Стара българска литература. Апокрифи
Донка Петканова
 

Апокрифни молитви
 

  Апокрифните молитви имат езически произход. Подобни творби са познати в древен Вавилон. Най-старите молитви — заклинания срещу болести и зли сили — са запазени на коптски и гр. език. Молитвите, които проникват в славянските литератури, са християнизирани езически молитви или създадени в християнска среда по стари образци. Част от творбите са славянски обработки и съчинения, но е трудно да се направят точни констатации поради унищожаването на много паметници. Между апокр. молитви и народните баяния в древността и в по-късно време съществува тясно взаимодействие.

  Изследвания:  А. И. Я ц и м и р с к и й, К истории ложных молитв в южнославянской письменности. ИзвОРЯС, т. 18, 1914, кн. 3, с. 1— 102, кн. 4, с. 16—126;  Д. П е т к а н о в а, Фолклорът в апокрифните молитви, Сп. Български фолклор, 1976, кн. 2, с. 28—40.
   

 1. Молитви против нежит
 2. Молитва против запек
 3. Молитва против треска
 4. Молитва против ухапване от бясно куче или бесен вълк
 5. Молитва против бодеж
 6. Молитви при съд
 7. Молитва на св. Георги при тръгване на път
 8. Молитва против уроки по пчелите
 9. Молитва против оток на кон
 10. Молитва против гръм
 11. Молитва против вятър
 12. Молитва против вреден дъжд
 13. Молитва против дявол и вещици


МОЛИТВИ ПРОТИВ НЕЖИТ

а). Намира се в сб. № 273, XVII в., НБКМ. Публикувана от Ангелов — Генов, с. 368 с паралелен превод. Тук помествам този превод без промени.

б). В сб. 273, XVII в., НБКМ. Публикувана от  А н г е л о в — Г е н о в, с. 368 с паралелен превод, който препечатвам.

в). Намира се в требник № 622, XVII в., НБКМ. Обнародвана от Цонев, Опис 2, с. 133. Подобна у  В. Я г и ч, История сербохорватской литературы. Казань 1871, с. 105—106 (по срб. ркп.). Превода правя по Цонев.

г). В требник № 622, XVII в., НБКМ. Публикувана от Цонев, Опис 2, с. 133, превода правя по тази публикация.

д).  В. Я г и ч, История сербохорватской литературы, с. 106 (по срб. ркп., век непосочен).

а). Нежит падна от небето, слепите пастири го видяха, без крака го гонеха, без ръце го уловиха, без въже го вързаха, без нож го заклаха, без огън го изпекоха, без уста го изядоха. Отиде нежитът от костите в месото, и в кожата, и в косите, и се разтопи, като сол във вода. Така и от божия раб... винаги, сега и през вековете.

б). Адам имаше нежит и го предаде на Ева, Ева — на оловото, оловото — на морето, морето — на пясъка, пясъкът — на брега, брегът — на тревата, тревата — на росата, росата — на слънцето. Изгря слънцето и изсуши росата, а нежитът загина от божия раб винаги, сега и във вечни векове.

в). Слезе Исус от седмото небе, от готовото свое жилище, срещна нежита и му рече: “Къде отиваш, нежите?” Отвърна му нежитът: “Аз отивам в човешка глава, мозъкът да й размътя, зъбите й да строша, челюстите да й сломя, ушите да й оглуша, очите да й ослепя, устата да й изкривя, носът да огъгня, да боли глава ден и нощ.” И рече му Христос: “Върни се, нежите, в гората, и влез в еленска глава и в овнешка, защото тя всичко търпи и престрадва, остани там и чакай, докато дойде краят на небето и земята; бой се от бога, седящ на престол херувимски, докато дойде да съди цялата вселена, и тебе, бесовски нежите, началниче на всякакъв недъг. Заклинам те, нежите, махни се от раба божи (кажи името), в името на отца и сина и светия дух.

