Писма и изповеди на един четник, 1902 г.
Хр. Силянов
 

XXXII

Бач,
12 май
 

Намираме се под впечатлението на първата въоръжена схватка в Леринско. Най-после царският аскер, който от две години насам дири усърдно и навсякъде Марко паша, е имал случай да се срещне лице с лице с него. Срещата се налагаше с неумолимостта на орис. Чудно е само, че тя тъй дълго се забави.

Вчера събитието се разнасяше от мълвата, украсено с всякакви прибавки. Народната фантазия постла бойното поле около село Търсье с неприятелски трупове. Късата манлихерка на Марко направила страшни опустошения в неприятелските редове. Царските низами, ужасени от виковете и брадите на комитите, се пръснали като пилци низ балкана. Страх и трепет обхванал турците в Лерин, където били отнесени ранените и убитите. Каймакаминът поискал бърза помощ от Битоля...

Последица от мръсно предателство или наложено от сле-

161

пия случай, сблъскването в Търсье бе за мене едно нежелано събитие. Аз се стараех да скрия страховете и тревогата си, защото ми беше свидно да помрача народния възторг. Марко не е търсил срещата, а е бил открит и заставен да се отбранява, стараейки се да измъкне дружината си невредима: такава е и такава ще остане нашата роля до деня, когато сами начело на въоръжения народ ще подирим врага и ще премерим силата си с него. Засега ние можем да се считаме победители, когато четата прояви самоотверженост и ловкост и успее да се спаси без или с твърде малко — в сравнение с неприятелските — жертви. Но дори и в такива случаи сблъскванията все остават нежелани: те всяват разстройство в организацията и докарват много беди на населението. Марко сигурно не е покрил земята с неприятелски трупове, керванът на ранените и убитите не е бил тъй дълъг...

Аз не споделих с никого мислите си, очаквайки с трепет точни сведения, които получих днес. Марко е бил случайно открит в Търсье от сравнително малоброен аскер, осемдесет до сто души. Четата се сражавала няколко часа, докато едната й половина се измъкнала във висотите над селото, ударила неприятеля в гърба и дала възможност на останалите да се изтеглят. От турците убити осем души, ранени двама или трима, а от четата никакви жертви. Ранен бил в ръката само костурският началник Чекаларов. Броят на убитите турци далеч не удовлетвори, той дори разочарова селяните. Все пак сблъскването в Търсье остана в очите на народа като наша победа, мъничка победа, която отразява мечтаната велика победа.

Аз още не съм ходил в Търсье, но съм слушал много за него. То е високо планинско село, гранично с Костурско. Селяните са бедни и отиват на печалба в Гърция. Марко обича много това село, защото е едно от най-добре организираните и безспорно най-въоръженото в Леринско — брои около 200 пушки, които търсяни са купили в Тесалия и донесли сами на гръб при невъобразими рискове и мъки. В Търсье няма непокръстени хора, жените и децата не са по-малко предани и усърдни, отколкото мъжете, затова четниците там могат да се движат по улиците и посред бял ден. Слушал съм от Марковите другари не една романтична история в Търсье, гдето нравите били малко по-леки и жените доста любвеобилни към народните хора.

На Търсье е било писано да свърже името си с първото
 
 

Стр. 162. ... с б л ъ с к в а н и я т а  в с е  о с т а в а т  н е ж е л а н и:  т е  в с я в а т  р а з с т р о й с т в о  в  о р г а н и з а ц и я т а  и  д о к а р в а т  м н о г о  б е л и  н а  н а с е л е н и е т о  — този пасаж ни насочва към същината на революционната тактика на „държава в държавата”. Шаблонното мислене предполага, че след като има революционни чети — основното тяхно задължение е стълкновението с поробителя. Но революционната работа на районните и местните чети е преди всичко организаторска и агитаторска; всичко е в цялостното обхващане на населението, а не в евтини подвизи.

Ч е т а т а  с е  с р а ж а в а л а  н я к о л к о  ч а с а,  д о к а т о  е д н а т а  п о л о в и н а  с е  и з м ъ к н а л а  в ъ в  в и с о т и т е  н а д  с е л о т о,  у д а р и л а  н е п р и я т е л я ... — за щастливото избавление на Марко и четниците му при село Търсье Силянов разказва и друга версия. В бележка в края на книгата „Стихове” четем: „При сблъсването в с. Търсье (Леринско) през м. май 1902 г. Марко войвода, обграден от всички страни — след няколкочасово сражение, — успя да се измъкне здрав и читав без ни една жертва, благодарение само на храбростта и херойското самопожертвуване на жените. В най-критичния момент една редица от жени застанаха една до друга, обърнати с гърдите си срещу турската засада, дигнаха същевременно голям шум и четата зад тях сполучи незабелязано да се измъкне и отстъпи в планината.” Именно тази версия се разработва в стихотворната творба „Спасителки” — своеобразна лирическа поема, в която са втъкани и съчинения от Силянов марш на четата на Марко „Ний царе сме без хомот, мъченици без имот”, и жанрови сцени от срещите на войводата със селяни от различни възрасти, и разказа за героическия подвиг на жените.

162

сражение в нашия район. Дано бурята мине без опустошения в него.

Кице има също своите хубави спомени от Търсье, но не за тях ми говори той сега. Той преживява по-силно от другите търсьенското събитие и е пълен с догадки върху подробностите. Той искрено завижда на Марковите другари, които са получили своето кръщение в огъня. Напразно аз му обяснявах, че сблъскванията са още ранни и не трябва да ги желаем.

*

Предстои ни да устроим засада на най-върлия от кехаите арнаути на село Пътеле. Той узнал кое-що за нашите отивания там, правил разследвания и люто се заканвал. Пътелейци са разтревожени. На селото им, за което положихме толкова труд, просто не върви.

В Лерин възприеха мнението ми, че кехаята трябва да се убие не само за да се предотвратят разкрития, но и за да се постреснат всички други пръснати по селата кехаи и пъдари.

Околността на Пътеле прави неудобно участието на цялата чета, което е впрочем и ненужно. А убийството може да се извърши само на пътя между Суровичево и Пътеле. Кице знае на пръсти тия родни места и иска да се нагърби сам с акцията. Търсьенската слава на Марковите другари възбуди самолюбието му. Днес той бе особено настойчив и аз реших да не отлагам повече една работа, която е решена.

Още тая вечер Кице се отделя от четата и се настанява в пътелейските лозя. край суровишкия път. И там ще причака кехаята. Той иска само един другар — Стефо. Четата ще се навърта наблизо низ планината, гдето ще дочака убийството и ще прибере двамата другари.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]