Спомени изъ години на борби и побѣди

Ив. Ев. Гешовъ

 

Спомени изъ години на борби и побѣди

 

Ив. Ев. Гешовъ

 

София, Кооперативна печатница „Гутенбергъ” 1916

 

 

Съдържание

 

I. Дѣтинство и Младость

     Дѣтинство . . . . . . . 3

     Младость . . . . . . . 30

 

II. Записки на единъ Осѫденъ . . . . . . . 45

 

III. Борба по Побългаряването на Източна Румелия . . . . . . . 93

 

IV. Продължение борбата въ Източна-Румелия — Писма отъ М. Д. Балабановъ, П. Каравеловъ и П. Р. Славейковъ . . . . . . . 115

 

V. Източна Румелия и Изборътъ на Първия Постояненъ Комитетъ . . . . . . . 119

 

[Back to Index]