г). Тръгнаха седем ангели, седем архангели, седем ножа острещи, седем свещи носещи. И срещнаха ги Михаил и Гавриил, и рекоха им: “Къде отивате, седем ангели?” А те отговориха: “Отиваме нежита да изсечем и със свещи да го изгорим, и да премахнем кръвта от очите на раба божи (кажи му името), всякога и днес и завинаги.”

д). Свети Михаил Гаврил вървеше, взел железен лък и железни стрели, искаше да стреля сърна и елен. Не намери там сърна и елен, най-намери нежита, който седеше и камъни цепеше. Запита го: “Кой си ти, който седиш и камъни цепиш?” Отговори му: “Аз съм нежитът, ще разцепя човешка глава и мозъка му ще извадя, кръвта му ще пролея.” Михаил Гаврил рече: “Проклети проклетниче нежите, нито мозъка вади, нито главата разцепвай, но иди в пуста планина, влез в еленска глава, тя е търпелива, може да търпи това. Ако те намеря след седем дни, ще те посека, или ще те прострелям.” И помоли се нежитът: “Не ме посичай, не ме прострелван, ще избягам в планината и в еленската глава.”


МОЛИТВА ПРОТИВ ЗАПЕК

Намира се в Зайковски требник от XIV в., б. ред. Публикувана от  С т. М л а д е н о в, Зайковски светогорски требник. ПСп. XXI, 1910,. с. 203;  А н г е л о в — Г е н о в, с. 369 с паралелен превод, който тук заемам без промени.
В името на отца, сина и светия дух. Излязох на поле огнено и намерих езеро пламенно. В него седяха три сестреници, държащи три блюда с рачешки черва: по-старата връзваше, средната развързваше, по-младата бога молеше: позволи, боже, да минава вода у тоя човек, раб божи (името му), в името на отца.


МОЛИТВА ПРОТИВ ТРЕСКА

Публикувана от  Я г и ч, История сербохорватской литературы, с. 104—105 (по р. пр., век непосочен). Подобни варианти с разлика в подробностите и обема у:  Ф. Б у с л а е в, Исторические очерки русской народной словесности и исскуства, т. II, СПб., 1861, с. 47—48; Т и х о н р а в о в, Памятники II, с. 351—352. Превеждам от публикацията на Ягич. Предпочитам този текст, защото е най-обширен и в литературно отношение най-интересен. Той стои близо до молитвата против треска на поп Йеремия, охарактеризирана в Погодиновия индекс.
Край Червено море стои каменна кула, на кулата седи свети велик апостол Сисиний и вижда: развълнува се морето до облаците и от него излизат 12 жени дълговласи — окаяно дяволско видение. И казаха тези жени: “Ние сме тресавиците, дъщери на цар Ирод.” Свети Сисиний ги запита: “Окаяни дяволи, защо сте дошли тука?” А те отговориха: “Ние дойдохме да мъчим човешкия род, който ни се противи; към него ще се привържем и задържим — ще го помъчим. Този, който сутрин се успива, не се моли на бога, не почита празници, а. като става, почва отрано да яде и пие, той е наш угодник.”

