e  Vita — извадки у  в , 1899,  296—301; също и у Г. Баласчев, Новые данные для истории греко-болгарских воин при Симеоне, ИРАИК, т. IV, 1899, стр. 190—202.

M a t t h i e u  d'E d e s s a, Chronique de — Bibliothque historique armnienne par E. Dulaurier.

M i c h a e l i s  A t t a l e i a t a e  Historia, CB, ed. Im. Bekkeri, 1853.

Н а у м а  О х р и д с к а г о  св. житiя: 1) старото: , изд. от  Й.  И в а н о в  Български старини, стр. 52—55, и от  П. А.  Л а в р о в, Жития св. Наума Охридского и служба ему, Изв. отд. рус. яз. и слов., т. XII (1908), кн. 4, стр. 3—7. — 2) От XVI век:

Изд. Л. Ковачевић, “Гласник”, кн. 63, 1885, стр. 1—4. — 3) гръцкото —

Славянският му превод вж. у П. А. Лавров, каз. съч., стр. 23—26.

N i c e p h o r i  p a t r i a r c h a e  Opuscula historica, ed. С. de Boor (BT), Lipsiae, 1870.

N i c o l a i  I  p a p a e  Epistolae. Migne, Patrol. lat., t. CXIX, Ep. 4, col. 779; Ep. 61, col. 875; Ep. 152, col. 1153. Responsa ad consulta Bulgaro-


837

rum, ibid., col. 978—1016; българският им превод на Д. Дечев, София, 1922.

N i c o l a i  p a t r i a r c h a e  ad regem et archiepiscopum Bulgarorum Epistolae.  M i g n e, Patrol. gr., t. CXI, Ep. III— XXXI, col. 39—195.

N i с о n i  S – t i, armeni monachi, Vita. Вж. Veterum scriptorum et monumentorum historiorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio, t. VI,. ed. Edm. Martn et Ur. Durand, Paris, 1729.


Изд.  Й.  И в а н о в, София, 1914.

P a u l i  L a t r e n s i s  S – t i  Vita — извадки у  В. Г.  В а с и л ь е в с к и й, О жизни и трудах Симеона Метафраста, ЖМНПр, ч. 212, 1880, стр. 416—432.

P e t r i  S i c u l i  Historia.  M i g n e, Patrol. gr., t. 104, col. 1241.

П е т р у  ц а р ю  св. служба, изд. 1) у  Й.  И в а н о в, Български старини, стр. 84—86, и 2) у  П. А.  Л а в р о в  в JужСФил, кн. 1—2, 1913, стр. 36—38.

П р и п и с к а т а  н а  Т у д о р а  ч е р н о р и з е ц  Доксов у  Гор с к и й  и  Н е в о с т р у е в, Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, Москва, 1859, отд. II, 2, № 111, стр. 32—33.

П р и п и с к и т е  в  Ч и в и д а л с к о т о  е в а н г е л и е, вж. F. Raki, DHChr, p. 382—383.  В. Н.  З л а т а р с к и, Кой е бил Тудор черноризец Доксов? БПр, год. IV, 1897, кн. 3, стр. 43—44 и 47.

R e g i n o n i s  P r u m i e n s i s  Chronicon. Pertz, MGH SS, t, I, p. 536 — 612.  M i g n e, Patrol. lat., t. 132, col. 10—150.

R e s t i i, G., Chroniche di Ragusa, ed. S. Nodilo, Zagrabiae, 1893 (Monum. slav. merid., XXV, SS, II).

R o m a n i  L a c a p e n i  imperatoris ad Symeonem, regem Bulgarorum, Epistolae.

българският им превод вж. СбНУК, т. XIII, 1893, стр. 285—298.

Р у с с к а я  л е т о п и с ь  по Ипатскому списку, СПб, 1871.  С в о д н а я  л е т о п и с ь, состав. Л. И. Лейбовичем, СПб, 1876.

S a x o n i s  a n n a l i s t a e  Annales.  P e r t z, MGH SS, t. VIII, p. 542—777.

S i g e b e r t i  G e m b l a c e n s i s  Chronica.  P e r t z MGH SS, t. VIII.

С л о в о , изд. с руски превод  Ф. И в. У с п е н с к и й  в ЛИФОНУн, IV, Визант. отдел., II, Одесса, 1894, стр. 55—94.

С т е п а н о с а  Т а р о н с к о г о, Асох'ика по призванию, Всеобщая история перевод Н. Эмина, Москва, 1864. Des Stephanos von Taron armenische Geschichte. Aus dem altarmenischen bersetzt von H. Gelzer und A. Burckhardt, Leipzig, 1907.

S y m e o n  L o g o t h e t o s i n  contin. Geor. Hamartoli, ed. Muralti, Petropoli, 1859. — 


838

, Изд. В. Срезневского, Петроград, 1905.

