Фактори на българското възраждане 1600—1830

Христо Гандевъ

  

    Показалецъ на имената

 

 

А

Абагаръ 80

Авксентий дяконъ отъ мон. „Св Никола на Струмица“ 92

Австро-Унгария 17, 88, 120

Алексеевичъ Феодоръ 96

Ананий рилски монахъ 21; ктиторъ отъ Горно-Воденския монастиръ Асеновградско 30 ; иеромонахъ отъ монастира Св. Врачове Асеновградско 31

Айтосъ 69

Англия 70

Андонъ свещеникъ въ Асеновградъ 57

Антимъ скопски владика 144

Апостолъ българинъ отъ Воденъ 124

Апулия 71

Аранитовъ Стефанъ 84

Арбанаси 53—55, 123

Арнаудовъ М 6, 7

Арсений Черноевичъ 82, 85, 86

Асеновградъ 29, 53, 56, 123

Асенъ царь 136

Атанасъ Грекъ свещеникъ 130

Атонъ 99

Ахланево (Брани-поле) 159

Ахланли, пловдивски презимена 159

 

Б

Байо 83

Бакалови или Векилови 88

Балкана монастири 27—28

Балчо 116—117

Банатъ 79, 83, 89

Банско 80, 86, 88, 135

Бачковски монастиръ 29

Beaujour 150, 160

Берковско 120

Библия вж Светото Писание

Билински монастиръ 91

Бистричанинъ Гавриилъ 126

Бистрица (Влашко) 117

Богаза 159

Богдановъ Михаилъ 95—96

Богданъ Петъръ 32—33, 53, 71, 75, 80, 141, 150—151

Божи гробъ 50, 98

Бойо съ съпругата си 84

Босна 135

Ботевградско 27—28

Бошко 98

Бошковичъ 69—72

Бошковъ Мирко 83

Брѣзнишко 120, 142

Брѣстъ село въ Плѣвенско 18

Буда-Пеща 82, 83, 85, 87

Бургаско 58

 

289

 

 

България северо-източна 18, 58, 69—70; западна 62; югоизточна 18; юго-западна 25— 26 ; северо-западна 27 ; северна 27; южна 28—29; гръцки езикъ всрѣдъ — 53; участници въ гръц. освоб. движение отъ — 125; липса на свещени книги въ — 62, 65 ; невежество въ — споредъ Богданъ 66 ; книги въ — 67, 68 ; бѣжанци отъ — въ Австро-Унгария 79—86 ; роднини на Джефаровичъ въ — 86 ; католическа пропаганда въ — 79; име, произнасяно съ гордость отъ католицитѣ българи 80

Бързакътъ 115

Бѣлово 102

Бѣлоушевъ Константинъ 84

Бююкъ-Козлуджа 69, 71

 

В

Варлаамъ 37

Варна 120

Варненско 58

Варовитецъ, Етрополски монастиръ 93

Велесъ 47, 52, 58

Величковъ Павелъ 120

Велчова завѣра 102

Венеция 17

Веселиновъ Петъръ 83

Вехтъ заветъ вж Светото писание

Видинско 82, 116

Видинъ 50, 53, 126, 157—158

Виена 86

Владиславовъ Стойко 135

Влашко 81, 88, 116

Волната, махала 161, 164

Врачанско 27, 58

Враца, 47, 49, 50,51, 52, 62, 92, 102, 126

В.-Търново вж Търново

Въкариюнь 98

Вълковичъ Михаилъ 84

Вълчо 99

Върбанъ 57

 

Г

Габрово 80, 102

Гавриилъ, пловдивски владика 143; нишки владика 144

Галата махала 161

„Генун“ 55

Георги чипровчанинъ 83

Герасимъ, видински митрополитъ 94; даскалъ 37

Гервасий 92

Герги книгописецъ 56

Герлахъ 62

Гладиберкови 84

Говора монастиръ 101

Гондуличъ Матей 114

Гошевъ Ив 7

Градове и села — просвѣтни огнища по азбученъ редъ на имената въ забел 16

Градове съ турско и турско-българско население презъ XVII и XVIII в. 150—151

 

290

 

 

Градове — просвѣтни огнища въ Македония 37—39 ; въ ю.-з. България, Моравско и Софийско 40—41 ; въ сев.-зап. България, Врачанско и Ботевградско 41—42; въ сев. и сев.-изт. България 42—44 ; въ южна България 44—46