Св. Сисиний се помоли на бога: “Господи, господи! Избави човешкия род от тези окаяни дяволи.” И господ му изпрати двама ангели Сихаил и Анос и четиримата евангелисти. И започнаха да бият тресавиците с четири тояги железни, нанасяйки им по три хиляди рани на ден. Тресавиците им се молеха: “Св. велики апостол Сисиний, Сихайле и Анос и четирима евангелисти: Лука, Марко, Матей, Йоан! Не ни мъчете! Там, където се чуват вашите свети имена, и в който род се славят вашите имена, от този род бягаме три дни, три поприща. И запита ги св. апостол Сисиний: “Какви са вашите дяволски имена?” Едната отговори: “Моето име е Тресея.” Другата отговори: “Името ми е Огнея — както печка от борови дърва се нажежава, така и Огнея гори човешкото тяло.” Третата каза: “Моето име е Ледея” — Ледея като студен лед мрази човешкия род, човек от нея не може и в печката да се сгрее. Четвъртата каза: “Името ми е Гнетея” — Гнетея се настанява в ребрата на човека и гърчи утробата му, ако някой човек иска да яде, нека яде, само че от душата на този човек всичко излиза навън. Петата каза: “Моето име е Грънуша” — тя се настанява в гърдите на човека, плещите загниват и излиза хъркане. Шестата каза: “Моето име е Глухея” — тя се настанява в главата на човека, запушва ушите, ломи главата и този човек оглушава. Седмата каза: “Аз се казвам Пухнея” — Пухнея прави да отичат хората. А деветата каза: “Моето име е Жълтея” — Жълтея е като жълтия цвят в полето. Десетата каза: “Моето име е Каркуша” — тя от другите е по-проклета, смъква жилите на ръцете и краката. Единадесетата рече: “Името ми е Гледея” — и тя е от другите по-проклета, не дава на човека сън през нощта, бесове пристъпват към този човек и умът му се побърква. Дванадесетата каза: “Моето име е Невея” — Невея е най-старата им сестра тресавица, която отсече главата на Йоан Предтеча, тя е от всички най-проклета. Хваща човека и той не може да оживее.


МОЛИТВА ПРОТИВ УХАПВАНЕ ОТ БЯСНО КУЧЕ ИЛИ БЕСЕН ВЪЛК

Открива се в Зайковски требник от XIV в., публикувана от  М л а д е н о в, Зайковски требник, с. 203; по-кратка, само първата част, у Д у й ч е в, Естествознанието, с. 550. Превода правя по Младенов.
Кога човек е ухапан, това направи. Вземи вино, кисел хляб и ножа си. Постави виното на земята, вземи хляба в ръце и ножа в дясната ръка н речи към света Богородица тази молитва: “Господи боже, вървеше свети Иван в света планина и носеше света брадвица, да отсече свето дърво. И срещнаха го бесни кучета, и бесни кьлци, и чу глас от отца, сина и светия дух: “Иване, Иване, връщай се! Не плаши се, а дай на човека да яде божие тяло и божия кръв, за да се излекува и да се маже.”

В името на отца и сина и светия дух тази молитва прочети 9 пъти, с ножа направи кръст; ако е близо този човек, дай му вино и хляб; ако ли е далеко, ти бързо полей от виното, а ножа подложи под голям камък в полунощ и тази молитва кажи два пъти:

“В името на отца й сина и светия дух. Тръгна свети Иван на път и видя железни войници и бесни вълци; уплаши се и затрепера и запищя. И рече му господ: “Не бой се, Иване, не пищи и не трепери, но вземи божие тяло и божия кръв и дай на човека да яде и да му е лек от изток до запад в името на отца и сина и светия дух, днес и винаги и во веки.”


МОЛИТВА ПРОТИВ БОДЕЖ

В требник № 622, XVII в., НБКМ, публикувана е от  Ц о н е в, Опис 2, с. 136—137. Превеждам молитвата оттук.
Вземи късче коноп и завържи 3 и 9 възела и кажи, докато връзваш, тази молитва:

В името на отца и сина, и светия дух. Дойде Христос от низинето и висинето и чу глас чуден и стенание. И рече на архистратиг Михаил: “Какъв е този плач и стенание, дали са сироти онеправдани, или вдовици, или четвърто обидено?” Отговори архистратигът: “Господи, не са сироти, нито вдовици, нито четвърто обидено, но е раб божи (кажи му името), бодеж го боде.” И рече му Исус: “Иди в Йорданската река и вземи парче от коноп и завържи 9 възли. Когато му помине, вземете възлите и ги метнете във водата и речете: “Ако не бе провидял господ, умираше раб божи (името).” В името на отца и сина и светия дух, днес и завинаги и вечно.


МОЛИТВИ ПРИ СЪД

а). Намира се в сб. № 273, XII в., НБКМ, непубликувана. Превода правя по ръкописа, л. 61—62.

б). Сб. № 273, непубликувана. Превода правя по ръкописа, л. 62—63.

