Паметна битка на народите
Бистра Цветкова

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

Ангелов, Б. и Вакарелски Хр. Трем на българската народна историческа епика от Момчила и Крали Марко до Караджата и Хаджи Димитър, С., 1939.

 

Ангелов, Д. Турското завоевание и борбата на балканските народи против нашествениците. — ИПр, IX, 1953, 4, с. 374—398.

 

Ангелов, Д. К вопросу о политике Византии и других балканских государств накануне турецкого завоевания. Труды 25-го международного конгресса востоковедов, I, Москва, 1962, с. 220—275.

 

Ангелов, Д. История на Византия, III, С., 1967.

 

Ангелов, Д. Борбите на българския народ против османската власт през първата половина на XV в. и походите на Владислав Варненчик. Сборник «Варна 1444 г.», С., 1969, с. 9—54.

 

Арнолд, Ст. — Жиховски М. Очерк по история на Полша. София, 1965.

 

Арш, Г. Л., Сенкевич, И. Г. и Смирнова Н. Д. Краткая история Албании. Москва, 1965.

 

Баласчeв, Г. Д. Походите на полско-маджарския крал Владислав III Ягело през 1443 и 1444 година против турците и битката при Варна. С., 1935.

 

Беда'и и ул-вeка'и (Удивительные события). Изд. текста, введ. и общая ред. А. С. Твертиновой. Аннот., оглавл. и указатели Ю. А. Петросяна, I—II, Москва, 1961.

 

Божић, И. Дубровник и Турска у XIV и XV веку. Београд, 1955.

 

Бојанић, Д. О српској баштини и соћу у турским законима.—ИЧ, XX, Београд, 1973, с. 157—180.

 

Б о ј а н и п, Д. Фрагменти збирног пописа Видинског санцака из 1466 године.—Мешовита грађа (Miscellanea), 2, Београд, 1973, с. 5—77.

 

Боjанић, Д. Фрагменти опширног пописа Видинског санцака из 1477—81 година.—Мешовита грађа (Miscellanea), 2, Београд, 1973 с. 79—177.

 

Боянич — Лукач, Д. Видин и Видинският санджак през 15—16 век. С., 1975.

 

Буда, А. Борьба албанского народа под водительством Скандербега против турецких завоевателей. Повесть о Скандербеге. Изд. Н. Н. Розов и Н. А. Чистякова. Москва — Ленинград, 1957.

 

Български народни песни, събрани от братя Миладинови. IV, изд. под ред. на П. Динеков, С., 1961.

 

Българско народно творчество. 3. Исторически песни. Събрал и редактирал Хр. Вакарелски. София, 1961.

 

Васић, M. Мартолоси у периоду успона османске државе. Годишњак друштва историчара Босне и Херцеговине, XIV, 1964, с. 11—65.

 

Виенска национална библиотека. Отдел ръкописи. Turcica AF 77.

 

Висховатый, К. Исторический элемент в старочешской песне о битве под Варной 1444,— Slavia, X, 1931, р. 754—768.

 

Всемирная история, III, 1953,

 

Гандeв, Хр. Българската народност през 15 век. С., 1972.

 

Генов, Ц. Бойният съюз на европейските държави против турските нашественици през 1443—1444 година и сражението при Варна. — Военноисторически сборник, 1964, № 4, с. 96—104.

 

327

 

 

Георгиев, Йорд. Град Врача (Принос към историята му). СбНУ. XX, 1904.

 

Георгиева, Цв. Отново за Боженишкия надпис. ИБИД, XXV, 1967, с. 307—313.

 

Георгиева, Цв. Еничерството в българските земи (XV—XVIII в.) Дисертация, София, 1968.

 

Георгиева, Цв. Развитие и характер на кръвния данък в българските земи ГСУ фиф, XI, 1967, III, История, с. 37—72.

 

Георгиева, Цв. Османската платена армия и земевладението в българските земи (XV—XVIII в.) — ГСУ иф, 66, 1975, с. 221—243.

 

Гълъбов, Г. Османо-турски извори за българската история, I—III, — ГСУ ифф, XXXIV, 1938, XXXV, 1939, XXXIX, 1942/43.

 

Гюзeлeв, В. Очерк върху историята на град Несебър в периода 1352— 1453. — ГСУ фиф, 64, 3, 1970, с. 57—98.

 

Гюзeлeв, В. Chronicon Mesembriae (Бележки върху историята на българското Черноморие в периода 1366—1448). — ГСУ фиф, 66, 3, 1975, 147—192.

 

Гюзeлeв, В. Средновековната крепост Калиакра през XIII-средата на XV в.—Известия на Народния музей — Варна IX/XXIV/, 1973, с. 123—138.

 

Джингов, Г. Опит за археологическо проучване на бойното поле от 1444 г. край Варна. Сб., «Варна 1444 г.», с. 284—313.

 

Ђурђeв, Бр. О војнуцима, ca освртом на развој турског феудализма, и на питање босанског агалука. — GZMS, др. н., 1947, св. II, с. 75—137.

 

Ђурђeв, Бр. О кнезовима под турском управом. — ИЧ, I, 1—2, 1948, с. 132—166.

 

Ђурђeв, Бр. О утицају турске владавине на развитак наших народа. ГИДБХ, II, 1950, с. 19—82.

 

Ђурђeв, Бр. Дефтери за црногорски сакџак из времена Скендербега Црнојевића. — POF, 1951, Сарајево, 1952, с. 30—57.

 

Ђурђeв, Бр. Територијализација катунске организације во краја XV века. Научно друштво CP Босне и Херцеговине. Посебна издања 1, Симпозјум о средновековном катуну. Сарајево, 1963, с. 143—170.

 

Димитров, Г. Сражението при Варна в 1444 година. — ИВАД, III, 1910 с. 49—70.

 

Димитров, Стр. А. Демографски отношения и проникване на исляма в Западните Родопи и долината на Места през XV—XVII в. — Родопски сборник, I, 1965, с. 63—115.

 

Динић, M. Писмо угарсрог краља Жигмунда Бургундском војводи Филипу. Зборник за друштвене науке Матице српске, 13—14. Нови Сад, 1956.

 

Достян, И. С. Борьба сербского народа против турецкого ига XV-начало XIX в. Москва, 1958.

 

Достян И. С. Борьба южнославянских народов против турецкой агрессии в XIV—XV в. — ВВр, VII, 1953, с. 32—49.

 

Дуйчeв, Ив. Из старата българска книжнина, II, С., 1944.

 

Дуйчeв, Ив. Международното положение в Европейския Югоизток в навечерието на Варненскатабитка от 1444 г. Сб. «Варна 1944», с. 55—82.

 

Дуйчeв, Ив. От Черномен до Косово поле. — Известия на Тракийския научен институт, II, С., 1970, с. 73—105.

 

Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи през XVI век. Съст. Ели Ешкенази и А. Хананел. I. С., 1958, II, 1960.

 

Елезовић, Гл. Соколари и сокол арство. Из историје соколарства. Скопље 1923.

 

Eлезовић. Гл. Турски споменици. I—II. Београд, 1940.

 

Элекeш, Л. Армия Гуниади. Acta Historica Academie scientiarum Hungaricae, I, fsc. I. Budapest, 1951, p. 5—59.

 

Извори за историята на Българското право, I. Съст. Г. Гълъбов, С., 1962; II, съст. и коментар Б. Цветкова. С., 1971.

 

328

 

 

Извори за българската история. X, Турски извори за българската история. Съст. и ред. Б. Цветкова и В. Мутафчиева. С., 1964.

 

Извори за българската история. XIII. Турски извори за българската история. Съст. и ред. Н. Тодоров и Б. Недков.,С., 1966.

 

Извори за българската история. XVI, Съст. и комент. Б. Цветкова. С., 1972.

 

Извори за българската история, XX, ред. Б. Цветкова, С., 1975.

 

Ирeчeк, К. История на българите. С., 1929.

 

Истори ja народа Југославије, I—II. Београд, 1954—1960.

 

Ихчиeв, Д. Исторически принос за «войниганите» при турската войска от 1374 год. дори до 1839 г. след Р. Хр. —до Танзимата. — ПСп, XVI, 1906, с. 708—742.

 

Ихчиeв, Д. Акт за завещание на Карловския тевлиет, написан на 1-й ден от месец шабан от 801 г. от егира (8 април 1399 г.) — ИИД, III, 1911, с. 208—216.

 

Ихчиeв, Д. Турските вакъфи в българското царство и документи върху тях. Минало, I, 1909, 3, с. 239—264, 4, с. 346—354.