Граматникъ отъ Млщовицу 37

Григорий иеромонахъ 85

Григоровичъ В 129

Грозданъ Гръкъ 87

Гълѫбовъ Грозданъ 83

Гргетегъ монастиръ 119

„Гърция“ т. е. Македония 86

Гьопса (Стрѣма) 159

 

Д

Далмация 85

Дамаскинъ монахъ 128

Данаилъ иеромонахъ врачански 49

Данаилъ иеромонахъ отъ Търново 54

Данаилъ, свещеникъ куцовлахъ 131

Данаилъ цетински владика 85

Дебрецинъ 86

Демирджилери (Старо Желѣзаре) 159

Дерменъ-дере село въ Елховско 130

Джефаровичъ Христофоръ 86, 99, 104—105, 184

Джорджичъ Павелъ 113

х Димитриевъ Георги 167

Димитровъ Г 130

Димитъръ врачански свещеникъ 49

Димитъръ пловдивски свещещеникъ 56

Димовъ Димитъръ отъ Враца 98

Димо Николовъ вж Николовъ Димо

Димо скопски свещеникъ 48

Димо сопотненски свещеникъ 56

Динековъ П 7

Диоклетианъ 70

Диоклетианови времена 119 -120

Дионисий охридски архиепископъ 94—95, 134

Добро даскалъ 37

Добричъ 69

Добруджа 58, 69

Дойранъ 105

Доситей патриархъ 95

Доспей 159

Доспейски Атанасъ 159

Дочевъ Г 11

Драганъ даскалъ 49

Драгиновъ попъ Методий 18, 100, 113, 143

Драгоманъ 81

Драгулъ дякъ 37

Дриновъ М 7

Дубровска Мария 115

Дуйчевъ Ив 7

Дунавъ 117

Дупница 119

 

291

 

 

Дупнишко 120

Дѫбене 159

 

Е

Европа 70, 72

Египетъ 156

Екатерина Велика 60

Елена 53

Еленово 145

Еленско 27—28

Елешнишки монастиръ 93

Ерина х Иоанъ 99

Етрополе 53, 113

Елховско 135

 

Ж

Живко хаджарски граматикъ 56

Живковъ Димитъръ 87

Живковичъ Кирилъ 104

 

З

Загоре (България) 113, 151

Западни покрайнини 26

Западъ 67—68

Захарий скопски митрополитъ 131

Захария бълг монахъ отъ Атонъ 128

Златарски B Н 7, 29, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 128

Зографска история 105

Зографъ 22, 47, 49, 51, 53, 56, 92

 

И

Ивановъ Братанъ 97

Ивановъ Й 7, 12, 75, 131, 132, 138

Иванъ Мешинлия 48

Иванъ пиротски даскалъ 51

Ивановъ Радованъ 83

Ивановъ Яковъ 84

Иванъ Българинъ 83

Изтокъ християнски 89

Иларионъ Търновски 126, 175—176

Илия пловдив свещеникъ 55

Илия попъ, поклонникъ 98

Иоакимъ руски патриархъ 115

Иоанъ пазарджишки книгописецъ 57

Иоанъ владика 145

х Иоанъ Ерина 51

Искъръ 92

История Зографска вж Зографска история 105

Италия 67, 68, 70, 79

Ихтиманъ, нова махала въ 161

Ишководеси Димитри 116

 

Й

Йерусалимъ, 50, 95, 97

Йовчо, трѣвненски лѣтописецъ 100

Йосифъ Брадати 50, 51, 76, 101 сл

 

К

Kabrda Jos, 138

Казанлъкъ 53

Калабрия 71

 

292

 

 