в). Открива се в требник № 622, XVII в. Публикувана от Цонев, Опис 2, с. 136. Вариант в молитвеник № 646, XVIII в., НБКМ, обнародван от Цонев, Опис 2, с. 163. Превеждам от ркп. № 622.

г). В сб. № 273, XVII в., НБКМ, непубликувана. Превода правя по ръкописа, л. 63—65.

а). В името на отца и сина и светия дух и света Богородица. Седеше раб божи на бели облаци, в дясната си ръка държеше честен кръст, а в лявата ръка държеше драгоценен камък, пшеница и босилек; на лицето му — слънчеви лъчи, на гърдите му — звезда денница; в месечина облечен, обсипан със звезди. Чуха ме властелините, епископите и поповете и дойдоха при мене като овце на сол и като аргати на кладенец и като пчели на кошер. Чист бях като чисто сребро, като на месеца ми се поклониха и като на честния кръст. И винаги, и днес, и всякога во веки веков, амин.

б). В името на отца и сина и светия дух. Аз, раб божи, възлязох на висока планина, измих се в божия рай и възродих се като младенец, и взех три и четири красоти. И слязох и потръбих със златен туров рог. Чуха ме гори и поля, и по полята пастирите, и болярите по дворовете, и господарите по владенията, и царете при цариците. Царете оставиха цариците, и болярите дворовете, и господарите владенията си, един през друг бързаха и се питаха: “Кой бе този човек, който възлезе в божия рай, и оми се и се възроди, и сияеше като слънце, и поблея към мене като овца за агънце, и заплака като дете за майка?” И всички мои врагове паднаха на нозе, и моето желание изпълниха. Всякога и днес, и винаги.

в). Господи, благослови, отче. Станах рано сутринта и помолих се господу богу и на светата денница, която излиза от лоното Аврамово с 327 ковани железни ключове, и оловни, и медни: “Заключи ума, сърцето и езика на тези, които мислят зло за мене, неми да станат, а на мене езикът да полети като на попа презвитера евангелието. Затвори, господи, на моя съперник ума и сърцето и на всички властелини и съдии.” И аз, раб божи (кажи името), излязох от завистта в красотата, всякога и днес.

г). Когато отиваш на съд при властелините, господарите и съдиите, вземи вода в нов съд, после кажи тази молитва, и ще бъдеш от всички обичан:

Господи боже наш, свети Козма и Дамяне, отиде божият раб при властниците, и съдиите, и князете, и владиците. Когато проговоря, да ми се слуша думата, като че евангелие говори и като клепало в света неделя. И да ми се слуша речта като гръм от небето. И да светим в него (в съда?) като денница между всички звезди. И да сияе главата ми като слънцето в небето. И да бъде твоят раб в сладост и драгост; да не могат без него, както целият свят не може да живее без вода. И да е на всички хора любим, и да не се противят на неговата реч, но да проговорят към него с ясен глас, и да го погледнат с весели очи, и да бъдат всички сърдечно чисти.


МОЛИТВА НА СВЕТИ ГЕОРГИ ПРИ ТРЪГВАНЕ НА ПЪТ

Намира се в сб. № 273, необнародвана. Превода правя по ръкописа, л. 586—606.
Облякох се в небеса, покрих се с облаци, препасах се с кръста и помолих бога и свети Георги. Слънцето бе от дясната ми страна, а месецът над главата ми, звездите около мене. Георге, слънчево слънце, който обузда пет елински царе! “Господи Исусе Христе, завържи устата на моите противници, и ръцете и нозете на онези, които мислят зло на раба божи... Направи ги, господи, като безгласни овце под мене, а мене направи над тях като лъв. Със силата на света Троица, с молитвите на пресвета Богородица, с небесните техни сили, с архангела Михаила и Урила, Равофаила, Мардария, Ардаила и със светите великомъченици Георги и Димитър, Теодор, Меркури, Прокопий, Никита, и светите апостоли, и светите 4 евангелисти: Матей, Марко, Лука, Йоан, и светите 318, които бяха в Никея, и с всички свети светци, укрепи, господи, своя раб и направи всички подножие на моите нозе. Всякога, и днес, и винаги във вечните векове, амин.”