S i m e o n i s – p s e u d o  М a g i s t r i  Chronographia, v. Theophanis Contin., CB 1838, p. 603 et ssqu.

T h e o p h a n i s  C o n t i n u a t i  Chronographia, CB, ed. J. Bekker, 1838.

T h e o p h y l a c t i,  p a t r i a r c h a e  constantinopolitani, ad Petrum, regem Bulgariae, Epistola, изд. от Н. М. Петровски с руски превод. Изв. Отд. рус. яз. и слов., т. XVIII, кн. 3, стр. 361—372.

T h e o p h y l a c t i  a r c h i e p i s c o p i  bulgari, Martyrium ss. quindecem illustrium martyrum qui imperanti imperio Juliano Apostata Tiberiopoli, qua Strumitza bulgarice dicitur, passi sunt.  М i g n e, Patrol. gr., t. 126, col. 151—222.


българския му. превод, направен от митрополит Симеон, вж. в БС, кн. V (1917), стр 32—91, и славянския, издаден от В. Н. Златарски, пак там, стр. 20—64.

българския превод вж. у митроп. Симеон, пак там, стр. 121—134.

българския превод, пак там, стр. 23—24. Вж.

Ф о т и я  Ф е с с а л и й с к о г о св. Похвально слово:  — извадки у  В. Г.  В а с и л ь е в с к и й, Один из греческих сборников Московской синод. библиотеки, ЖМНПр, ч. 248, 1886, стр. 100—101.

F u l d e n s e s  annales, pars II Rudolfi.  Р е r t z, MGH SS, t. I, p. 337—415.

H i e r o c l i s  Synecdemus, ed. G. Parthey, Berolini, 1886.

H i l d e s h e i m e n s e s  annales.  P e r t z, MGH SS, t. III , p. 22—116.

Изд.  И. В. Я г и ч а  в “Рассуждения” и пр., стр. 22(310) —31(319) Ср. изд. на  Й.  И в а н о в, Български старини, стр. 76—81.

Я х ъ я, ибн—Саид, ибн—Яхъя, Антиохийский. Извлечения из его летописи Вж. барон  В. Р.  Р о з е н, Император Василий Болгаробойца, СПб, 1883. Histoire de Yahya-ibn-Sїd d'Antioche continuateur de Sїd-ibn-Bitriq, d. et trad. en Franais par J. Kratchovsky et A. Vasiliev. Вж.  R. G r a f f i n — F. N a u, Patrologia orientalis, t. XVIII, Paris, 1924, p. 705— 833. (3a съжаление завършва само с царуването на Иван Цимисхий.)


839

II. ЛИТЕРАТУРА

А. ТРУДОВЕ С КИРИЛИЦА

Съкращения. — БПр = Български преглед. — БС = Български старини на БАН. — ВВр = Византийския Временник. — ВО = Византийское Обозрение. — ГСАН = Глас Српске Академиjе. — ГСУ = Годишник на Софийския университет. — ГСвУ = Годишник на Свободния университет. — ДК = Духовна култура. — ЖМНПр = Журнал Министерства Народного Просвещения. — ZVJ = Zbornik u slavu V. Jagia. — ИБИД = Известия на Историческото дружество в София. — ИБАД = Известия на Българското археол. дружество. — ИБАИ = Известия на Българския археол. институт. — ИРАИК = Известия Русского Археол. Института в Константинополе. — Изв. отд. рус. яз. и слов. = Известия Отделения русского язнка и словесности Петроградской Академии Наук. — JужСФил = Jужнословенски филолог. — КС = Киевская Старина. — ЛБАН = Летопис на Българ. академия на науките. — ЛИФОНУн. = Летопис Историко-филологического Общества при Новороссийском университете. — МПр = Македонски преглед. — ОБАИ = Отчет на Българ. археол. институт. — ПСп. = Периодическо списание на Българ. книж. д-во. — ПравОбзр. = Православное Обозрение. — СбНУК = Сборник за народни умотворения и книжнина. — СВЗ = Сборник в чест на В. Н. Златарски. — СВЛ = Сборник в честь Владимира Ламанского. — СпБАН = Списание на Българската академия на науките. — СпБИкД = Списание на Българското икономическо дружество. — УССБ = Университетски сборник в чест на С. Бобчева. — ХМ = Християнска мисъл. — ЦВ = Църковен вестник.
 

А н т о н и й, архиеп., Из истории христианской проповеди. Изд. 2-ое, СПб, 1895. — Това, което се отнася за еп. Константин Преславски, е преведено на български от Д. Цухлев, вж. ПСп, кн. 21—22 (1887), стр. 373—425.

