Стефан Герлах. Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград

 

Стефан Герлах

Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград

 

Подбор, превод, увод и коментар Мария Киселинчева

Предговор и редакция Бистра А. Цветкова

 

Издателство на Отечествения Фронт, София - 1976

 

 

Пътеписът на Ст. Герлах е една от най-ярките, най-оригиналните и най-съдържателните творби на европейската пътеписна литература от XVI в. за Османската империя и особено за европейските ѝ провинции.

 

Авторът, посетил Турция като член на свитата на немския посланик в Цариград Давид Унгнад, е високопросветена личност.

 

Дневникът съдържа не само точни географски указания и обичайните за този род литература сведения за миналото на пропътуваните места, но и изобилствува с непосредствени, живо предадени впечатления от състоянието на Османската империя.

 

Stefan Gerlach des Aelteren Tagebuch der von zween Glorwürrtigsten römischen Kaysern, Maximiliano und Rudolpho, Beyderseits den Andern dieses Nahmens an die ottomanische Pforte zu Constantinopel abgefertigten Gesandschaft. Herfürgegeben durch seinen Enkel M. Samuelem Gerlachium. Frankfurt a. M., in Verlegung Johann-David Zunners, 1674, 552 p.

 

 


 

 

ДНЕВНИК НА ЕДНО ПЪТУВАНЕ ДО ОСМАНСКАТА ПОРТА В ЦАРИГРАД

 

Стефан Герлах

 

Историко-географски карти — Петър Ст. Коледаров

 

Редактор Маргарита Владова

Худ. редактор Петър Добрев

Художник Ал. Сертев

Технически редактор Ст. Милчева

Коректор Ася Славова

 

Дадена за набор на 18. V. 1976 г. Подписана за печат на 20. XII. 76 г.

Излязла от печат на 25. I. 1977 г.

Издателски коли 15,33 Печатни коли 18,25 Формат 1/32 от 84/108

Тематичен № 1702040100 / 2/1976

Тираж 15 100 Поръчка № 502

Цена 1,25 лв.

 

Издателство на Отечествения фронт — бул. „Дондуков" 32

Печатница „Тодор Димитров" — ул. „Бенковски" № 14

 

[Back to Index]