 

Иширков, А. Бележки за пътя Русе-Варна в XVIII век и за главните селища край него. — ГСУ III—IV, 1906—1907, с. 129—152.

 

Иширков, А. Походите на крал Владислав III в България в 1443 н 1444 г. София, 1923.

 

Jирeчeк, К. Историја срба. II, Београд, 1923.

 

Јагић, В. Константин Философ и његов живот Стефана Лазаревића деспота српскога. — ГСУД, XII. Београд, 1875.

 

Йоцов, Д. Културно-политическа история на Враца, I. София, 1937.

 

Каракановски, Б. Превземането на град Ловеч от турците в 1474 г. Сб. Ловеч и Ловчанско, II, София, 1930, с. 96—100.

 

Кeсяков. Положението на България към края на 15 век.—СбНУ, VI, 1891, с. 177—181.

 

Киселков, В. Сл. Владислав Граматик и неговата Рилска повест. София, 1947.

 

Ковачевић, Љ. Деспот Стефан Лазаревић за време турских меџусобица (1402—1413) — Отаџбина, 4—5, 1880.

 

Коларов Хр. Антитурските походи от 1443—1444 г. на полско-унгарския крал Владислав III Ягело (Варненчик) (преглед на изворите) ТВПИБКМ — В. Търново, VI, 1968—69, с. 43—104.

 

Коларов, Хр. Някои въпроси от подготовката в Унгария на първия антитурски поход на Владислав Варненчик от 1443—1444. — ТВПИБКМ—В. Търново, VII, 1969—70, с. 75—108.

 

Коларов, Хр. Хрониката на Калимах — важен извор за Варненската битка от 1444 г. — Изв. на Нар. Музей — Варна, IX, (XXIV), 1973, с. 241—253.

 

Крeкић, Б. Учешће Дубровника у ратовима против турака 1443 и 1444 г. Зборник радова САН, XXXVI. Византолошки и-т САН. Књ. 2. 1953, с. 145—158.

 

Kpънджалов, Д. Влашкият княз Мирчо и Добруджа според неговите грамоти —ГСУ ифф, XLII, 1945—1946, с. 3—77.

 

Кузeв, А. Принос към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. Известия на Народния Музей — Варна. III, (XVIII), 1967, с. 52—68.

 

Кузeв, А. Мадарската крепост през XV в. — Археология, 1964, 1, с. 19—29.

 

Кузeв, А. Още веднъж за Варненската средновековна крепост — Известия на Народния музей — Варна, VIII (XXIII), 1972, с. 67—79.

 

Кузeв, А. Маршрутът на Владислав III Ягело до Варна. — Известия на Народния музей — Варна, IX (XXIV), 1973, с. 139—151.

 

Кузeв, А. Восстание Константина и Фружина. BHR, 1974, 3, с. 53—69.

 

329

 

 

Mанусeвич, Д. Я. Очерки по истории Польши. Учпедгиз, 1952.

 

Mацурeк, И. Турецкая опасность и Средняя Европа накануне и во время падения Константинополя, Byzantinoslavica, XIV, 1953, с. 130—157

 

Мијатовић. Ч. Деспот Ђурађ Бранковић. I—II. Београд, 1880—1882.

 

Mилетич, Л. Поземлената собственост и войнушките бащини в турско време. — ПСп, LXVI, 1906, с. 317—335.

 

Mирчeв, М. Писмо за поражението при Варна, изпратено до кардинал Лудвиг —ИВАД, XV, 1964, с. 85—95.

 

Михайловић, Константин из Островице. Изд. Ђ. Живковић. — Споменик, CVII, од. др. н., нова серија, 9, Београд, 1959.

 

Mустафа, М. Хроника Идриса Битлиси в качестве источника по истории покорения Балканского полуострова турками, RESEE, III, 1965, 2, Bucarest, р. 95—129.

 

Мутафчиева, В. Към въпроса за чифлиците в Османската империя. ИП р., XIV, 1958, 1, с. 34—57.

 

Мутафчиева, В. Категориите феодално зависимо население в нашите земи под турска власт през XV—XVI в. — ИИЗИ, IX, 1960, с. 57—93.

 

Мутафчиева, В. Аграрните отношения в Османската империя през XV—XVI в. С., 1962.

 

Мутафчиев, П. Боженишкият надпис. — Сп БАН, клон ист.-фил. и философско-общ., XXII, 1921, с. 1—88.

 

Недев, Ст. Пътищата на Владислав III и Мурад II през 1444 г. Сборник «Варна — 1444», с. 208—234.

 

Ников, П. Турското завладяване на България и съдбата на последните Шишмановци — ИИД, VII—VIII, 1928, с. 41—112.

 

Новаковић, Ст. Срби и турци XIV—XV века. Београд, 1960.

 

Новичeв, А. Д. Крестьянское восстание в Турции в начале XV века.— Проблемы востоковедения, 1960, № 3, с. 67—81.

 

Новичeв, А. Д. Турецкие кочевники в XV—XVIII в. в., Труды 25-го международного конгресса востоковедов. II, Москва, 1962, с. 413—420.

 

Новичeв, А. Д. К вопросу о феодальных отношениях в Турции во второй половине XV века. Ученые записки ЛГУ, 1961, № 294, вып. 12, с. 123—146.

 

Новичeв, А. Д. История Турции. I. Эпоха феодализма (XI—XVIII века). Ленинград, 1963.

 

Описии регистра на Ориенталския отдел при Народната библиотека «Кирил и Методий» — София — вж. Опис на тимарските регистри, запазени в Ориенталския отдел на Народна библиотека «Кирил Методий». Ред. Б. Цветкова. С., 1970.

 

Опширeн пописен дефтер № 4 (1467—1468 година). Ред. М. Соколоски и А. Стојановски. Скопје, 1971.

 

Опширни пописни дефтери од XV в. II—IV, Скопје, 1973—1978.

 

Острогорски, Г. Историја Византије, Београд, s. а., с. 495—530.

 

Палаузов, Сп. Избрани трудове, I, ред. В. Гюзелев — Хр. Коларов, С., 1974, с. 360—499.

 

Петров, П. Въстанието на Константин и Фружин. — ИИЗИ, IX, 1960, с. 187—214.

 

Петров, П. Антитурецкая коалиция балканских стран вначале XV века. — Труды 25-го международного конгресса востоковедов. I. Москва, 1962, с. 501—504.

 

Радонић, Ј. Западна Европа и балкански народи према турцима у првој половини XV века. Нови Сад, 1905.

 

Радонић, Ј. Ђурађ Кастриот-Скендербег и Арбанија у XV веку (историска грађа). — Споменик САН, XCV, други разред, 74, 1942.

 

Радонић, Ј. Споразум у Тати 1426 и српско-угарски односи од ХIIIXVI века — Глас САН, 187, 1941.

 

Сакъзов, Ив. Новооткрити документи от края на XIV в. за българи от Македония, продавани като роби.—Македонски преглед, VII, 1932, 3, с. 1—62.

 

330

 

 

Сакъзов, Ив. Из завещанията на дубровничаните в България през XV в. — ИБИД, XIII, 1933, с. 142—152.

 

Сакъзов, Ив. Стопанските връзки между Дубровник и българските земи през XVI—XVIII столетие. С., 1930.

 

Списаревска, Й. Дубровнишката колония в София през XV—XVI в. Из историята на търговията в българските земи XV—XIX в. С., 1978 с. 9—40.

 

Списаревска, Й. Права на дубровничаните в българските земи под османско владичество — ИПр, 1975, 4, с. 31—53.

 

Смирнова, Н. Д. и Сенкевич, И. Г. Освободительная борьба албанского народа против турецких поработителей в XV веке. Вопросы истории, 12. 1953.

 

Снегаров, И. История на Охридската архиепископия-патриаршия (1394—1767). С., 1939.

 

Соколов, И. И. Земельное податное обложение в Турции до Танзимата. — Новый Восток, 1925, № 8—9, с. 82—94.

 

Соколов, И. И. Быт крестьян в дореформенной Турции. — Новый Восток, 1926, № 13—14, с. 58—70.

 

Соколоски, М. Турски изворни податоци од XV и XVI век за градот Битола. — ГИНИ, VII, Скопје, I, 1963, с. 127—156.

 

Соколоски, М. Осврт на феудалните владения во Велешка нахия од 1460—1544 година.—«Сто години велешка гимназија». Титов Велес», с. 31—50.

 

Соколоски, М. Преспанската нахија во текот на XVI век. Јуб. зборник на унив. во Скопје. Филоз. ф-т, 24—25, 1972/3, с. 111—126.

 

Спиералски, Зд. Поляците и походите на крал Владислав Варненчик срещу Турция. Сборник «Варна 1444 г.», с. 140—151.