МОЛИТВА ПРОТИВ УРОКИ ПО ПЧЕЛИТЕ

В псалтир № 464, XVII в., НБКМ, публикувана от Цонев, Опис 2, с. 11. Превеждам оттук.
В името на отца, сина и светия дух. Вземи 3 стръкчета тиквени и 3 от лоза, и 3 вейки от плет и с три камъка на входа покади с тамян три пъти, месец март, ден първи.

При разпръскване на пчелите. Гърмяха и летяха сладки и благи пчелици, и срещна ги свети Зосим, и рече им: “Къде отивате, благи пчелици?” — “Отиваме в галилейската планина къщи да градим.” Рече им свети Зосим: “Заклинам ви да не отивате в гората галилейска, нито къщи да градите, нито килийки. Върнете се при раба божи (кажи му името) и там градете къщи и килийки!” Свети Зосим върна моите пчели към своята майка.


МОЛИТВА ПРОТИВ ОТОК НА КОН

Служебник № 79 (150), XV в. — на допълнителни листи от XVII в., НБИВ. Отпечатана от Цонев, Опис Пл, с. 49. Превода правя по тази публикация.
Да намериш суха кост от кон и с нея да баеш 3 пъти и пак я постави на мястото, откъдето си я взел. Очертай с костта и след това кажи:

В името на отца и сина и светия дух вървеше някой си (кажи му името), цвилеше и плачеше, и срещна го майка божия и светите врачове Козма и Дамян, и Киприан, Пантелеймон, Мануил и Савел, и Исмаил и Роман, и запитаха го: “Какво ти е (кажи му името), че цвилиш и плачеш?” — “Как да не плача, бодил удари добрия ми кон, бере и гнои.” И рекоха му светите врачове: “Върни се (кажи му името), иди при раба божи (кажи му името), да вземе суха кост и да предаде болестта на сухата кост, а сухата кост на земята, а земята на тревата, а тревата на росата, а росата на слънцето, а слънцето на гората, а гората на вятъра. И да се разсее като вятър, ни горе връх да има, ни долу корени. Кажи три пъти: “Да застанем със страх.”


МОЛИТВА ПРОТИВ ГРЪМ

В сб. 273, XVII в., НБКМ, непубликувана. Превода правя го ръкописа, л. 69—70. Друг препис в молитвениче № 646, XVIII в., публикувана от Цонев, Опис 2, с. 162.
Триста ангели божи, които въртят гръмовното колело и пращат дъждове и мълнии на земята, наблюдават злобата на тези, които я вършат. Със силата на тези свети ангели помогни на раба божи, носещ светата Троица, който страда от страх от гръм, и от зъл човек лукав, и от бесове. Ангелите на небесния цар въртят гръмовното колело, викащи: “Свят, свят, свят е господ Саваот, изпълнено е небето и земята със славата му! Осанна във висинето и благословен е, който върви в името господне, осанна на този, който е във висинето!”


МОЛИТВА СРЕЩУ ВЯТЪР

Намира се в часослов № 631, XVII в., НБКМ, отпечатана от  Ц о н е в, Опис 2, с. 151—152. Превода правя по тази публикация.
Излязоха седем ветрове и седем огньове, различни по горещина, и срещна ги пречиста Богородица майка божия с 12 апостоли, и попитаха ги: “Къде отивате, ветри, и вихри, и огньове?” Отговориха: “Отиваме на човека очите да ослепим, и ушите да оглушим, и жилите да извлечем, и кръвта му да пролеем.” И рекоха пречиста. Богородица и 12 апостоли: “Заклинам ви, ветри, и вихри, и огньове в 318-те отци, които са в Никея, да не направите никаква пакост на раба божи — пазете го от клевета в село, и от завист и ненавист, и от роденица, и от прислушници, и от магьосници, и от житовъбец, и от млекомамец, и от масломамец, и от лош сън, и от зъл час, и от зла среща, и от зла стига на вода или на брод, и от мълния, и от страх нощен, и гняв дневен.”