А р н а у д о в  М., Студии върху българските обреди и легенди, София, 1924.

Б а л а с ч е в  Г., Климент епископ Словенски, София, 1898. — Бележки върху веществената култура на българското ханство и основанието му в Европа, София, 1903. — Новые данные для истории греко-болгарских воин при Симеоне, ИРАИК, т. IV (1899), стр. 189—220.

Б е л я е в, Д. Ф., Придворный и церковний устав о положении Константинополя, ЛИФОНУн, Визант. Отдел, III (1896), стр. 365—379.

Б о б ч е в, С. С., Значението за България на св. Иван Рилски и на основания от него манастир, I, ГСвУ, София, 1922, стр. 62—84.

В а н — В е й к, Н., О происхождении общеславянского слова къ metь, Slavia, t. IV (1925), стр. 209—212.


840

В а с и л ь е в с к и й, В. Г., Византия и печенеги (1048—1094), ЖМНПр, ч. 164 (1872), стр. 116—165 и 243—332; Труды его, т. 1(1908), стр. 1—174. — Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII вв., ЖМНПр, ч. 176 (1874), стр. 105—144; ч. 177 (1875), стр. 394— 451; ч. 178, стр. 76—152; Труды его, пак там, 196—210. — К истории 976—986 годов (из ал-Мекина и Иоанна Геометра), ЖМНПр, ч. 184(1876), стр. 117—178; Труды, т. 11(1909), стр. 56—124.— О жизни и трудах Симеона Метафраста, ЖМНПр, ч. 212 (1880), стр. 379—437. — Советы и рассказы византийского боярина XI века, пак там, ч. 215 (1881), стр. 242—299; ч. 216, стр. 102—171, 316—357. — Один из греческих сборников Москов. Синод. Библиотеки, пак там, ч. 248 (1886), стр. 65—105. — Хроника Логотета на славянском и греческом, ВВр, II (1894), стр. 78—151.

В а с и л ь е в, А. А., Славяне в Греции, ВВр, V (1898), стр. 404—438 626—670. — Византия и арабы: I. Политические отношения Византия и арабов за время Аморийской династии, СПб, 1900. II. За время Македонской династии, СПб, 1902. — Происхождение императора Василия Македонянина, ВВр, XII (1906), стр. 148—165.

В е с т и т е л е в, Т., Град Воден, МПр, г. I (1924), кн 2, стр. 105—122.

В о р о н о в, А. Д., Главнейшие источники для истории св. Кирилла и Мефодия, Киев, 1877.

Г а р к а в и, А. Я., Сказания мусульманских писателей о славянах и русских, СПб, 1870.

Г е р ц б е р г, Г. Ф., История Византия. Перевод П. Безобразова, Москва, 1896.

Г и л ь ф е р д и н г, А., История сербов и болгар, Сочинения, т. I (1868), стр. 3—280.

Г о л у б и н с к и й, Е. Е., Краткий очерк православных церквей болгарской, сербской и ромынской, Москва, 1870. — Св. Константин и Мефодий, первоучители славянские, Москва, 1885.

Г о р с к и й, А. В. Житие Св. Кирилла и Мефодия, Кирилло-Мефодиевский сборник, Москва, 1865, стр. 1—42.

Г р и г о р о в и ч, В. Ив., Путешествие по Европейской Турции, 2-ое издание, Москва, 1877.

Грот, К. Я., Известия Константина Багрянородного о сербах и хорватах и их разселении на Балканском полуострове, СПб, 1880. — Моравия и мадьяры, СПб, 1881.

Г у д е в, П., Българският ръкопис във Ватикан, СбНУК, кн. VI (1891), стр. 311—361.

Д е ч е в, Д., Где са живели смолените, СВЗ, стр. 45—54.

Д р и н о в, М. С., Исторически преглед на българската църква; Съчинения, т. II (1911), стр. 3—161. — Южные славяне и Византия в Х веке; пак там, I (1909) стр. 365—520. — Новый церковно-славянский памятник с упоминанием о славянских первоучителях, ЖМНПр, ч. 238 (1885), стр. 174—205; Съчинения, т. II, стр. 332—362.

