Изминатъ пѫть. 1906-1936

Данаилъ В. Крапчевъ

 

Изминатъ пѫть. 1906-1936

 

Данаилъ В. Крапчевъ

 

А.Д. Български печат, София

1936

 

Настоящиятъ сборникъ излиза подъ редакцията на комитетъ, който събра и подреди въ хронологически редъ статии отъ Данаилъ Крапчевъ, писани отъ 1906 до 1936 година. Избрани сѫ предимно статии, които иматъ принципенъ характеръ и не губятъ значението си и днесъ.

 

Отдѣлитѣ въ сборника сѫ опредѣлени по характера на статиитѣ, като хронологическиять редъ е запазенъ и въ двата отдѣла.

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Данаилъ Крапчевъ — животъ и деятелность. (Очеркъ отъ Йор. Бадевъ) . . . . . . . VII—XXXII

 

ДѢЛЪ I

ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТИИ

(1906—1912)

 

Руската революция . . . . . . . 3

Конституционна Турция . . . . . . . 6

Статии въ в. „Отечество" безъ заглавия . . . . . . . 11-20

Държавенъ резонъ . . . . . . . 20

Съсловно и расово господство . . . . . . . 29

Четнишкиятъ призракъ . . . . . . . 32

Правова или полицейска държава . . . . . . . 35

Културна реакция . . . . . . . 37

Какво прави Екзархията . . . . . . . 40

Сближението на балканскитѣ държави . . . . . . . 43

Националниятъ въпросъ въ Турция . . . . . . . 45

Мухаджирскиятъ въпросъ . . . . . . . 49

Неославянскиятъ съборъ въ София . . . . . . . 52

Английското обществено мнение . . . . . . . 56

Положението въ Турция . . . . . . . 59

 

(1912—1918)

 

Принципътъ на националноститѣ . . . . . . . 65

Caveant consules . . . . . . . 68

Стига вече ! . . . . . . . 70

На кѫде ни тласка непросвѣтениятъ патриотизъмъ . . . . . . . 71

Илиндень . . . . . . . 76

Настроението на францускитѣ войски около Солунъ . . . . . . . 78

 

I

 

 

Всѣки да изпълни дълга си . . . . . . . 80

Vea Victis . . . . . . . 83

Миръ безъ узурпации . . . . . . . 85

България и свѣтовната война . . . . . . . 87

Русия дири майстора си . . . . . . . 89

Безсилието на либерална Русия . . . . . . . 92

Устията на нашитѣ рѣки . . . . . . . 95

Изразъ на воля . . . . . . . 97

Вѣра и революция . . . . . . . 100

Войска и политика . . . . . . . 102

Българска солидарность . . . . . . . 105

Цѣлата душа . . . . . . . 107

Реална политика . . . . . . . 110

Срѣдиземноморска Гърция . . . . . . . 112

На двата ни фланга . . . . . . . 115

Не смущавайте войника! . . . . . . . 116

 

(1918—1936)

 

Самоопредѣление на народитѣ . . . . . . . 121

Съмнения . . . . . . . 123

Колелото на историята . . . . . . . 124

На кръстопѫть . . . . . . . 126

Едиа легенда . . . . . . . 129

Единъ трогателенъ документъ . . . . . . . 131

Реализъмъ въ политиката . . . . . . . 133

Тѫга за море . . . . . . . 135

Културната автономия . . . . . . . 137

Езикътъ на вѣковетѣ . . . . . . . 139

Силата надъ правото . . . . . . . 141

Нашата реформация . . . . . . . 143

Всичко е въ движение . . . . . . . 146

Не е единъ пѫтьтъ за Римъ . . . . . . . 149

Действителностьта и договоритѣ . . . . . . . 151

Самоограничете се! . . . . . . . 154

Лондонската конференция и източниятъ въпросъ . . . . . . . 156

Нашата армия . . . . . . . 159

Пространствата сѫ непобедими . . . . . . . 161

Вѣра въ бѫдещето . . . . . . . 162

Прогресъ и насилие . . . . . . . 166

Полицейска и правова държава . . . . . . . 168

 

II

 

 

