Bugarska vojska u Jugoslaviji 19411945
B. Mitrovski, V. Glišić, T. Ristovski

 

Bugarska vojska u Jugoslaviji 1941~1945

 

pukovnik Boro Mitrovski, dr Venceslav Glišić, pukovnik Tomo Ristovski

 

- Bugarska okupatorska vojska (april 1941 — 9. septembar 1944)

- Saradnja između narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije i antifašističkog pokreta otpora Bugarske

- Učešće jedinica otečestvenofrontovske Bugarske u borbama na tlu Jugoslavije na kraju rata

 

»Međunarodna Politika« Beograd, 1971.

 

Urednik edicije Nada Dragić

Tehnički urednik Slobodan Gajić

Lektor Dobrila Barać-Šafarik

Korektor Nataša Tanasijević

 

Fotografije i faksimili iz Foto arhive Vojnog muzeja u Beogradu i Vojnoistorijskog instituta JNA

 


 

SADRŽAJ

 

Reč autora . . . . . . . 3

 

I deo: BUGARSKA OKUPATORSKA VOJSKA (april 1941. — 9. septembar 1944) . . . . . . . 7

 

Okupacija Makedonije i jugoistočne Srbije . . . . . . . 9

Fašizacija Bugarske i pristupanje Trojnom paktu . . . . . . . 9

Uloga Bugarske u nemačkim planovima za napad na Jugoslaviju, Grčku i SSSR . . . . . . . 15

Dogovori i sporazumi oko podele Makedonije i Srbije . . . . . . . 21

Organizacija okupacionog sistema na anektiranom području Makedonije i Srbije . . . . . . . 24

 

Prvi bugarski okupacioni korpus u Srbiji . . . . . . . 35

Hitlerova direktiva o novom angažovanju bugarskih trupa . . . . . . . 37

Status bugarskih okupacionih trupa u Srbiji . . . . . . . 43

Proširenje bugarskog okupacionog područja . . . . . . . 47

 

Uloga fašističke Bugarske i njenih oružanih snaga u hitlerovskoj koaliciji . . . . . . . 53

 

Dejstva bugarskih oružanih snaga protiv NOP u Makedoniji . . . . . . . 63

Razbijanja prvih partizanskih odreda u Makedoniji 1941. godine . . . . . . . 63

Masovni teror i zločini (1942) . . . . . . . 67

Dejstva i mere u 1943. godini . . . . . . . 75

Bugarske ofanzive protiv NOB u Makedoniji 1944. godine . . . . . . . 80

 

261

 

 

Nemačko-bugarska ofanziva u Maglenu i Pajak-planini januara 1944. godine . . . . . . . 80

Dejstva bugarskih okupatorskih snaga u februarskom pohodu 1944. godine . . . . . . . 82

Prolećna ofanziva neprijatelja od 25. aprila do 20. juna 1944. godine . . . . . . . 84

 

Dejstva protiv NOP i zločini bugarske vojske u Srbiji . . . . . . . 94

Aktivnost bugarske vojske i otpor srpskog naroda 1941. godine . . . . . . . 94

Učešće bugarskog 1. okupacionog korpusa u suzbijanju NOP 1942. godine . . . . . . . 97

Borbe i zločini bugarske vojske u toku 1943. godine . . . . . . . 105

Borbe 1. okupacionog korpusa na granici i izvan Srbije . . . . . . . 111

Akcije bugarske vojske u zimu i proleće 1944. godine . . . . . . . 115

Ibarska operacija . . . . . . . 119

Topličko-jablanička operacija . . . . . . . 124

 

II deo: SARADNJA IZMEĐU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA JUGOSLAVIJE I ANTIFAŠISTIČKOG POKRETA OTPORA BUGARSKE . . . . . . . 129

 

Platforma za saradnju između KPJ i BRP . . . . . . . 131

 

Stav BRP prema makedonskom nacionalnom pitanju i oružanom ustanku u Makedoniji . . . . . . . 135

BRP priključuje partijsku organizaciju Makedonije . . . . . . . 135

Intervencija CK KPJ Kominterni . . . . . . . 142

BRP ne menja svoju politiku . . . . . . . 148

 

Forme i vidovi saradnje između dva pokreta . . . . . . . 159

Odnos NOP Jugoslavije prema bugarskoj okupatorskoj vojsci u Jugoslaviji . . . . . . . 159

Crna trava — područje najplodnije saradnje između NOP Jugoslavije i antifašističkog pokreta otpora Bugarske . . . . . . . 170

Formiranje bugarskih partizanskih jedinica na teritoriji Jugoslavije . . . . . . . 177

Prvi bugarski partizanski bataljon »Hristo Botev« . . . . . . . 178

Formiranje bugarskih partizanskih brigada 1. sofijske, 2. sofijske i brigade »Georgi Dimitrov« . . . . . . . 180

 

262

 

 

III deo: UČEŠĆE JEDINICA OTEČESTVENOFRONTOVSKE BUGARSKE U BORBAMA NA TLU JUGOSLAVIJE NA KRAJU RATA . . . . . . . 187

 

Formiranje Bugarske narodne armije (BNA) . . . . . . . 189

Politička situacija u Bugarskoj uoči 9. septembra 1944 . . . . . . . 189

Raspadanje i razoružanje bugarskih okupacionih snaga na teritoriji Jugoslavije . . . . . . . 192

Formiranje Bugarske narodne armije . . . . . . . 197

 

Nacionalni komitet narodnog oslobođenja Jugoslavije odobrava učešće jedinica BNA u borbama na tlu Jugoslavije . . . . . . . 204

Situacija na jugoslovenskom ratištu (septembar — oktobar 1944) . . . . . . . 208

Niška operacija i borbe na Kosovu (oktobar—novembar) 1944) . . . . . . . 212

Dejstva u istočnoj Makedoniji (početak oktobra — sredina novembra) . . . . . . . 222

Dejstva na pravcu Kriva Palanka — Kumanovo (krivorečki pravac) . . . . . . . 227

Dejstva na bregalničkom i strumičkom pravcu . . . . . . . 31

 

Situacija na jugoslovenskom ratištu krajem 1944. i početkom 1945. . . . . . . . 238

Dejstva na sremskom frontu (decembar 1944) . . . . . . . 240

Dejstva na Dravi desnoj obali Mure . . . . . . . 244

Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije . . . . . . . 247

 

Sadržaj . . . . . . . 261

 

ISPRAVKE

 

[Back to Index]