З л а т а р с к и, В. Н., Писмата на цариградския патриарх Николай Мистик до българския цар Симеон, СбНУК, кн. Х (1894), стр. 372—428; XI (1894),


841

стр. 5—54; XII (1895), стр. 121—211. — Писмата на византийския император Роман Лакапин до българския цар Симеон, СбНУК, кн. XIII (1896), стр. 282—322.—Кой е бил Тудор черноризец Доксов? БПр, год. IV (1897), кн. 3, стр. 42—63. — Рецензия върху  Г.  Б а л а с ч е в, Новонайденият надпис от времето на цар Симеон, СбНУК, кн. XV (1898), отд. крит., стр. 20—40. — Два известни български надписа от IX век, СбНУК, кн. XV (1898), стр. 131—141. — Въпросът за български патриарх пред папата в 866 г. “Преглед”, приложение към ЦВ, год. I (1907), кн. 1, стр. 24—31. — Причините за покръщането и сетнините му. Споменна книга за 1000-годишнината от смъртта на цар (?) Бориса, София, 1907. — Известията за българите в хрониката на Симеон Метафраст и Логотет, СбНУК, кн. 24 (1908), 1—161. — Кой е бил български архиепископ в Охрид при покорението на България от Василий II, ХМ, год. II (1909), кн. VIII, стр. 464—472. — Имали ли са българите свое летоброене, СпБАН, кн. I (1911), стр. 1—92. — Какви канонически книги и граждански закони Борис получил от Византия, ЛБАН, № 1 (1912), София, 1914, стр. 79— 116.—Послание на цариградския патриарх Фотий до българския княз Борис в славянски превод, БС, кн. V (1917), предговор стр. 1—20; славян. текст, стр. 20—64. — История на българската държава през средните векове, т. I, ч. 1, София, 1918. — Как е бил разрешен българският църковен въпрос в 870 година, ДК, год. I (1920), кн. 1—2, стр. 49—63. — Тъй наречените “грамоти” на Пинчия и неговия син Плезо, ГСУ, год. XV—XVI (1919—1920), стр. 1—58. — Кои са били вътрешни и външни боляри, УССБ, София, 1921, стр. 45—57. — Известието на Ибрахим-ибн-Якуб за българите от 965 г., СпБАН, XXII (1922), стр. 67—87. — Де се намирал гр. Девол, ИБИД, кн. V (1922), стр. 35—36. — Легендата за откриването мощите на Тивериуполските мъченици. I, ОБАЙ за 1921, София, 1922, стр. 22—37. — Моливдовул на Самуил-Алусиан, ИБАИ, т. I (1922), стр. 86—102. — Намереният в Югозападна Албания надпис с името на българския княз Борис-Михаил, Slavia, т. II (1923), кн. 1, стр. 61—91. — Най-старият исторически труд в старобългарската книжнина, СпБАН, кн. 27 (1923), стр. 132—182. — Към историята на открития в местността Патлейна стар български манастир, ИБАИ, кн. I (1924), стр. 146—162. — Български архиепископи-патриарси през първото царство (до падането на източната му половина), ИБИД, кн. VI (1924), стр. 49—76. — Словенското житие на св. Наум от XVI век, СпБАН, кн. XXX (1925), стр. 1—28. — Первый поход болгарского царя Симеона на Константинополь, Receuil d'tudes, ddies  la mmoire de N. P. Kondakov, Prague, 1926, p. 19—27.

З н о й к о, Н., О посольстве Калокира в Киев, ЖМНПр (н. с.), ч. VIII (1907), стр. 229—311. — О походах Святослава на восток, пак там, ч. XVIII (1908), стр. 258—299.

И в а н о в  Й., Северна Македония, София, 1906. — Български старини из Македония, София, 1908. — Цар Самуиловата столица в Преспа, ИБАД, т. 1 (1910), стр. 55—80. — Епархиите на Охридската архиепископия,


842

СпБАН, I (1911), стр. 93—112. — Беласицката битка, 29 юли 1014 г., ИБИД, кн. III (1911), стр. 1—15. — Св. Иван Рилски и неговият манастир, София, 1917. — Произход на цар Самуиловия род, СВЗ, София, 1925, стр. 55—62. — Аксиос—Велика—Вардар, МПр, год. 1 (1925), кн. 3, стр. 24—28.

И в а н ц о в – П л а т о н о в, К исследованиям о Фотие, патриархе константинопольском, по поводу тысячелетия со времени кончины его. Реч и Отчет, читанные в торжественом собрании Имп. Московского Университета 12-го января 1892 года, Москва, 1892, стр. 3—43.

И л о в а й с к и й, Д. Ив., История России, ч. I. Киевский период, Москва, 1876. — Розыскания о начале Руси, 2-о изд., Москва, 1882.

И л ь н и с к и й, Г. А., Грамоты болгарских царей, Москва, 1911. — Кто был черноризец Храбр? ВО, т. III (Юрьев, 1917), стр. 151—156.

И р е ч е к, К., История болгар, Одесса, 1878. — Историjа Срба, д. I, Београд, 1911. — Княжество България, ч. II. Пътувания по България, Пловдив, 1899.

К а л а й д о в и ч, К., Иоанн Эксарх болгарский, Москва, 1824.

