Епископијата на Брегалница :

прв словенски црковен и културно-просветен центар во Македонија

 

Блага Алексова

 

Посебно издание на Институтот за истражување на старословенската култура (Прилеп, Македонија)

Прилеп 1989

[[ Липсващи страници: содржина, 221, 222, 223, 231, 237, 262, 263, 264, 287, 288, 299, 300, 313? (фиг. 4, 6), 315? (фиг. 12, 14), литература?, errata? ]]

Сканове в .pdf формат (50.0 Мб), взети от Документи за Македонската историја

 

Содржина

 

Мапи..

        Предговор   —   Вовед

  1. (Брегалнишко)  [*]

  2. (Пајонија, Dacia Mediterranea, Јустинијан, градовите Баргала и Запара, црквата во Солун и Илирскиот епископат, Охридската архиепископија)

  3. реглед археолошките истражувања и ископувања на доцноантички-ранохристијански наоѓалишта и на објекти од словенскиот период)

 

  4. (Населби и градови по текот на Брегалница, во доцноантичкиот и словенскиот период)

        Градот Баргала. Г. Козјак;  Калата, Македонска Каменица;  Градиште, Мородвиз;  Kaлe, Виница;  Кале, Крупиште;  Црквиште, Соколарци;  Балвански Рид, Балван;  Исар Kaлe, Штип;  Ежов Град, Ерџелија;  Хисар, Црешче

 

  5. (Баргала)

    Баргала. Главни етапи во развојот на градот; Црковна архитектура. Ранохристијански комплекс; Епископска базилика; Презвитериум; Баптистериум; Архитектонска декоративна пластика откриена во базиликата; Архитектонските особености и датирање на објектот; Објекти на ранохристијанскиот комплекс consignatorium; Епископска резиденција; Градска цистерна; Комунална изградба; Градежна керамика; Археолошки наоди во епископската базилика; Депо co монети; Баргала, аваро-словенски напади и населување на словените

 

  6. (Крупиште)

    Крупиште; Запара; Црквата Св. Никола; Базиликата под црквата Св. Никола; Објект на Агијазма; Кружната црква на Клетовник; Крстовидната црква на Кале; Архитектонска декоративна пластика; Керамика од гробовите крај црквата; Катедралниот храм co Martyrium; Martyrium; Карактеристики на градењето и градежниот материјал; Архитектонска декоративна пластика откриена во црквата; Градежни тули; Градот каj Крупиште низ археолошките податоци

 

  7. (Знаци и графити на градежниот материјал)

    Градежни материјали обележени co писмени симболични знаци (Баргала, Жиганци, Бурилчево, Крупиште);  (Други по Брегалница: Балван, Виничко Кале)(Други: карпата кај Коњух, Кружната црква во Коњух, црквата Св. Горѓи во Старо Нагоричино, старата црква на Прохор Пчињски)(Теории за "загадочните знаци") (Глаголски букви, крстови и кирилски букви покрај загадочните знаци по Брегалница. Старословенски епиграфски стадиум на „чрти и рези" од Храбар)

 

  8. (Култот на Струмичките маченици)

 

  9. (Архитектонски објекти и споменици во градовите по Брегалница)

    МородвизВиничко Кале Горица, Виница Македонска Каменица Базилика на Бегов ДабСтар КараорманГујновци Новоселани Бурилчево Горен и Долен Балван Соколарци Карбинци Таринци Кочани Оризари, Кочанско Ѓуришки манастир Аџи Бегово

 

10. (Култни градби — Martyrium-и од IX—X век)

    Црквата Св. Ѓорги во Горен Козјак;  Крстовидната црква од Мородвиз;  Црквата кај Жиганци;  Црквата во Теранци

 

11. (Епископијата на Брегалница е Климентовата "Величка епископија". Првата словенска црковна организација на Балканот е на некогашната територија на архиепископијата Prima Iustiniana)

    Брегалничката мисијаЕпископијата на Брегалница - голем црковен и просветен центар на Словените во МакедонијаПрилог кон решавање на прашањето за местото на Климентовата епископска епархијаМакедонија — лулка на првата словенска црковна организација на Балканот

 

    Summary

 

- Цртежи  (1-160)

- Ранохристијански цркви по Брегалница / Early christian churches on Bregalnica river  (1-9)

- Словенски цркви по Брегалница / Slav churches on Bregalnica  (1-20)

- Цветни слики  (1-23)

 

[Back to Main Page]


*. Заглавията на главите са условни (В. К.)