 

Степанов, А. Труд Дуки как источник по истории восстания Берклиджи Мустафы начала XV в. — ВВр, V, 1952, с. 99—105.

 

Стојановић, Љ. Стари српски родослови и летописи. — ЗбИЈКСН, XVK I, 1927.

 

Стојановски, A. Дервенџиството во Македонија — ГИНИ, VII, Скопje, 1964, 2, с. 114—164, VIII, 1965, I, с. 101—137; IX, 1965, I, с. 65 — 102; монография — Скопје, 1974.

 

Стоановски, Ал. Поглед на економско-друштвените прилики во Кичевската нахија во втората половина на XV в. — ГИНИ, II, 1958, 2, с. 115—158.

 

Стојановски, Ал. Серскиот вилает во XV век. — ГИНИ, XVIII. 3, 1974, с. 107—126.

 

Тверитинова, А. С. Восстание Кара Языджи — Дели Хасана а Турции. Москва—Ленинград, 1946.

 

Тверитинова, А. С. К вопросу об изучении первого антифеодального крестьянского восстания в средневековой Турции ВВр., XI, 1956, с. 200—224.

 

Тверитинова, А. С. К вопросу о крестьянстве и крестьянском землепользовании в Османской империи (XV—XVI вв.). — Ученые записки Йнститута востоковедения, XVII, Москва, 1959, с. 3—50.

 

Тверитинова, А. С. Некоторые нерешенные проблемы в характеристике турецкого феодализма. — Ближний и Средний Восток. История, культура, источниковедение. М., 1968, с. 159—172.

 

Тверитинова, А. С. Фальсификация истории средновековой Турции в кемалисткой историографии. — ВВр, VII, 1953, с. 9—31.

 

Tивчeв, П. Известията в хрониката на Леонтий Махера за българи-роби на остров Кипър през втората половина на XVI в. — Военно-исторически сборник, 1966, № 5—6, с. 39—58.

 

Tодоров, Н. По някои въпроси на балканския град през XV—XVIII в. — ИПр. XVIII, 1962, I, с. 32—58.

 

Tодоров, Н. Балканският град — XV—XIX в. С., 1972 г.

 

Удальцова, З. В. Византийский историк Критовул о южных славянах и других народах Балканского полуострова в XV в. — ВВр, IV, Москва, 1951, с. 91—122.

 

331

 

 

Удальцова, З. В. Предательская политика феодальной знати Византин в период турецкого завоевания. — ВВр, VII, 1953, с. 93—120.

 

Удальцова, З. В. Борьба византийских партий на Флорентийском соборе и роль Виссариона Никейского в заключении унии. — ВВр, III, 1950, с. 106—132.

 

Унгeр, М., Саболч, О. История на Унгария. С., 1968.

 

Франчeс, Э. Классовая позиция византийских феодалов в период турецкого забоевания. — ВВр, XV, 1959, с. 71—99.

 

Фрашeри, К. История Албании (краткий обзор). Тирана, 1964.

 

Френски пътеписи за Балканите — XV—XVIII в. I. Съст. и ред. Б. Цветкова, С., 1975.

 

Xаџибегић, X. Канун-нама султана Сулејмана Законодавца. — ГЗМС, 1949—1950, с. 295—380.

 

Хаджииванов, П. Сражението при Варна на 10. XI. 1444 г. — Сборник «Варна — 1444 г.», с. 234—264.

 

Хвостова, К. В. Особености аграрноправовых отношений в поздней Византии ХIV—XV вв. Москва, 1968.

 

Xюсeйн. Беда'и ул-века'и (Удивительные собития). Изд. текста, введения и общая редакция А. С. Тверитиновой. Аннот., оглавление и указатели Ю. А. Петросяна, I—II, Москва, 1961.

 

Цветкова, Б. Към въпроса за класовите различия в българското общество през епохатајна турското владичество. — ИПр, VIII, 1952, 2, с. 166—174.

 

Цветкова, Б. Поземлените отношения в българските земи под османско владичество до средата на XVII в. — ИПр, VII, 1953, 2, с. 158—192.

 

Цветкова, Б. Принос към изучаването на турския феодализъм в българските земи през XV—XVI в. — HHBH. V, 1954, с. 71—153, VI, 1955, с. 115—191.

 

Цветкова, Б. Материали за селищата и строителството в българските земи през XV—XVI в. — ИИГА, VII—VIII, 1955, с. 459—518.

 

Цветкова, Б. О религиозно-национальной дискриминации в Болгарии во время турецкого владычества — Советское востоковедение. Москва, 1957, 2, с. 78—88.

 

Цветкова Б. Новые данные о христианах-спахиях на Балканском полуострове в период турецкого господства. — ВВр, XII, 1957, с. 184—197.

 

Цветкова, Б. Извънредни данъци и държавни повинности в българските земи под турска власт. С., 1958.

 

Цветкова, Б. К вопросу о положении дервентджийского населения в болгарских землях в период турецкого господства. — Ученые записки Института славяноведения, XX, Москва, 1960, с. 196—220.

 

Цветкова, Б. Героичната съпротива на българите против турского нашествие. С., 1960.

 

Цветкова, Б. Нови архивни източници за аграрния режим в Северна България през началния период на турското.владичество — ИДА, VII, 1963, с. 299—343.

 

Цветкова, Б. Към въпроса за пазарните и пристанищните мита и такси в някои български градове през XVI в. — ИИЗИ, ХIII, 1963, с. 183—260.

 

Цветкова, Б. За етническия и демографски облик на Видин през XVI в. — ИЕИМ, VII, 1964, с. 11—24.

 

Цветкова, Б. За поселищния облик на Търновския край през XV—XVI в. — Икономгеографски и етнографски сборник в чест на чл. кор. Йорд. Захариев. София, 1964, с. 125—138.

 

Цветкова, Б. Към икономическата история на градовете в българските земи през XV в. — ИИЗИ, XIV—XV, 1964, с. 243—262.

 

Цветкова, Б. Френски пътешественици от XV—XVIII в. за Родопската област и прилежащите ѝ беломорски краища. — Родопски сборник, I, 1965, с. 269—282.

 

332

 

 

Цвeткова, Б. За стопанския облик и за феодалните задължения на някои селища в Родопите и прилежащите райони през XV—XVIII в. — Родопски сборник, I, 1965, с. 41—61.

 

Цвeткова, Б. За поселищните и демографски отношения в някои североизточни райони на България през XV—XVI в. — Известия на Окръжния музей — Коларовград. III, 1966, с. 41—53.

 

Цветкова, Б. Насеља и демографске промене у Трновској области од XV—XVII века.—Историјски часопис. Београд, 1966, с. 55—92.

 

Цветкова, Б. Материали за стопанската история на селищата в Черноморието и в някои прилежащи области от XVI в ИНМВ, III, 1967, с. 93—102.

 

Цветкова, Б. Хайдутството в българските земи през 15—18 в. — ИПр,. XXIV, 1968, 4, с. 31—60.

 

Цветкова, Б. Турският феодален ред и българският народ. С., 1962.

 

Цветкова, Б. Хайдутството в българските земи през 15—18 в. С., 1971, 427 с.

 

Цветкова, Б. Проблеми от историята на Европейския югоизток през периода на османското проникване — края на XIV — първата половина на XV в. — ИПр, 1974, 6, с. 78—93.

 

Цветкова, Б. Османските tahrir defterleri като извори за историята на България и балканските страни. — ИДА, 1975, 3, с. 127—158.

 

Цветкова, Б. Обзор на източниците по основни проблеми от историята на Европейския югоизток през периода на османското проникване (края на XIV — първата половина на XV в.). — ГСУ фиф, XVI, III-история, 1975, с. 197—218.

 

Цветкова, Б. Проучвания на градското стопанство през XV—XVI в, С. 1972.

 

Цветкова, Б. Враца през XV—XVIII век. — История на град Враца. С., I, 1976, с. 93—114, 127—130.

 

Шкриванич, Г. Защо деспот Георги Бранкович не e участвувал в битката при Варна.— Сб. «Варна 1444», с. 162—168.

 

 

Acta et Diplomata res. Albaniae mediae aetatis illustrantia, edL. D. Thalloczy, K. Jirecek et E. Sufflay, II, 1918.

 

Akdağ, M. Türkiye'nin iktisadî ve içtimaî tarihi. 1243—1453. I. Ankara, 1959.

 

Alexandrescu-Dersсa, M. M. La campagne.de Timur en Anatolie (1402). Bucarest, 1942.

 

Anagnostes, J. Narratio de extremo thessalonicensi excidio, ed. Bonn, I, 1838.