К и п р и а н о в и ч, Жизнь и учение богомилов, Прав. Обз. за 1875, июль и август, препечатано у еп.  П.  У с п е н с к о г о, История Афона, ч. III, отд. 2, СПб, 1892, стр. 882—897.

К о н д а к о в, Н. П., Византиские церкви и памятники Константинополя, Одесса, 1886.

К у з н е ц о в, И., Писмата на Лъв Магистър н Роман Лакапин и слово , СбНУК, кн. XVI—XVII (1900), стр. 179—245.

К у л а к о в с к и й, Ю. А., Лев Мудрый или Лев Исавр бил автором “Тактики”? ВВр, V (1898), стр. 398—403.

К у н и к, А. и бар.  В. Р. Р о з е н, Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах, ч. I, СПб, 1878.

К ъ н ч о в, В., Македония. Етнография и статистика, София, 1900.

Л а в р о в, П. А., Жития св. Наума Охридского и служба ему. Изв. отд рус. яз. и слов., т. XII (1908), кн. 4, стр. 1 и сл. — К вопросу о времени изобретения письмен и перевода священного писания, ZVJ, Berlin, 1908, стр. 355—356. — Нова служба цару бугарскоме Петру, JужСФил, I (1913), св. 1—2, стр. 34—37.

Л а м б и н  Н.,  К у н и к  А.  и  В а с и л ь е в с к и й В., О годе смерти Святослава Игоревича, великого князя киевского, Спб, 1876.

Л а с к и н, Г., Георгий Кодин о древностях Константи нополя, Киев, 1905.

Л а с к о в, Д. Т., Житие на св. Климент Охридски, София, 1916.

Л е б е д е в, А., Очерки внутренней истории византийско-восточной церкви в IX—XI в., Москва, 1878. — История разделения церквей в IX, Х и XI веках, Москва, 1900.

Л е п о р с к и й, П., История фессалоникского экзархата, СПб, 1901.

Л и п о в с к и й, А. Л., Из истории греко-болгарской борьбы в Х—XI веках, ЖМНПр, ч. 278 (1891), стр. 120—141.

Л о п а р е в, Хр. М., Описание некоторых греческих житий святых, ВВр, IV (1897), стр. 337—401.


843

М а л ы ш е в с к и й, Ив., Святые Кирилл и Мефодий, первоучители славянские, Киев, 1886.

М и л а ш  Н и к о д и м, Православно църковно право, София, 1904.

М и л е т и ч, Л., Към Самуиловия надпис от 993 година, ИРАИК, т. IV (1899), стр. 14—20. — Към фреските на манастира Св. Наум, МПр, год. I (1925), кн. 3, стр. 29—39.

М и л ю к о в, П. Н., Християнския древности западной Македонии, ИРАИК, т. III (1899), стр. 21—151.

Н о в а к о в и ћ, С т., Први основи словенске книжевности међу балканским словенима. Легенда о Владимиру и Косари, Београд, 1893. — Охридска архиепископиjа у XI веку, ГСАН, 76 (46) (1908), стр. 1—62.

О с т р о у м о в, М., Введение в православное церковное право, Харьков, 1893.

П а в л о в, А. С., Курс церковного права, Москва, 1902.

П а л а у з о в, С. Н., Век болгарского царя Симеона, СПб, 1852.

П а н а р е т, архм., Животът на Иван Екзарх Български, Станимака, 1914.

П е т р о в с к и й, Н. М., Письмо патриарха константинопольского Феофилакта царю Болгарии Петру, Изв. рус. яз. и слов., т. XVIII (1908), кн. З, стр. 365—372.

П л а т о н о в, Н. В., Патриарх Фотий, Москва, 1891.

П о г о р е л о в, В. А., Заметка по поводу сказания Храбра о письменах, Изв. рус. яз. и слов., т. VI (1906), кн. 4, стр. 340—345.

П о п о в и ћ, J е в с е в и, Опћа црквена историjа, т. I—ИИ, Срем. Карловци 1912.

П о п о в, Н., Император Лев VI Мудрый и его царствование в церковно-историческом отношении, Москва, 1892.

П о п р у ж е н к о, М. Г., Синодик царя Бориса, Одесса, 1899.

П р о к и ћ, Б., Постанак jедне словенске царевине у Маћедониjи у Х веку, ГСАН, кн. 76 (46) (1908), стр. 213—307.

Р о з е н,  бар. В. P., Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийского, СПб, 1883.

С а к ъ з о в, Ив., Средновековното манастирско стопанство в България, СпБИкД, XXII (1923), кн. 4—5, стр. 205—232. — Данъчната система в средновековните ни монастири, ДК, кн. 20—21 (1924), стр. 123—151.

