От Витоша до Грамос, Походът на една чета през Освободителната война - 1912 г.
Хр. Силянов
 

XL
КАК СЕ ПРЕВЗЕМАТ ГРАДОВЕ...
 

Лесното завладяване на Лерин е възбудило апетита на гърците за нови безкръвни завоевания.

Диадохът изпратил чак в Корча парламентьори с писмо, в което предлагал на Джавид паша да му заяви писмено, че... предава града на гръцката войска.

Тая гръцка досетливост не цели само избягването на нови кръвопролития и човешки жертви. Гърците бързат, понеже сръбски отряди, през Преспата, са стигнали вече прохода Звезда. Спуснат ли се оттам до Деволското поле, сърбите само с един преход стават господари на Корча — тогава когато гърците са още много далеко. А въоръжена с такъв документ от турския военачалник, гръцката главна квартира ще може да оспори на сърбите правото да владеят Корча и да ги върне оттам, както ги е върнала от Лерин.

Същият почти способ е употребен и спрямо Костур. Вместо да изпратят войска, която да разбие и излови малкия гарнизон — нещо твърде лесно изпълнимо, при известното месторазположение на града — гърците пуснали едно малко кавалерийско отделение, което стигнало безпрепятствено в Апоскеп. От Апоскеп кавалеристите изпратили в града неколцина селяни-парламентьори с мисия да запитат команданта ще предаде ли града мирно, или пък мисли да се бие? Командантът поискал един час срок... за да си помисли. Подир половин час целият гарнизон заедно с всички административни чиновници и с по-компрометираните турци излезли от града необезпокоени от никого и потеглили за Корча...

528

Напуснахме Габреш същата вечер и стигнахме без предизвестие в Жупанища. Но селяните ни подушиха и ни заобиколиха веднага. Те ни казаха, че през деня влезли в Костур и пехотни части от четвъртата гръцка дивизия.

Обмислихме и решихме да направим утре едно официално посещение на нашата община в Костур. За малкото тамошни българи, за нашите ученици, за всички околни села това ще бъде една ободрителна манифестация сега, когато целият край се наводнява само от гръцки войски.

— Маврово гори!

От чардака на нашата квартира се виждат огнените езици, които треперят върху звездния небесен свод.

От Костур салютират със залпове и единични гърмежи. Пушка се от време на време и в селото. А пламъците над Маврово са илюминацията на това нощно празненство...

Костур не спи. Жупанищени, прекарали там деня, се завръщат и ни държат в течение на това, което става в града през първата негова свободна нощ. За мен това не е ново: войници и граждани трошили и обирали подред турските дюкяни.

Дебютът на новия режим и тук започва така, както и в Лерин.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]