 

Angelov, D. Certains aspects de la conquete des peuples balkaniques par les Turcs.— Byzantinoslavica, XVII. Prague, 1956, p. 220—275.

 

Angelov, D. Une source peu utilisée sur l'histoire de la Bulgarie au XVе siècle. — Byzantinobulgarica, II. Sofia, 1966, р. 169—179.

 

Angуal, D. Le traité de paix de Szeged avec les Turcs (1444). — Revue de Hongrie. Budapest — Paris, 1911.

 

Anhegger, R. Beiträge zur Geschichte des Bergbaus im Osmanischeit Reich, I—III, Istanbul, 1942—1945.

 

Anhegger, R. Martoloslar hakkında.—Türkiyat Mecmuası, VII—VIII, Istanbul, 1942, р. 282—320.

 

Anhegger, R. — Inalcik, H., Kânunname-i sultani ber mücebiörf-i cosmäni. Ankara, 1956.

 

Le Voyage de Monsieur d'Aramon. . . Recueil de voyages, VIII, Paris, 1877.

 

Arif, M. Kanunnäme-i Ali Osman. — TOEM, fasc. 15—19. Istanbul, 1912—1913.

 

Arnakis, G. G. Futuwwa Traditions in the Ottoman Empire. Akhis, Bektaschi Dervishes and Craftsmen — JNES, XII, 1953, p. 232—247.

 

Atуа, A. S. The Crusade in the Later Middle Ages. London, 1938.

 

333

 

 

Atya, A. S. The Crusade of Nikopolis. London, 1934.

 

Вabinger, Fr. Schejch Bedr-ed-din, der Sohn des Richters von Simav. Ein Beitrag zur Geschichte des Sektenwesen im altosmanischen Reich. — Der Islam, XI. Berlin, Leipzig, 1921, p. 1—106.

 

Babinger, Fr. Die Vita (menâqibnâme) des Schjch Bedr ed-Din Mahmud, gen. Ibn Qadi Simauna (Leipzig-Jassi, 1943).

 

Вabinger, Fr. Beiträge zur Frühgeschichte der Türkenherrschaft im Rumelien (14—15 Jahrhundert). Brünn—München—Wien, 1944.

 

Вabinger, Fr. Von Amurath zu Amurath. — Oriens, III, 1950. No. 2, p. 229—265.

 

Вabinger, Fr. Sultanische Urkunden zur Geschichte der osmanischen Wirtschaft und Staatsverwaltung am Ausgang der Herrschaft Mehmeds II des Eroberers, I, München, 1956.

 

Babinger, Fr. Maometto il Conquistatore e il suo tempo. (Turin, 1957).

 

Babinger, Fr. Die Aufzeichnungen des Genuesen Iacopo de Promontorio de Campis über den Osmanenstaat um 1475. München, 1957.

 

Βακαλόπουλος, Ἀ. Ἱστορία τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ. Α'. Θεσσαλονίκη, 1961; Β', 1964.

 

Βακαλόπουλος, Ἀ. Προβλήματα τῆς ἱστορίας τοῦ παιδόμαζώματος. — Ἑλληνικά, XIII, 1954, р. 274—293.

 

Bakalopoulos, A. Les limites de l'Empire byzantin depuis la fin du XIVе siècle jusqu'à sa chute (1453). — Byzantinische Zeitschrift, 55 (1962), р. 56—65.

 

Вarabas, S. Széki Teleki család oklevéltára. Budapest, 1895, X.

 

Barkan, Ö. L. Quelques observations sur l'organisation économique et sociale des villes ottomanes des XVIе et XVIIе siècles. La ville, 2, Recueils de la Société J. Bodin, VII. Bruxelles, 1955, р. 289—311.

 

Barkan, Ö. L. Le servage existait-il en Turquie Annales ESC, XI. Paris, 1956, p. 54—60.

 

Barkan, Ö. L. Osmanlı Imparatorluğunda çiftçi sınıfların hukukî statüsü. — Ülkü, 1937, No. 63.

 

Barkan, Ö. L. Les problémes fonciers dans l' Empire ottoman au temps de sa fondation. Annales d'histoire sociale, I année. No. 3. Paris,1939,p. 233—237.

 

Barkan, Ö, L. Türkiye'de imparatorluk devirlerinin büyük nüfus ve arazi iahrirleri ve Hakâna mahsus istatistik defterleri, IÜIFM, II, No. 1.

 

Barkan, Ö. L. Les déportations comme méthode de peuplement et de colonisation dans l'Empire ottoman. IÜIFM, IX, 1—4, 1949/50, p. 67—131.

 

Barkan, Ö. L. Osmanlı Imparatorluğunda bir iskân ve kolonizasyon metodu olarak sürgünler. IÜIFM, XV, 1953, p. 209—237.

 

Barkan, O. L. XV ve XVI ıncı asırlarda Osmanlı Imparatorluğunda toprak işçiliğninin organizasyonu şekilleri, IÜIFM, I, 1940, p. 29—74, 198—245, 397—447.

 

Barkan, Ö. L. XV—XVI ıncı asırlarda Osmanlı Imparatorluğunda ziraî ekonominin hukukî ve malî esasları. I. Istanbul, 1943.

 

Barkan, Ö. L. Çiftlik, islâm ansiklopedisi, III, Istanbul, 1945, p. 392—397.

 

Barkan, Ö. L. Mülk topraklar ve sultanların temlik hakkı, IÜIFM, VII, 1941, No. 1.

 

Barkan, Ö. L. Islâm-türk mülkiyet hukuku tatbikatının Osmanlı Imparatorluğunda aldığı şekiller, I, THITM, 1940, p. 1—26, III, 1942, р. 930—942.

 

Barkan, Ö. L. Osmanlı Imparatorluğunda bir iskân ve kolonizasyon metodu olarak vakıflar ve temlikler, I. Vakıflar dergisi, II. Ankara, 1942, p. 279—386.

 

Barkan, Ö L. Türkiye'de servaj varmı idi. Belleten, XX, 1956, 78, p. 237—246.

 

Barkan, Ö. L. 894 (1488—1489) yılı cizyesinin tahsilâtına âit muhasebe bilançoları. Belgeler, I. Ankara, 1964, p. 35—111.

 

334

 

 

Barkan, Ö. L. «Feodal» Düzen ve Osmanlı Tımarı. Türkiye Iksitat Tarihi Semineri. Metinler/Tartışmalar, 8—10 Haziran, 1973. Ankara, 1975, p. 1—24.

 

Barker, J. Manuel II Palaeologus (1391—1425). A Study in Late Byzantine Statesmanship. New Jersey (1969).

 

Barletius, M. Historia de vita et gestis Scanderbegi, Epirotarum principis. Roma (1508—1510).

 

Вastaić, K. Prilog pitanju o odnosu vanekomoske prinude i dominikalne vlasti u timarsko-spahijskom sistemu. — Historijski zbornik, VII, 1954, p. 103—128.

 

Вastaić, K. Timarsko vlasništvo u feudalnum sistemu osmanlijske Turske (od XV do XVII stolječa). Zagreb, 1958.

 

16 Asırda Yazılmiş Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi. Giriş ve metin (1373—1512). éd. Şerif Baştav. Ankara, 1973.

 

Beckman, G. Der Kampf Kaiser Sigismund gegen die werdende Weltmacht der Osmanen 1392—1437. 1902.

 

Behrnauer, W-Berlić. Quellen für serbische Geschichte aus türkischer Urkunden, Wien, 1857.

 

Zehn Gedichte Michael Beheims zur Geschichte Österreichs und Ungarn, ed. Th. G. v. Karajan. Wien, 1848.

 

Beldiceanu—Steinherr, Irène. La prise de Serrèes et le Firman de 1372 en faveur du monastéré de Saint-Jean Prodrome. Acta historica. Societas Academica Dacoromana, t. IV, Monachii, 1965, p. 15—24.

 

Beldiceanu — Steinherr, Irène. La conquête d'Andrinople par les Turcs, la pénétration turque en Thrace et la vaíeur des chroniques ottomanes. — Travaux et mémoires, I. Paris, 1965, p. 430—461.

 

Beldiceanu — Steinherr, Irène. En marge d'un acte concernant le penğyek et les aqinği. — REI, XXXVII, fsc. 1, Paris, 1969, p. 21—47.

 

Beldiceanu, N. La région de Timok-Morava dans les documents de Mehmed II et de Selimi. — Revue des études roumaines, III—IV. Paris, 1957, p. 111—129.

 

Beldiceanu, N. Les actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothěque Nationale de Paris. I. Paris— La Haye, 1960; II, 1964.