С а м о к в а с о в, Д., Свидетельства современных источников о военных и договорных отношениях славяноруссов к грекам до Владимира Святославовича Равноапостольного, Отд. от., стр. 1—48.

С и м е о н, митроп., Посланието на цариградския патриарх Фотий до българския княз Борис, БС, кн. V (1917), стр. 1—118. — Окръжно послание на цариградския патриарх Фотий до източните патриарси, александрийския и другите, пак там, Притурка, стр. 119—134.

С к а б а л а н о в и ч, Н., Византийское государство и церковь в XI веке, СПб, 1884.

С м и р н о в, Е в., История христианской церкви, 5-ое издание, СПб, 1889.

С о б о л е в с к и й, А. И., Черковно-славянските стихотворения в IX—Х век и тяхното значение за черковно-славянския език, СбНУК, кн. XVI—XVII


844

(1900), стр. 314—324. — Епископ Константин, СбНУК, кн. XVIII (1901),. стр. 68—73.

С о к о л о в, М. Ив., Из древней истории болгар, СПб, 1879.

С п р о с т р а н о в, Е., Джеладин-бей, СбНУК, кн. XIV (1897), стр. 665—725.

С т о я н о в, К., Иван Геометър и византийската култура на негово време, ДК, кн. 26 и 27 (1925), стр. 196—202.

Т е о д о р о в – Б а л а н, А., Свети Климент Охридски в книжовния помен и в научното дирене, София, 1919. — Кирил и Методи, I, София, 1920.

Т р и ф о н о в, Й о p., Беседа на Козма Пресвитер и нейният автор, СпБАН, кн. 30 (1923), стр. 1—77.

Т р о и ц к и й, И в. Е., Церковная сторона болгарского вопроса. Академическая речь. Отчет о состоянии С.-Петербургского Университета за 1887 год., СПб, 1888, стр. 73—100.

Т у н и ц к и й, Н. Л., Св. Климент, епископ словенския , Сергиев Посад, 1913. — Материалы для истории жизни и деятельности учеников Кирилла и Мефодия, вып. I, Сергиев Посад, 1918.

У с п е н с к и й, Ф., Ив.  Первые славянские монархии на северозападе, СПб, 1872. — Образование второго болгарского царства, Одесса, 1879. — К истории крестьянского землевладения в Византии, ЖМНПр, ч. 225 (1883), стр. 30—87; 301—360. — Византийские владения на северном берегу Черного моря в IX и Х веках, КС за 1889, май и июнь. — Неизданное церковное слово о болгарско-византийских отношениях в первой половине Х века, ЛИФОНУн, IV, Визант. отдел. II (1894), стр. 48—123. — Пограничный столб между Византией и Болгарией при Симеоне, ИРАИК, т. III (1898), стр. 184—194. — Надпись царя Самуила, там же, т. IV (1899), стр. 1—4. — Военное устройство византийской империи, там же, т. VI (1900), стр. 154—207. — Отделни статии в Абоба–Плиска , там же, т. Х (1904).

Ф е х е р,  Г е з а, Влияние на българската църква в Маджарско, СВЗ (1925), стр. 485—498.

Ф и л и п о в, Н., Върху произхода на богомилството, БПр, год. V (1899), кн. 5, стр. 89—105; кн. 6 (1899), стр. 81—97.

Ф л о р и н с к и й, Т. Д., Южные славяне и Византия в второй четверти XIV века, вып. 2, СПб, 1882. — К вопросу о богомилах, СВЛ, СПб, 1883, стр. 33—40. — Несколько замечаний о надписи царя Самуила, ИРАИК, т. IV (1899), стр. 5—13.

Х в о л ь с о н, Д. А., Известия о хазарах, буртасках, болгарах, мадьярах, славянах и руссах Абу-Али Ахмеда бен Омар ибн-Даста, СПб, 1869.

Ц о н е в, Б., История на българския език, т. I, София 1919.

Ц у х л е в, Д., История на българската църква, т. I, София, 1910.

(Ч е р т к о в), О переводе Манасииной летописи на словенскияй язык, Москва, 1842.

Ш а ф а р и к, П., Расцвет славянской письменности в Булгарии, Москва, 1848, Отд. от., стр. 1—23.

Ш а х м а т о в, А. А., Разыскания о древнейших русских летописных сводах, СПб, 1908.


845

Ш е с т а к о в, С, О рукописях Симеона Логофета, ВВр, т. V (1898), стр. 19—62.

Ш к о р п и л, К., Бележки за старата българска столица Преслав, ИБАД, т. IV (1914), стр. 129—148. — Опис на старините по течението на р. Русенски Лом, София, 1914.

Ш л я к о в, Н. В., Служба преподобному отцу нашему Кириллу, учителю словенскому, Изв. рус. яз. и слов., т. XV (1910), кн. 3, стр. 151—187.

