Фактори на българското възраждане 1600—1830

Христо Гандевъ

 

    Съкратени означения на по-често цитиранитѣ съчинения

 

 

Бпр = сп. Български прегледъ, София

 

Бсб = сп. Българска сбирка, София

 

Гласник = Гласник србског ученог друштва, Београд

 

Гошевъ Вр = Гошевъ Ив: Църковни старини изъ Врачанска епархия

 

Гошевъ СЗН = Гошевъ Ив: Стари записки и надписи

 

ГСУиф = Годишникъ на Софийския университетъ, Историко-филологически факултетъ

 

ГСУб = Годишникъ на Софийския университетъ, Богословски факултетъ

 

ЖМНПр = Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, С.-Петербургъ

 

ИБАД = Известия на Българското Археологическо дружество

 

ИБГД = Известия на Българското Географско дружество, София

 

ИзОРЯС = Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ, С.-Петербургъ

 

ИИД = Известия на Историческото дружество, София

 

ИИвБСМ = Ивановъ Й : Български старини изъ Македония. Второ допълн. изд. (София 1931)

 

ИНЕМ = Известия на Народния етнографски музей въ София

 

ЛоЛо = Сборникъ Ловечъ и Ловчанско, София

 

189

 

 

Псп = Периодическо списание на Българското книжовно дружество, София

 

СБАН = Сборникъ на Българската академия на наукитѣ, София

 

СбНУ = Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина; София

 

СпБАН = Списание на Българската академия на наукитѣ, София

 

Споменик = Споменик Србске Краљ. Академије

 

Спр Рил = Спространовъ Е: Описъ на рѫкописитѣ въ библиотеката на Рилския монастиръ

 

Спр Син = Спространовъ Е: Описъ на рѫкописитѣ въ библиотеката при Св. Синодъ на Българската църква въ София

 

Срез—Покр = Срезневскій В И и Ѳ И Покровскій: Описаніе рукописнаго отдѣленія Библіотеки Императорской Академіи Наукъ. I: Рукописи, Томъ 1

 

Стојановић = Стојановић Љуба : Стари србски записи и натписи. I—VI. (Београд — Ср. Карловац 1902—1926)

 

Цоневъ I (или) II = Цоневъ Б: Описъ на рѫкописитѣ и старопечатнитѣ книги на Народната библиотека въ София. I, II

 

Цоневъ Пл = Цоневъ Б: Славянски рѫкописи и старопечатни книги на Народната библиотека въ Пловдивъ

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]