 

Beldiceanu, N. Sur les Valaques des Balkans slaves à l'époque ottomane (1450—1550) REI, Paris, 1967, p. 83—132.

 

Beldiceanu, N. Recherches sur la viile ottomane au XVе siècle. Etudes et actes. Paris, 1973.

 

Belin, Fr.-A. Etude sur la propriété foncière en pays musulmans et spécialement en Turquie (rite hanéfite). — JA, série V, 1861—1862, No. 18—19 p. 156—212, 237—358.

 

Belin, Fr. A. Du régime des fiefs militaires dans l'islamisme et principalement en Turquie. — JA, série VI, No. 15, 1870, p. 187—301.

 

Вerza, M. Der Kreuzzug gegen die Türken — ein europäisches Problem. — RHSEE, XIX, I, 1942, p. 42—74.

 

Bleyer, J. Einige Bemerkungen über den Szegediner Friedensschluss und die Schlacht bei Warna (1444). — Mitteilungendes Instituts für österreichische Geschichtsforschung. XXV, 1904, p. 127—137.

 

Вogdan, J. Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtsschreibung. — Archiv für slavische Philologie, XIII, 1891, p. 481—543.

 

Bollati, F. di Saint Pierre. Illustrazioni della spedizione in Oriente di Amedo VI (il conte Verde). Biblioteca Storica Italiana. V. Torino, 1900.

 

Bombaci, A. Imperium Osmanskie (cz. I). — Przeglad Orientalistyczny No. 3 (59), 1966, p. 179—312.

 

Bonfinii Antonii rerum ungaricarum decades qatuor cum dimidia. Francofurti, 1581.

 

335

 

 

Bouciquaut. Livre des faits du bon missire Jean le Maingre, dit Bouciquaut, éd. Buchon, Pantheon littéraire, t. III, Paris, 1862.

 

Воugnet, J. J. Remarques sur l'idée de croisade dans l'expédition d'Amadée de Savoie à Constantinople. Bulletin Annuel. Fondation Suisse, 7. Paris, 1958, p. 17—33.

 

Bulat, T. G. Contribuţia romanească la opera de cruciat a lui Joan Junyadi — RI, XII, 1926.

 

Сассamo, D. Eugenio IV e la crociata di Varna. Archivio della Societa romana di Storia patria, v. LXXIX, Roma, 1956, p. 35—89.

 

Cahen, Cl. Au seuil de la 3e année. Réflexions sur l'usage du mot «féodalité». — JESHO, III/I, 1960, p. 2—37.

 

Callimachus, Ph. Philippi Callimachi Historie de rege Vladislao, éd. I. Lichonska, T. Kowalewski, A. Komornicka. Varsoviae, 1961.

 

Cambridge History of Islam. I. ed. P. M. Holt, A. S. Lambton, B. Lewis, Cambridge, 1970.

 

De Сampis, Jacobo de Promontorio, ed. П. Иковски. — ИИД, IX—X, 1929, р. 5—76.

 

Cantacuzeni, J. Historia libri 4, ed. Bonn, 1828—1832.

 

Clialcocondylas, L. Atheniensis historiarum libri decem, ed. Bonn, 1843.

 

Călători străini despre ţările romăne I. Bucureşti, 1968.

 

Сharanis, P. The Strife among the Paleologi and the Ottoman Turks, 1317—1402. — Byzantion, XVI, 1942/43, р. 286—314.

 

Chronica dell'origine e progressi della casa ottomana composta da Saidino turco eccelentissimo Historico in lingua Turca, р. I, tr. V. Bratutti. Vienna, 1649.

 

Chroniqes du religieux de Saint-Denis, II. Paris, 1840.

 

Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne (Textes latins): Chroniques des religieux des Dunes, Jean Brandon — Gilles de Roye — Adrien le But., ed. Kervyn de Lettenhove. Bruxelles, 1870.

 

Chroniques de Savoye. Monumenta historiae patriae. Scriptores I, Augustae Taurinorum, 1840.

 

Code de lois coutumières deMehmed II. Kitâb-i qāvānîn-i 'ōrfiyye-i' osmāni, ed. N. Beldiceanu, Wiesbaden, 1967.

 

Cronici turceşti privind ţările románe. Extrase, I. ed. M. Guboglu et M. Mehmed. Bucureşti, 1966.

 

Cvetkova, B. L'évolution du regime féodal turc de la fin du XVI siècle jusqu'au milieu du XVIIIе siècle. — Etudes historiques, I. Sofia, 1960, p. 171—206.

 

Cvetkova, B. Influence exercée par certaines institutions de Byzance et des Balkans du Moyeıı Age sur le système féodal ottoman. — Byzantinobulgarica, I. Sofia, 1962, p. 237—257.

 

Cvetkova, B. Bulgar halıknın ve Bulgaristan topraklarında yaşıyan emekçi türk ahalisinin türk feodalizmine (derebeyliğine) karşı savaşaları. Bir bayrak altinda. Sofia, 1962.

 

Cvetkova, B. Sur certaines réformes du régime foncier au temps de Mehmet II. — JESHO, VI, 1963, I. p. 104—120.

 

Cvetkova, B. Sur le sort de Tărnovo, capitale bulgare du Moyen Age aprèés sa prise par les Osmanlis. — Byzantinobulgarica, II. Sofia, 1966, p. 181—198.

 

Cvetkova, B. Vie économique de villes et ports balkaniques aux XVе et XVIe siècles — REI, XXXVIII, 1970, 2, р. 267—365, hors série, 103 р.

 

Cvetkova, В. Actes concernant la vie économique de villes et ports balkaniques aux XVе et XVIе siècles — REI, XL/2, 1972, p. 345—390 + XXI pl.; XLIII, 1, 1975, р. 143—180.

 

Cvetkova, В. Bataille mémorable des peuples (Le Sud-Est européen et la conquête ottomane — fin XIVе — premiére moitié du XVе s.)» Sf., 1971.

 

Cvetkova, В. Institutions ottomanes en Europe, Wiesbaden, 1978.

 

336

 

 

Cvetkova, В. Les tahrir defterleri comme sources pour l'histoire de la Bulgarie et des pays balkaniques. — RESEE, XVI, 1978, I, р. 91—104.

 

Cvetkova, В. La fauconnerie dans le Sandjak de Nikopol aux XVIе et XVIIе siècles.—Festschrift für H. Kellenbenz, Bamberg, 1978, р. 507—519.

 

Суdones, D. Pro subsidio Latinorum, ed. Migne, PG, t. 154.

 

Dąbrowski, J. La Pologne et l'expédition de Varna en 1444, — RES, X. Paris, 1930, 1—2, p. 57—75.

 

Dąbrowski, J. Wladislaw I Jagiellonszyk na Wegrech (1440—1444). Warszawa, 1922.

 

Dąbrowski, J. L'annee 1444. Bulletin international de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, classe de philologie — classe d'histoire et de philosophie. Cracovie, 1952.

 

Dan M. Armată şi arta militară a lui lancu di Hunedoara. Academia RPR, Filiale Cluj. — Studii şi cercetări de istorie, VIII, (1957).

 

Dattа, Р. Spedizione in Oriente di Amadeo, conte di'Savoia negii anni 1366—1367. (Turin, 1826).

 

Decei, Aurel. L'expédition de Mircea 1er contre les akinci de Karinovasi (1393), — RERP, I. Paris, 1953, p. 130—151.

 

Defter-i Bazdaran-i vilâyet-i Rumili ve Anadolu ve gayruha. Belediye Kütüphanesi, Istanbul, Cevdet Kitapları, No. 60.

 

Delavile le Roulx, J. La France en Orient au XVе siècle, I. Paris, 1886.

 

Dennis, G. The Reign of Manuel Paleologus in Thessalonica (1382—1387). Orientalia Christiana Analecta, 159 (Rome, 1960).

 

Dennis, G. T. The Second Turkish Capture of Thessalonica, 1391, 1394 or 1430, — BZ, LVII, 1964, I, р. 53—63.

 

Denу, J. Timar. Encyclopaedie des Islam, IV. Leiden — Leipzig, 1934,. р. S30—840.

 

Deuxième conférence des études albanologiques. Tirana, 12—18 janvier, 1968, I. Tirana, 1969.

 

Diaconescu, E. Politica orientală burgundă şi turcii în sec. XIV şi XV. — Cercetări istorice I, Jaşi, 1925.

 

Djurdjev, Br. Nešto o vlaškim starejšinama pod tuskom upravom. — GZMS, LII, 1940, p. 49—67.

 

Đurđev, Br. Die Kanunnames der Osmanen und ihre Bedeutung für die Wirtschaftsgeschichte der Balkanländer, — GIDBH, VII, p. 5—15.