Ш о п о в, А., Един документ за българската история, СбНУК, кн. II (1890), стр. 115—131.

Я г и ч, И. В., Рассуждения южно-славянской и русской старины о церковно-славянском языке, СПб, 1885—1895.
 

Б. ТРУДОВЕ С ЛАТИНИЦА

Съкращения: AEMOU = Archologisch-epigraphische Mittheilungen aus sterreich-Ungarn. — ASPh = Archiv fr slavische Philologie. — BZ = Byzantinische Zeitschrift. — Ersch-Grubers Encyklop. = Allgemeine Encyklopedie der Wissenschaften und Knste, herausgegeben von I. S. Е r s с h  und  I. G. G r u b e r. — JSFOug = Journal de la Socit Finno-Ougrienne. — NAAeltDGK = Neues Archiv der Qesellschaft fr altere deutschen Geschichtskunde. — RJAk = Rad Jugoslovenske Akademije — SBWA = Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien. — СВЗ = Сборник в чест на В. Н. Златарски. — VHAD = Vestnik hrvat. arheolog. Drustva.
 

A b i c h, R., Der Angriff der Bulgaren auf Constantinopel im Jahre 895 n. Ch. ASPh, Bd. XVII (1895), S. 477—482.

В е t h m a n n, C. L., Die Evangelienhandschrift zu ividale, NAAeltDG, Bd. II (1876).

B u r y, J.–B., History of the Eastern Roman Empire from the fall of Irene to the accession of Basil I (802—867), London, 1912.

C h a l o u p e s k y, V., Dv studie k djnam Podkarpatska: I Sl z Bulharska (892), Bratislava, 1925 (Sbornik Filos. Fak. Univer. v Bratislav , ro. III (1925), . 30/4).

D e  B o o r, C., Vita Etithymii. Ein Anecdoten zur Geschichte Leo's des Weisen a. 886—112, Berlin, 1888. — Zu Johannes Skylitzes, BZ, XIII (1904), S. 355 u. fol. — Weiteres zur Chronik des Skylitzes, ibidem, XIV (1905), S. 409—467.

m m l e r, Е., Die lteste Geschichte der Slawen in Dalmatien, SBWA, Bd. XV (1855), S. 353 u. fol. — Geschichte des Ostfrankischen Reiches, 2-te Auft., Bde I—III, Leipzig, 1887.

Е w a l d, P., Die Papstbriefe der brittischen Sammlung, NAAeltDG, Bd. V (1879).


846

h e r  G e z a, Bulgarisch-ungarische Beziehungen in den V—XI Jahrhunderten, Budapest, 1921.

G e l z e r, H., Zur Zeitbestimung der griechischen Notitiae episcopatura, Jahrbcher der protest. Theologie № 4 (1886). — Ungedrckte und wenig bekannte Bistmerverzeichnisse der orientalischen Kirche, BZ, I (1892), S. 245—282.— Ungedruckte und ungenugend verffenliche Texte der Notitiae episcopatum, Mnchen, 1900. — Der Patriarchat von Achrida, Geschichte, und Urkunden, Leipzig, 1902.

G r i s e b a c h, A., Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre 1839, Gttingen, 1841, Bde I—II.

H a l d, Auf den Trmmern Stobis, Stuttgart, 1917.

H e r g e n r  t h e r, I. Photius patriarch von Konstantinopel, Bde I—III, Regensburg, 1867.

H i r s с h, F., Byzantinische Studien, Leipzig, 1876.

H o p f, K., Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit, Leipzig 1867—68. Ersch-Gruber's Encyklop., Bde 85—8S. — Също Griechenland geographisch, geschichtlich und culturhistorisch von den ltesten Zeiten bis auf die Gegenwart, S.-A. aus Ersch-Gruber's Encyklop., in 8 Bde, Bd VI, Leipzig, 1870, S. 67 u. folg.

J a f f   Р h i l i р р u s, Regesta pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum 1198, Berolini, 1851.

J a g i , V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache, Neue Ausgabe, Berlin, 1913.

J i r e  е k, Const., Die Heerstrasse von Belgrad nach Konstantinopel, Prag, 1877. — Archologische Fragmente aus Bulgarien, AEMOU, X (1888), S. 43—104, 129—204. —Das christliche Element in der topographischen Nomenclatur der Balkanlnder, Wien, 1897 (SBWA, Bd 136). — Рецензии на 4 наши статии ASPh, Bd. XXI (1899), S. 607—617. — Die cyrillische Inschrift von Jahre 993, ibidem, S. 543—551. — Studien zur Geschichte und Geographic Albaniens im Mittelalter, Budapest, 1916 (S.-Ab. aus dem I Bande der Illyrish-Albanischen Forschungen, zusammengestellt von Ludwig v. Thalloczy, S. 63—187).