Който иска да я носи при себе си честно за спасение, и за изцеление, и за живот, и за здраве във веки веков, амин.


МОЛИТВА ПРОТИВ ВРЕДЕН ДЪЖД

Открива се в сб. № 308 (80), XV—XVI в. Публикувана от  А н г е л о в — Г е н о в, с. 364—366 с паралелен новобългарски превод, който тук помествам без промени.
Да се помолим на господа! Попът: “Наистина достойно, праведно и хубаво архангел Михаил биде поставен от господа наш Исус Христос да пази реките, та дяволът да няма никаква власт над тях. Господ дойде с велика клетва с отца, със св. дух да отблъсне чрез света Троица дявола от реките, за да няма той власт над християнския труд, унищожавайки го с буен дъжд.

Заклевам те, дяволе, в живия истински бог и в пречистата му майка богородица Мария, сгодена за Йосифа! Заклевам те, дяволе, във всички ангели, които направи господ! Заклевам те, дяволе, в четирите небесни ъгли! Заклевам те, дяволе, в четирите евангелисти: Матей, Марко, Лука, Йоан, които крепят небето и земята! Заклевам те, дяволе, във великия град Йерусалим, в който почиват всички праведници! Заклевам те, дяволе, в дванадесетте апостоли! Заклевам те, дяволе, в 16-те пророка, заклевам те, дяволе, в 40-те мъченици! Заклевам те, дяволе, във великия предтеча и кръстител Йоан! Заклевам те, дяволе, в 318-те свети отци, които бяха събрани в Никея — да нямаш никаква власт над християнския труд, унищожавайки го с буен дъжд! Заклевам те, дяволе, в четирите реки: Фисон, Гион, Тигър и Ефрат, които протичат по цялата вселена — да нямаш власт над християнския труд! Заклевам те, дяволе, в ангелите и архангелите на нашия господ Исус Христос! Заклевам те, дяволе, в кръщението господне! Заклевам те, дяволе, във възкресението на Лазара! Заклевам те, дяволе, във Цветоносието на господа наш Исус Христос! Заклевам те, дяволе, във възкресението господне! Заклевам те, дяволе, в неговото благолепно преображение! Заклевам те, дяволе, в силата на честния и животворящ кръст — да нямаш власт да унищожаваш житата в християнските ниви! Заклевам те, дяволе, в Сидрах, Мисах и Авденаго! Заклевам те, дяволе, в двете светила, които направи господ: дневното слънце и нощната луна — да нямаш власт да наводняваш житата в християнските ниви! Заклевам те, дяволе, в херувимите и серафимите на господа наш Исус Христос и в тяхното непрестанно пеене, към което нека бъде приет и нашият глас с прилежание и изповедание, сега, винаги и през вечните векове!

Да се чете на Гергьовден, на Възнесение господне, на св. Дух. Да се чете в четирите краища на селото до три пъти.


МОЛИТВА ПРОТИВ ДЯВОЛИ И ВЕЩИЦИ

Поместена в сб. № 631, XVII в., НБКМ. Обнародвана от  Ц о н е в, Опис 2, с. 150—151. Превеждам я оттук.
Стои Сисин пред дверите на божия раб (кажи името), на копие се подпрял, с меч се опасал, отправил взор напред към мора и вещици и всякакъв вид вили. С него повиках всички ангели, с тях архангел Михаил и Христовите апостоли Петър и Павел. Дойде невидимо от небето и прогони от това място мора, и вещици, и дявол: вечер в полунощен час, когато морето почива, когато вода не тече, нито петли пеят, нито псета лаят — тогава изгониха всички бесове и тъмни духове от това място, от този храм, от тези четири страни. Тук, при раба божи (кажи му името), за вас няма място, тук са 4-та евангелисти, тук са 16-те пророци, ще пазят и ще бранят раба божи в името на отца и сина и светия дух.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]