 

Joannis Dlugosii. . . Historiae Polonicae libri XII, ed. AI. Przezdziecki. Cracoviae, 1877.

 

Dölger, Fr. Johanes VII. Kaiser der Rhomäer 1390—1408,—BZ, XXXU 1931, p. 21—36.

 

De Dreux, R., Paris — Bibliothèque Nationale, Fonds Français. Nouvelles acquisitions, 4962.

 

Duda, H. W. Schafsteuer und Schaflieferungen Bulgariens zur Osmanischen Zeit.—Miscellanea in memoriam Р. Mutafčiev. Sofia. 1943.

 

Duda, H. Balkantürkische Studien. Wien, 1949.

 

Duсas, Historia Turcobyzantina (1341—1461), ed. V. Grecu, Bucureşti, 1958.

 

Elekes, L. Hunyadi. Budapest, 1952.

 

Elekes, L. A délkeleteurópai népek össefogása a török hóditók ellen Hunyadi háborúiban. Századok, 86 (1952), р. 93—117.

 

Emmanuel, J. S., Histoire des Israélites de Salonique, II. Paris, 1936.

 

v. Engel, J. chr. Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie der neueren Zeiten, 31, 28. Halle, 1798.

 

Enveri — Kadić. Tarih-i diyar-i Bosna. Sarajevo, Bibliothěque de Gazi Husrev bey.

 

Evlya Çelebi Seyahatnamesi, III, Dersaadet, 1314.

 

Fejer, G. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, X. Budae, 1843.

 

337

 

 

Fejer, G. Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad regni Hungariae Gubernatoris argumentis criticis illustrata. Budae, 1844.

 

Fekete, L. Das Fethnâme über die Schlacht bei Varna (Zur Kritik Feriduns). — Byzantinoslavica, XIV. Prague, 1953, p. 258—270.

 

Feridun Bey, Münşeat-üs-selâtin, I. Istanbul, 18481, 18582.

 

Filipovič, N. Bosna-Hersekte Timar sisteminin inkişafında bazi Hususiyetler. — IÜIFM, XV, 1953, p. 1—36.

 

Filipovič, N. Pogled na osmanski feudalizam. — GIDBH, IV, 1952, p. 5—146.

 

Filipovič, N., Princ Musa i Mahmud Bedreddin. (Sarajevo, 1971).

 

Finot, G. Projet d'expédition contre les Turcs préparé par les conseiţlers du duc de Bourgogne Philippe le Bon. Lille, 1890.

 

Fontes rerum Austriacarum, II, Abt. LXI.

 

Frankl, Ph., Der Friede von Szegedin und die Geschicke seines Bruches Leipzig, 1904.

 

Franknoi, W., Magyarország egyházi öszeköttetesei a szent székhely a konstanczi zsinattól a Mohácsi vészig. Budapest, 1902.

 

Franco, M., Essai sur l'histoire des Israélites de I'Empire ottoman. Paris, 1897.

 

Galante, A., Histoire des Juifs d'Istanbul. Istanbul, 1942.

 

Geanokopulos, D. I., The Council of Florence (1438—1439) and the problem of Union between the Greek and the Latin Church. History, 24, 1955.

 

Gegay A., L'Albanie et l'invasion turque au XVе siècle. Louvain — Paris, 1937.

 

Gelzer, Н., Der wiederaufgefundene Kodex des Heiligen Klemens und andere Patriarchen. — Berichte über die Verhandlungen der Königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Phil. — hist. Kl., 55, 1903, II.

 

Ghiată, A., Condiţiile instaurări dominaţiei otomane în Dobrogea. — Studi istorice sud-est europene I, Bucureşti, 1974, p. 43—126.

 

Gibb, H. A. R. — Bowen, H. Islamic Society and the West, v. I, р. I. Oxford, New York, Toronto, 1957.

 

Gibbons, H. A., The foundation of the Ottoman Empire. Oxford, 1916.

 

Giese, Fr., Die altosmanischen anonymen Chroniken. I, Breslau, 1922. II, Leipzig, 1925.

 

Giese, Fr., Die altosmanische Chronik des Ašikpašazāde. Leipzig, 1929.

 

Gill, J. The Council of Florence. Cambridge, 1958.

 

Gökbilgin, M. T. Rumeli'nin iskânında ve türkleşmesinde Yürükler. III Türk tarih kongresi. Ankara, 1948, p. 648—660.

 

Gökbilgin, M. Т. XVI asırda mukataa ve itlizam işlerinde kadılık müessesesinin rölü. IV Türk tarih Kongresi. Ankara, 1948, p. 433—444.

 

Gökbilgin, M. T. Kanunî sultan Süleyman devri başlarında Rumili eyaleti livâlar, şehir ve kasabaları. — Belleten, XX, 78, p. 247—285.

 

Gökbilgin, M. Т. XV—XVI asırlarda Edirne ve Paşa livâsı vakıflarmükler-mukataalar. Istanbul, 1952.

 

Gökbilgin, M. T. Rumeli'de Yürükler. Tatarlar ve Evlâd-i Fâtihân. Istanbul, 1957.

 

Gökbilgin, M. Т. XV asrın birinci yarısında II. Murad devrinde hıristiyan birliği ve osmanlı-macar mücedeleleri esnasında Edirne. «Edirne», Ankara, 1964, p. 119—135.

 

Grabski, A. F. Wiersze o klesce Warnénskiej. Z dziejow okoliczno sciowej poezji politycznej w Polsce XV w. — Prače Polonistyczne, s. XXIII (1967), Lodz, 1967, р. 26—53.

 

Grunzweig, A. Philippe le Bon et Constantinople. — Byzantion, XXIV — (1954), Bruxelles, 1955, р. 47—61.

 

Güçer, L. XVI—XVII asırlarda Osmanlı Imparatorluğunda hububat meselesi ve hububattan alınan vergileri, Istanbul, 1964.

 

Halecki, O. Un empereur de Byzance â Rome. V ingt ans de travail pour l'union des Eglises et pour la defense de l'Empire d'Orient, 1355—1373. — Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, t. Warszawa, 1930.

 

338

 

 

Halecki, О. The Crusade of Varna. A Discussion of Controversial Problems. New York, 1943.

 

Hammer, J. v. Des osmanischen Reiches Staat Verfassung und Staatsverwaltung, I. Wien, 1815.

 

Hammer, J. v. Histoire de l'Empire Ottoman. I—II. Paris, 1835.

 

Hadžibegič, H. Pořez na sitnu stoku i korišcenje ispaša.— POF, VIII — 1958—1959, р. 63—109.

 

Hadrovics, L. Le peuple serbe et son église sous la domination turque, Paris, 1947.

 

Handžič, M. Islamizacija Bosně i Hercegovini i porijeklo bosansko-hercegovačkih muslimana. Sarajevo, 1940.

 

Heers, J. L'Occident aux XIVе et XVе siècles. Aspects économiques et sociaux. — Nouvelle Clio. Paris, 1966.

 

Herzfrld, M. Das Zeitalter der Renaissance. Ausgewählte Quellen zur Geschichte der Italien. Kultur, Enea Silvio Piccolomini. Briefe. I, B. III, Jena, 1911.

 

Heуd, W. Histoire du commerce, du Levant au Moyen Age. II. Leipzig; 1886.

 

Hintzen, J. De Kruistochtplanen van Philips den Goede. Rotterdam, 1918.

 

History of the Ottoman Empire to 1730, ed. M. A. Cook, Cambridge, 1976.

 

Hopf, Ch. Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues. Berlin, 1873.

 

Horvath, E. Ungarn und der Balkan zur Zeit der Byzantiner und Osmanherrschaft (Ungarns Balkanforschung, 1944).

 

Huber, E. Geschichte Österreichs, II. Gotha, 1885.

 

Huber, A. Die Kriege zwischen Ungarn und den Türken 1440—1443. Wien, 1886.

 

Hurmuzaki. Documente privitoare la istoria Românilor, I. Bucureşti, 1890.

 

Inalcik, H. 1431 tarihli Timar defterine göre Fatih devrinden önc timar sistemi. IV Türk tarih Kongresi, p. 132—139.

 

Inalcik, H. — Oğuz, M. Yeni bulunmuş bir Gazavât-i sultan Murad. AÜDTCFD, VII/2. Ankara, 1949, p. 481—495.

 

Inalcik, H. Timariotes chrétiens en Albanie au XVе siècle d'après un registre de timars ottomans.— MÖSA, IV, 1951, p. 118—138.

 

Inaldžik, H. Od Stefana Dušana do Osmanskog carstva. — POF, III—IV, Sarajevo, 1952—1953, p. 23—54.