Калоферъ 53

Канара село 69, 71

Канлѫ Андонъ Демирджилерецъ 159

Карея 128

Карловацъ Сремски 104

Карлово 53, 80, 158—159

Карнобатско 135

Карнобатъ 69

Карпински монастиръ 145

Каршияка махала 161, 166

Касинецъ монастиръ 92

Кечкеметъ 84

Киевъ 91, 94

Кирилъ иеромонахъ отъ Горно-Воденския монастиръ 30

Кисимовъ П 175

Кйосе-оглу Вълко 105

Кнезовъ Стефанъ 81

Ковачевци село въ Самоковско 51

Козлуджа село 69

Койчевъ Власъ 80

Конгрегация за разпространение на вѣрата въ Римъ 33, 67

Коно Граматикъ въ Враца 50

Константинъ врачански даскалъ 49

Константинъ Велики 70

Константинъ пловдивски свещеникъ 56

Коприщица, 53, 80, 102

Коста даскалъ въ Арбанаси 55

Костенецъ 18

Котелъ 53, 80

Cousinéry 88, 124, 133, 155

Кочани 81, 82

Кою свещеникъ 54

Кратово 80, 82, 85

Крива-Паланка 82

Крижаничъ 133

Крушедолъ 85

Кръсте велешки свещеникъ 47

Кръстю „граматникъ“ 31

Ксенохъ монастиръ 54

Кукленски монастиръ 57

Куманово 81, 82

Кутловица 81

Кучевишки монастиръ 174

Къренска махала Казанлъкъ 161

Кьомрюлю оглу паша 119

Кюстендилско 82, 120

Кюстендилъ 82, 158

 

Л

х Ласко 98

Леополдъ I 82, 86, 88

Ловечъ 114, 117, 157

Лозанъ Никополецъ 85

 

М

Македония 23—25, 29, 37—39, 47, 62, 85, 86, 88, 123, 133

Мано Кръстовъ Калпакчи 49

Мануелъ Българинъ 83

Мараша пловдивска махала 161 166

Мариновъ Д 7, 101

Мариновъ Илия 80

Марковъ монастиръ 131, 144—145, 174

 

293

 

 

Матей Басарабъ 93, 101

Мелетий Македонски 100—101

Методий Врачан. епископъ гръкъ 126

Методия попъ въ Горно-воденския монастиръ 30

Мехмедъ султанъ 113

Мечка махала 161

Милевъ Н 7

Милетичь Л 7 75

Миличъ Янъ 103

Милюковъ П 50, 60

Мирково 114

Мирче поклонникъ 98 ; свещеникъ отъ Нишъ 144

Мирчевъ К 75

Михаилъ иеродяконъ отъ Ксенохъ 54

Мишевъ Д 7, 62, 63, 64, 128

Монастири — просвѣтни огнища въ Македония презъ XVII—XVIII в. 23 — 25; въ югозап. България 25; въ запад. покрайнини 26; въ Софийско 26; въ сев.-запад. България и Врачанско 27; въ Балкана и Северна България отъ Ботевградско до Еленско 27—28; въ южна България 28—29

Монастири просвѣтни огнища, вж тѣхниять избученъ списькъ въ забел 5

Моравеновъ К Д 159

Москва 86, 89, 90, 91

Мутафчиевъ П 7, 94, 138

 

H

Натанаилъ охридско-пловдивски 165

Неврокопъ нова махала въ — 161

Недйо даскалъ въ Арбанаси 55

Недобърско село 98

Недѣлко Българинъ 83

Недѣлковъ Теодоръ 85

Нектарий битол. митрополитъ 132

Немцоглу Христаки 167

Нено даскалъ 37, 114

Неронъ 70

х Нешо отъ Пироть 52, 98

Никифоръ сливненски поклонникъ 98, 99

Никола свещеникъ отъ с. Ковачевци Самоковско 51

Никола Чалъкъ 83

Николаевъ Димитъръ отъ Koстуръ 95

Николай видински поклонникъ 99

х Николовичъ Алекси 87, 99

Никоновска ревизия 128

Никополски монастиръ св. Никола 93

Никополъ 81

Ничевъ Н 87

Нишко 144

Нишъ 81, 118, 120

Новото врене 72

Нови-Пазаръ 69

Ново-село Карловско 159

 

294

 

 

O

Одринъ 69, 123, 173

Олимпий отъ Черепишкия монастиръ 92

Орѣхово 116

Орѣше село 80

Охридската архиепископия 135. 38

Охридъ и Охридско 95, 135

 