K a l i n k a, E., Antike Denkmler in Bulgarien. Schriften d. Balkancommission antiqu. Abteilung, IV (1906).

К о n d a k о v, N. P., Les costumes orientaux  la Cour Byzantine, Bizantion, t. I (1824), p. 1 et sequ.

K r u m b a c h e r, K., Geschichte der byzantinisclien Litteratur von Justinian bis zum Ende des ostrmischen Reiches (527—1453). 2-te Aufl., Mnchen, 1897.

K u u n  G e z a. Relationum Hungarorum cum Oriente gentibusque orientalis originis historia antiquissima, Claudiopoli, 1895, vol. I—II.

L a p  t r e, A., L'Europe et le Saint-Sige a l'poque Carolingienne. I. Le pape Jean VIII (872—882), Paris, 1895.

t t i c h, R., Ungarnzge in Europa im 10. Jahrhundert, Berlin, 1910.

M a r q u a r t, J., Die Chronologie der alttrkischen Inschriften. Leipzig 1898. — Osteuropische und ostasiatische Streifzge, Leipzig, 1903.


847

M a z o n, A., Le moine Chrabr et Cyrille, СВЗ, София, 1925, стр. 119—122.

М е l i с h, J., Beitrge zur Geschichte der bulgarischen Halbvocale, СВЗ, стр. 123—129.

М i k l о   F.  I  R a  k i  F., Nov nadjeni spomenici iz IX i XI vieka za panonsko-moravsku, bugarsku i hrvatsku poviest, Starine, kn. XII (1880), str. 205—223.

M o r d t m a n n, Esquisse topographique de Constantinople, Lille, 1892.

N i е d е r 1 e, L., Slovansk staroitnosti. Dil II: Pvod a poatky slovan Jinich, Praha, 1905.

Р е r e l s, E., Papst Nikolaus I und Anastasius Bibliothecarius, Berlin, 1920.

P r o k i c, C., Zustze in der Handschrift des Johannes Skylitzes. Codex Vindobonensis hist. graec. LXXIV, Mnchen, 1905.

R a  k i, F., Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku povjest sredjega vieka, Knjievnik, god. I (1854), str. 36—77; 159—227 358—388; 544—562. — Borba junih slovena za dravnu neodvistnost u XI. vieku, RJA, kn. XXV (1873), str. 80—149.

R a m b a u d, A., L'empire grec au X-me sicle, Paris, 1870.

s l e r, R., Rumnische Studien, Leipzig, 1871.

S c h l u m b e r g e r, G., Sigillographie de l'empire byzantin I, Paris, 1884. — Monnaies d'or d'un chef bulgare du X. sicle, Sermon, gouverneur de Sirmium. Вж. Mlanges d'archologie byzantine, I, Paris, 1881. — L'pope byzantine  la fin du  d i х i  m e  sicle, 2-e partie. Basil II, le tuteur de Bulgares, Paris, 1900.

S m i  i k l a s  T., Povjest hrvatska, kn. I—II, Zagreb, 1882.

S n o p e k, Fr., Konstantinus—Cyrillus unl Methodius, Kremsier, 1911.

S z a l a y, L. V., Geschichte Ungarns, bersetzt von H. Wgerer. Bd. I, Pest, 1856.

S i , F. — Genealogiki prilozi о hrvatskoj narodnoj dinastiji, VHAD, sv. XIII (1913—14). — Prirunik izvora hrvatske historije. Dio I, . 1. Zagreb, 1914. — Geschichte der Kroaten, I Teil, Zagreb, 1917.

T a f e l, Th., De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica, Berolini, 1839.

T o m a s c h e k, W., Zur Kunde der Hmus-Halbinsel. II. Die Handelswege im 12. Jahrhundert nach dem Erkundigungen des Arabers Idrs, Wien, 1887. (SBWA Bd. 113, S. 285—373).

V o g t, A., Basile I-er, empereur de Byzance (837—385) et le civilisation byzantine  la fin du IX-e sicle, Paris, 1908.

W a t t e n b a c h, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 6-te Aufl., Berlin, Bde I (1893) u. II (1894.)

W e s t b e r g, Fr., Ibrahm's-ibn-Ja'kb's Reisebericht ber die Slawenlnder aus dem Jahre 965, Petersbourg, 1898.

Z a c h a r i a e  v o n  L i n g e n t h a l, Beitrge zur Geschichte der bulgarischen Kirche, Petersbourg, 1864.

Z l a t a r s k I  V. N., Die bulgarische Zeitrechnung, JSFOug, Helsingfors, 40, (1924), S. 1—7.


[Previous] [Next]
[Back to Index]