 

Inalcik, H. Arnavutluk' ta Osmanlı hâkimiyetinin yerleşmesi ve Iskender beg isyanın menşei, Istanbul ve Fatih, II. Istanbul, 1953.

 

Inalcik, H. Hicrî 835 tarihli sûret-i defter-i sancak-i Arvanid. Ankara, 1954.

 

Inalcik, H. Ottoman Methods of Conquest. — Studia islamica, II, 1954, р. 103—129.

 

Inalcik, Н. Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar. Ankara, 1954.

 

Inalcik, H. An Ottoman Document on Bayezid I's Expedition into Hungary and Wallachia. — X. Bizans tetkikleri kongresi tebliğleri, Istanbul, 1957, p. 220—222.

 

Inalcik, H. The Problem of the Relationship between Byzantine and Ottoman Taxation. — Akten des XI. Internationalen Byzantinisten Kongresses, 1958. München, 1960.

 

Inalcik, Н. Arnawutluk. — Encyclopédie de l'Islam, nouv. éd., I, Leide — Paris, 1960, p. 670—678.

 

Inalcik, Н. Byzantium and the Origins of the Crisis of 1444 under the Light of Turkish Sources Actes du XIIe congrès International d'Etudes byzantines. Ochride, 10—16 septembre 1961, II. Beograde, 1964 p. 159—163.

 

339

 

 

Inalcik, Н. L'Empire Ottoman, Ier Congrès International des Études balkaniques et sud-est européennes. Rapport pour la seance pléniěre, III, Sofia, 1969, p. 75—103.

 

Inalcik, H. — Oğuz, M. Gazavât-i sultân Murâd b. Mehemed hân. Izladi ve Varna Savaşları (1443—1444) Üzerinde Anonim Gazavâtnâme. Ankara, 1978.

 

Iorga, N. Notes et extraits pour servir â l'histoire des croisades au XVе siècle, I—III. Paris, 1899—1902.

 

Iorga, N. Geschichte des Osmanischen Reiches, I. Gotha, 1908.

 

Iorga, N. Un prince portugais croisé en Valachie au XVе siècle. — RESEE, III, 1926, 1—3, p. 8—13.

 

Iorga, N. — J. de Wavrin. La campagne des croisés sur le Danube (1445). Paris, 1927.

 

Iorga, N. Histoire des Roumains et de la românite orientale, III—IV. Bucarest, 1937.

 

Istoria Romîniei, II. Academia Republici Populare Romîne. Bucureşti,. 1962.

 

Ireček, К. Válečeníci čeští XV století, Časopis českého musea, 1859.

 

Кabrda, J. Les codes turcs (kanunname) relatifs à l'Albanie et leur importance pour l'histoire nationale. — SbPFFBU, 1959, Rad hist., c. 6, p. 55—77.

 

Кabrda, J. Hlavní rysy timársko-spahiského zřzeni v osmanské řiši. — Československý časopis historický, XIV, 3, p. 293—311.

 

Кabrda, J., Contribution à l'étude de la rente feodale dans l'Empire Ottoman. I,—SbPFFBU, 1963, с. 10, р. 33—53, II, 1965, с. 12, р. 103—122, III. с. 13, 1966, р. 51—81.

 

Kalužniacki, Em. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymiums. Wien, 1901.

 

Kalužniacki, Em. Aus der panegyrischen Litteratur der Südslaven. Wien, 1901.

 

Кananos, J., De Constantinopoli anno 1422 oppugnata narratio, ed. Becker, Bonn, 1838.

 

Кaradjа, I. Poema lui Michel Beheim despre cruciadele împotriva Turcilor din anii 1443 şi 1444. Vălenii de Munte, 1936.

 

Katona, St. Historia critica rerum Hungariae, X. Budae, 1790.

 

Кissling, H. J. Das Menāqibnāme Scnejch Bedred-din's des Sohnes des Richters von Simauna. ZDMG, t. 100, Wiesbaden, 1950, p. 112—176.

 

Кitab-i Cihan-nümâ. Neşri tarihi, ed. F. R. Unat, M. Köymen, II. Ankara, 1957.

 

Кolarov, Hr. Die Teilnahme der Bulgaren am «Langen Feldzug» des Königs Wladislaw III. Jagiello von 1443—1444,—BHR, 1973, I, p. 65—72.

 

Köhler, G. Die Schlachten von Nicopoli und Warna. Breslau, 1882.

 

Köprülü, M. F. Les origines de l'Empire Ottoman. Paris, 1935.

 

Köprülü, M. F. Bizans müessesselerinin osmanii müessesselerine tésiri bazi mūlahazalar. —THITM, I, 1931, p. 165—313.

 

Κοσμᾶ V. B. Ὁ ἀνέκδοτος κώδικας 161 τῆς Χίου γιὰ τὴ σύνοδο τῆς φλωρεντίας, τήν ἅλωση τῆς Θεσσαλονίκης τό 1430 καί τή μάχη τῆς βξάρνας. Ἀθῆναι, 1975.

 

Kraelitz, Fr.—Greifenhorst. Kānūnnāme Sultan Mehmeds des Eroberers. Die ältesten osmanischen Straf- und Finazgesetze, — MOG, I. Wien, 1921, p. 13—48.

 

Krekić, В. Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Age. Paris, 1961.

 

Kretschmayer, H. Geschichte von Venedig. II. Gotha, 1920.

 

Kreutel, I. Vom Hirtenzelt zur Hohen Pforte. Graz — Wien — Köln. (1959).

 

340

 

 

Кupelwiser, L. Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen bis zur Schlacht bei Mohács 1526. Wien und Leipzig, 1895.

 

Кuzev, A. Die Beziehungen des Königs von Vidin Ivan Sracimir zu den Osmanischen Herrscher. — Etudes Balkaniques, 1971, 3, p. 121—124.

 

Λαμπρός, Σπ. — Κ. Ἀμαντος. Βραχέα χρονικά. Ἀθῆναι, 1932.

 

Lаvisse, E. — Rambaud, A. Histoire générale du IVе siècle à nos jours, III. Paris, 1894.

 

Lemerle, Р. L'émirat d'Aydin, Byzance et l'Occident. Recherches sur le geste d'Umur Pacha. Paris, 1957.

 

Leunclavius, J., Historiae Musulmanae turcorum de monumentis ipsorum exscriptae, lib. XVIII. Francofurti, 1591.

 

Leunclavius, J., Annäles sultanorum othmanidarum a turcis sua lingua scripti. Francofurti, 1588.

 

Lewenklaw, H. v. Neuwe Chronica türkischer Nation von Türken selbs beschrieben. Francfurdi, 1595.

 

Lewis, B. Bad-i hāwā. Encyclopédie de l'Islam, I, p. 875.

 

Donado da Lezze, Historia Turchesca (1300—1514), ed. I. Ursu. Bucureşti, 1909.

 

Ljubić, S. Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium V—VI. Zagrebiae, 1876.

 

Loenertz, R. J. Jean V Paléologue à Venise (1370—1371). — REB, XVI, 1958, p. 217—232.

 

Loenertz, R. Demetrius Cydonès. Correspondence, I. Studi e testi, t. 186, Vatican, 1956.

 

Loenertz, R. J. Notes sur le regne de Manuel II à Théssalonique 1381—1382—1387. — BZ, 50, 1957, р. 390—396.

 

Lufta shqiptaro turke né shekullin XV — Burime osmane, ed. Seiami Pulaha. Tirana, 1968.

 

Lütfi Paşa. Tevarih-i Ali Osman. Istanbul, 1341.

 

Mantran, R. istanbul dans la seconde moitié du XVIIе siècle. Paris, 1962.

 

Marinesco, С. Alphonse V ro id'Aragon et de Naples et l'Albanie de Scander bey. Mélanges de l'école Roumaine en France. Paris, 1923.

 

Marinesco, С. Philippe le Bon, duc de Bourgogne et la croisade (premiere partie, 1419—1453). Actes du VIе Congrès International d'Etudes byzantines. Paris, 1950, p. 147—168.

 

Ménage, L. V. Devshirme. Encyclopédie de l'Islam, I, р. 210—213.

 

Ménage, L. V. Some notes on the devshirme. — BSOA, XXIX, р. I, 1966, p. 64—78.

 

Mihailović, K. Memoirs of a Janissary. Transl. B. Stolz. Hist. comm. and notes Sv. Souček. Ann Arbor, 1975.

 

Mineа, I. Principatele Române şi politica orientală a imparatorului Sigismund. Note istoriske. Bucureşti, 1919.

 

Molnar, E. A magyar társadalom torténete az Arpádkortól Mohácsig. Budapest, 1949.