П

Павелъ Българинъ 83

Павловичъ Партений вж Павловъ Партений

Павловъ Партений 84, 85, 101-102, 103 сл. 184

Пазарджикъ 53, 57—58, 102, 152, 157

Паисий синъ на скопскиясвещеникъ попъ Сава 48

Паисий Хилендарски 5, 61—62, 76, 99, 106, 132, 134, 142, 180—182, 184

Паланешко 120

Памфилий 100

Паничерецъ, Атанасъ Павловъ 159

Паничери 159

Пановъ х. Георги Ст. отъ Сѣръ 98

Пановъ Стоянъ 83

Папазовъ Д 55

Папазоглу 117

Параскева 57

Парчевичъ Петьръ 80

Пахомий 133

Пашкулевъ Иванъ 84

Пеневъ Б 7

Периволъ Кюстендилско 118

Перникъ 82

Петко иерей 56

Петко даскалъ 50

Петко Граматикъ 37

Петковъ Стоянъ 83

Петрова Иванка 83

Петровъ Димитъръ 95

Петровъ Иванъ 86

Петъръ Българинъ 83

Петъръ Велики 59

Петъръ врачански свещеникъ 49

Петъръ отъ с. Мирково 100, 113

Петъръ свещеникъ отъ Шишевската църква 48

Петъръ свещеникъ-иконописецъ отъ Скопие 48

х Петъръ 98

Петъръ чипровчанинъ 83

Пеща 83—84

Пименъ 100

Пиротско 82, 120, 142

Пиротъ 21—22, 51—52, 81

Пловдивско 79

Пловдивъ 29, 53, 55—56, 120, 124, 134, 152, 159, 166—167

Плѣвенско 18

Плѣвенъ и Плѣвенско 53, 113, 117

Пожаревацъ 84

Поменикъ Зографски 57

Поповичъ Велко 85

 

295

 

 

Поповъ Стоянъ 84

Посолски приказъ въ Москва 90, 91

Преображенски монастиръ 54, 93

Приказъ вж Посолски Приказъ

Прия граматикъ 37

Проданъ свещеникъ 130

Путивль 92, 93

 

Р

Радибошки монастиръ 93

Радинъ Стоянъ 84

Радовановъ Исакъ 83

Радулъ Българинъ 83

Разлогъ 87, 88

Раичъ Иванъ 106—107, 184

Райковъ Петъръ 85

Раковски Кр 7

Рашия 86

Рашо даскалъ 49

Rex Bulgariae 86

Ricaut 154

Рилски лѣтописецъ 100

Рилски монастиръ 21, 22, 36, 52, 53, 57, 92, 135

Римъ 33, 67, 70, 80

Романски Ст 7 75

Романъ отъ Атонъ 128

Романъ ученикъ на Йосифа Брадати 102

Русе 53

Русия 17, 59—60, 61, 89, 91, 95

 

С

Сава скопски свещеникъ 48

Савински монастиръ 85

Самоковъ 51, 102, 165

Св. Богородица монастиръ въ Арбанаси 55

Св. Богородица пловдивска църква 167

Св. Врачове монастиръ до с. Кукленъ Асеновградско 30

Св. Георги софийска църква 100

Св. Георги търновска църква 54

Св. Георги църква въ с. Арбанаси 55

Св. Димитъръ Солунски църква въ Кичево 95

Света Гора 128, 129

Светото Писание 65, 66, 68, 69

Св. Иванъ Рилски 136

Св. Илия монастиръ „изъ области Селунской“

Св. Кирикъ и Юлита, монастиръ до с Горни Воденъ Асеновградско 30

Св. Климентъ 136

Св. Никола храмъ въ с. Брѣстъ Плѣвенско 18

Св. Никола църква въ Чипровци 95

Св. Петка Епиватска 136

Св. Спасъ и Св. Благовещение скопски църкви 48

Св. Якимъ Осоговски монастиръ 91

Севладъ граматикъ 37

Севлиево 161

 

296

 

 