Подъ неговото знаме . . . . . . . 164

Филоксерата на демокрацията . . . . . . . 171

Политическитѣ убийства . . . . . . . 174

Военна диктатура ли ? . . . . . . . 176

Усетъ къмъ еволюцията . . . . . . . 177

Силата на парламентарния режимъ . . . . . . . 178

Преди всичко ядрото . . . . . . . 180

Какъ се топи сръбската идея . . . . . . . 181

Къмъ монархия . . . . . . . 182

Махалото на часовника . . . . . . . 184

Вождътъ на Хърватско починалъ . . . . . . . 185

Една държава — единъ народъ . . . . . . . 187

Преди 50 години и днесъ . . . . . . . 189

Победительтъ и на победителитѣ . . . . . . . 190

Мода въ политиката . . . . . . . 190

Да бѫдемъ на чисто . . . . . . . 192

Уйлсонъ е предотвратилъ подѣлбата на България . . . . . . . 194

Брътвежитѣ . . . . . . . 196

Не е вече самотникъ . . . . . . . 197

Дългътъ на силния . . . . . . . 198

Социалниятъ въпросъ . . . . . . . 199

Подъ хегемонията на Франция . . . . . . . 200

Една бележита политическа личность . . . . . . . 201

Голѣма политика съ фантазии . . . . . . . 202

„Интегрална" съвсемъ не значи „федеративна" . . . . . . . 203

Напраздно се търси . . . . . . . 205

Пакостни домогвания . . . . . . . 206

Бенито Мусолини и неговото дѣло . . . . . . . 207

Култътъ на Св. Климентъ . . . . . . . 209

Политическитѣ скакалци . . . . . . . 210

По тритѣ рѣки . . . . . . . 211

Съветскиятъ съюзъ и свѣтътъ . . . . . . . 212

Предпоставкитѣ на турско-гръцкия пактъ . . . . . . . 214

Съдържанието на формулитѣ . . . . . . . 215

Духътъ на днешна Германия . . . . . . . 217

Никой не може да иска нашето самоубийство . . . . . . . 220

България не може да отрече мисията на О. Н. . . . . . . . 221

Свещенъ съюзъ на Балканитѣ . . . . . . . 222

Демокрация и силна власть . . . . . . . 224

Демокрацията не изключва силната власть . . . . . . . 225

Министъръ-председателската власть . . . . . . . 227

 

III

 

 

Общественото мненне и министерската криза . . . . . . . 228

Езикъ и политика . . . . . . . 229

По редовнитѣ пѫтища . . . . . . . 231

Взаимно действие . . . . . . . 233

Ролята на политическия авантюристъ . . . . . . . 234

Слабиятъ изкушава . . . . . . . 235

Опасноститѣ въ Европа . . . . . . . 236

Държава безъ институции . . . . . . . 237

Монархическата традиция въ Гърция . . . . . . . 238

Пръстъ върху раната . . . . . . . 240

Генералъ Константинусъ Кондилисъ . . . . . . . 241

Какъ се взема трайна власть . . . . . . . 242

 

 

ДѢЛЪ II.

(Спомени, разкази отъ войнитѣ, описания, характеристики и пр.)

 

Даме Груевъ . . . . . . . 247

Характеристика . . . . . . . 249

Героятъ на Църна . . . . . . . 253

„Отстѫпателниятъ маневъръ" на французитѣ . . . . . . . 258

Отъ Бѣласица . . . . . . . 268

Тетовско . . . . . . . 270

Залѣзъ слънце . . . . . . . 274

Орлови гнезда . . . . . . . 276

Първиятъ урокъ . . . . . . . 279

Италиянцитѣ подъ Бѣласица . . . . . . . 282

Нашиятъ юженъ фронтъ . . . . . . . 285

Впечатления отъ Добруджа . . . . . . . 287

Гората Салца . . . . . . . 290

Предъ делтата . . . . . . . 292

Единъ символъ . . . . . . . 295

Михаилъ Такевъ . . . . . . . 297

Марко Балабановъ . . . . . . . 299

Краль Петъръ . . . . . . . 301

Човѣшката личность . . . . . . . 303

Иванъ Вазовъ . . . . . . . 307

Малко психология . . . . . . . 308

Методи Кусевичъ . . . . . . . 310

Илюзията на властолюбеца . . . . . . . 311

 

IV

 

 

Къмъ Елъ-Тепе . . . . . . . 313

Монастирътъ „Свети Наумъ" . . . . . . . 320

Държавникъ съ звезда . . . . . . . 322

Патриархътъ на българската литература . . . . . . . 323

Единъ подвигъ . . . . . . . 324

Спомени за Пѣйо Яворовъ . . . . . . . 325

Нашиятъ пророкъ Йеремия . . . . . . . 328

 

[Back to Index]