Села—просвѣтни огнища, вж градове — просвѣтни огаища

Сентъ-Андрея 84

Серафимъ български митрополитъ 135

Сидоръ иеромонахъ 31

Силистра и Силистренско 84 118, 164

Симеонъ архимандритъ 92

Симеонъ и Сава, житиета 104

Симеонъ самоков. владика 118

Скопие 47, 48, 81, 174

Скопско 58, 82

Славчевъ Н 11

Сливенъ 53, 99, 134, 116, 161

Снѣгаровъ Ив 7, 131, 138

Соймировъ Франческо 80

Солни-пазаръ въ София 48

Солунчанинъ Илия 83

Солунъ 88

Сопотъ 159

Софийска епархия 33

Софийски митрополитъ 32

Софийско 26, 58, 114, 115, 142

София 47, 48, 49, 62, 116, 143, 153—154, 157

Софроний Врачански 76, 106, 135, 142

Спасъ свещеникъ пнротски 50, 51, 100

Спасъ протоиерей 21, 22

Стайко 165

Станимака 18

Станиславовъ Филипъ 80

Станко Българинъ 83

Станко велешки свещеникъ 47

Стара-Загора 53, 157, 161

„Стематография“ 104—105

Стефановъ Антонъ 81

Стефанъ архимандритъ 93

Стефанъ Бугаринъ отъ Пожаревацъ 84

Стефанъ иеромонахъ 30

Стефанъ Охридски 101

Стефанъ свещеникъ отъ Билинския монастиръ 92

Стойко Костенечки 114

 Стойо даскалъ отъ Арбанаси 55

Стойчевъ Иванъ 84

Стойчо 51

Стояновъ Пѣйо 83

Стояновъ Сава 84

Стоянъ иерей отъ с. Брѣстъ Плѣвенско 18

х. Стоянъ поклонникъ отъ Сѣръ 98

Стратимировичъ Ростиславъ 115—116

Струма 82

Сърбия 86

Сѣръ 98, 123

Сѫбовъ Йовко 83

 

Т

Татаръ Ханъ 113

Темско 100, 113

Теодоровичъ Марко 104

Теодоръ Врачански 50, 101

Теодосий Зографъ 47

Теодосий проигуменъ Рилски 21

 

297

 

 

Теофанъ Врачански 50

Теофанъ иеромонахъ проигуменъ 30

Теофанъ граматикъ въ Пазарджикъ 57

Теофилъ отъ Черепишъ 92

Тетевенъ 53

Тикачеви Лазо и Лврамъ 84

Тимотей 119

Тодоръ граматикъ 37

Толстой Петъръ Андреевичъ 96—97

Тома видински поклонникъ 99

Тома отецъ, учитель на св. Пимена Софийски 100

х Тошко 98

Тошкови 126, 170

х Трайко 127, 170

Тракия юго-източна 131

Тракия 133

Трифоновъ Ю 7

Трънско 82

Трѣвна 53

Турция 17, 88, 91

Търново 53, 54,55, 93, 116, 126, 152, 175

Търновска епархия 33

„Търновъ велики“ 54

 

У

Унгария 83, 86, 89

 

Ф

Факия 69

Фенеръ 168

Феодоровичъ Михаилъ 92

Филибе 143

Филиповъ Никола 84

Фотиновъ К 132

Фотичъ Симеонъ 99

Франция 70 ; южна 71

Фрушка гора 85

Фърговъ Хр 11

 

X

Хаджаръ 53

Хаджиоглу, Евстрати Юрьевъ 86

Харманли, нова махала 161

Хасия 98

Хетерия гръцка 125

Хилендаръ 53, 57

Химитлий 159

Хрисантъ 145

Христо Българинъ 83

Христо даскалъ отъ Арбанаси 55

Христе даскалъ Моисовъ синъ 47

Христо даскалъ 37

Христовичъ К 11

Христофоръ даскалъ 37

 

Ц

Цариградъ 136, 156, 173

Цено 99

Цойо 55

Цоневъ Б 7, 75

Цончевъ Д Ц

Цоню отъ Арбанаси 55

Цуре поклонникъ 98

 

298

 

 

Ч

Чалъковци 170

Чалѫ-кавашки проходъ 69

Черна рѣка, село 117

Черноевичъ Арсени 86

Чиксалънъ махала 161, 166

Чипровци 78—81, 85, 100, 102

Чифчийска махала 161

Чорбаджийски Ч 11

Чохасианъ (Чохаджийска) махала въ Пловдивъ 56

Чукурлий 159

 

Ш

Шишмановъ Ив. 7, 61, 63

Шишманоглу Емануилъ 127, 170

Шуменъ 69

 

Щ

Щиплия българинъ 83

Щипъ 135

Щитни Томашъ 103

 

Ю

х Юрданъ Брадата 101

 

Я

Яковъ поклонникъ 98

Яне велешки свещеникъ 47

Ярославъ (градъ) 95

 

[Previous]

[Back to Index]