 

Monumenta turcica I. Kanuni i kanunname. Sarajevo, 1957.

 

Moravcsik, G. Byzantinoturcica. I. Budapest, 1942.

 

Moravcsik, G. 'Ἑλληνικόν ποίημα περἰ τῆς μάχης τῆς Βάρνας. — Magyar Görög Tanulmânok, I, Budapest, 1935.

 

Mordtmánn, J. H. Die erste Eroberung von Athen durch die Türken zu Ende des 14. Jahrhunderts. — BNJ, 4, 1923.

 

Motogna, V. Luptele lui Sigismund şi Mircea cel Bătrăn cu turciile 1395. — RI, XI, 1925, p. 281—287.

 

Münecimbaşi. Saha' if-ül Ahbar. Istanbul, I—III, 1285.

 

Nedkoff , B. Die Gizya (Kopfsteuer) im Osmanischen Reich mit besonderer Berücksichtigung von Bulgarien. Leipzig, 1942.

 

Oblast Brancovičá. Opširni katastarski popis iz 1455 godíne. 1—2. Sarajevo, 1972.

 

341

 

 

Orhonlu, С. Osmanlı Imparatorluğunda Derbend Teşkilâtı, Istanbul, 1967.

 

Ostrogorsky, G. Geschichte des byzantinischen Staates. München, 1940.

 

Ostrogorsky, G. Byzance, état tributaire dé l'Empire turc. Зборник радова САН, № 5. Београд, 1958, с. 49—58.

 

Ostrogorsky, G. La prise de Serrès par les Turcs. — Byzantion, XXXV, 1965, p. 302—319.

 

Pachymeres, G. De Michaele et Andronico Paleologis libri tredecim, II, ed. Bonn, 1835.

 

Pall, F. Ciriaco d'Ancona e la crociata contro i Turchi. Bulletin de la section historique de l'Academie Roumaine. XX. Valenii de Munte, 1937.

 

Pall, F. Autour de la croisade de Varna: la question de la paix de Szeged et de sa rupture (1444). — Bulletin de la section historique de l'Academie Roumaine. Bucarest, 1941.

 

Pall, F. Un moment décisif de l'histoire du Sud-Est européen: la croisade de Varna (1444). — Balcania, VII, I. Bucarest,.1944, p. 102—120.

 

Pall, F. Le condizioni e gli echi internazionali della lotta antiotomana del 1442—1443, condotta da Giovanni di Hunedoara. — RESES, III, 1965, 3—4, p. 433—465.

 

Palmer, J. А. B. The Origin of the Janissaries. Bulletin of John Ryland's Library, XXXV, 1953, p. 448—481.

 

Panaitescu, P. Documentele ţării romaneşti. I. Documentele interne (1369—1490). Bucureşti, 1938.

 

Panaitescu, Р. Mircea cel Bătrîn. Bucureşti, 1943.

 

Pantazopolos, N. J. Church and Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman Rule. Thessaloniki, 1967.

 

Papouliа, В. D. Ursprung und Wesen der Knabelese im Osmanischen Reich. Südosteuropäische Arbeiten. B. 59. München, 1963.

 

Παππαδόπουλος, Ἰ. Ἱωάννης Ζ'ὁ Παλλαιολόγος καὶ τό Χρονικόν τοῦ φραντζῆ. —BZ, 32 (1932), р. 257-263.

 

Раsсu, St. La révolte populaire de Transylvánie des années 1437—1439. Bibliotheca Historica Romaniae, 7. Bucarest, 1964.

 

Pastor, L. Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius II. I, Freiburg, 1891.

 

Pertusi, A. Premières études en Occident sur l'oriğine et la puissance des Turcs. — Bulletin AIESEE, X, I, 1972, p. 49—94.

 

Petrocchi, M. La politica della Santa Sede di fronte all'invasione ottomana (1444—1718). Napoli, 1955.

 

Potvin, Ch. Oeuvres de Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et moraliste. Louvain, 1878.

 

Prohaska, A. Litterae de clade Varnensi ad Ludovicum Cardinalem datae. twow, 1882.

 

Prohaska, A. Uwagi krytyczna o klęsce warnenskiej. — Rozpr. AU, wydz. hist. — filoz., serya II, t. XIV. Krakow, 1900.

 

Pulaha, S. Le cadastre de l'an 1485 du sandjak de Shkoder. Tirana, I — II, 1974.

 

Radojičić, G. S. La chronologie de la bataille de Rovine. — Revue historique du Sud—Est européen. V. Bucarest, 1928, p. 136—139.

 

Rasonуi, L. Ungarn und die Türken. Ungarn und die Nachbarvölker. Budapest, 1943.

 

Raynaldus, O. Annales ecclesiastici, ed. D. Mansi, IX, Lucca, 1752.

 

Refik, A. Devşirme usulü. Acemi oğlanlar. Darülfunun edebiyat fakültesi mecmuası, V, 1—2. Istanbul, 1927.

 

Rolloff, G. Die Schlacht bei Angora. — HZ, 161, 1940, р. 244—262.

 

Runiciman Steven. A History.of the Crusades, 3, Peregrine Books, 1965.

 

Scheffer, Ch. Le voyage d'Outremer de Bertrandon de la Broquifere (Recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de géographie), XII. Paris, 1892.

 

342

 

 

Sсhels, J. В. Die Schlacht bei Warna am 10. November 1444, nebst einer Skizze der Türkenkriege von 1437—1444. — Strefleut's Zeitschrift, 4, 1826, p. 66—95, 154—199.

 

Schiltberger, J. J. Schiltberger's aus München Reise in dem Oriente und wunderliche Begebenheiten, ed. A. G. Prenzel. München, 1814.

 

Schreiner, P. Die byzantinischen Kleinchroniken, I, Wien, 1975.

 

Seadeddin, H. Tac-üt-tevarih. Ръкописи на Ориенталския отдел — Народна библиотека, София: Ор/546; Pр/2560.

 

Sejf, A. Der Abschnitt über die Osmanen in Sükrüllah's persischer Universalgeschichte. — MOG, II, 1926, p. 62—128.

 

Serra, A. Relazicni del Castriota con il Papato nella lotta contro i Turchi (1444—1468). Archivio storico Italiano, 1956—1957.

 

Sertel, Le concept du «mode de production asiatique» et les interprétations de l'histoire ottomane. La Pensée, No. 186, 1976, p. 77—92.

 

Shaw, St. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, I. London — New York — Melburne, 1976.

 

Siegrist, R. La bataille de Varna en 1444. L'Echo de Bulgarie, an 1915. No. 603—606, 15/28—18/31 juillet.

 

Silberschmidt, M. Das orientalische Problem zur Zeit der Entstehung des türkischen Reiches nach venezianischen Quellen. Leipzig — Berlin, 1923.

 

Skendi, St. Religion in Albania during the Ottoman Rule.—SOF, XV. 1956, р. 311—327.

 

Solakzade tarihi. Istanbul, 1297.

 

Sphranzes, G. Memorii 1401—1477. In annex Pseudo-Phranzes i Macarie Melissenos Cronica 1258—1481, ed. V. Grecu. Bucureşti, 1966.

 

Spisarevska, J. Les relations commerciales entre Dubrovnik et les régions bulgares sous la domination ottomane (XVe—XVIe s.) — EH. VII, 1975, p. 101—132.

 

Stachon, В. Polityka Polski wobec Turcyi i akcyi antitureckiej w wieku XV do utraty Kilii i Bialogrodu. — Archiwum towarzystwa naukowego w Lwowie, II, t. VII, zesz., 2, Lwow, 1930.

 

Sučeska, A. Ajani. Prilog izučavanju lokalně vlasti u našim zemlljama za vrijeme turaka. Sarajevo, 1965.

 

Šabanović, H. Pitanje turske viasti u Bosni do pohoda Mehmeda II 1463 g. — GIDBH, VII, Sarajevo, 1955, p. 38—48.

 

Šabanović H. Bosansko krajište. — GIDBH, IX, 1957, Sarajevo. 1958, p. 177—220.

 

Šabanović, H. Vojno uređenje Bosne od 1463 do kraja XVI stoleča. — GIDBH, XI, 1961, Sarajevo, p. 173—224.

 

Šabanović, H. Upravna podjela jugoslovenskih zemalja pod turskom vladavinom do Karlovačkog mira. — GIDBH,IV, Sarajevo, 1952, p. 171— 204.

 

Šabanović, H. Krajište Isa-bega Ishakoviča. Zbirni katastarski popis iz 1455 godine. Sarajevo, 1964,

 

Székely, Gy. La Hongrie et la domination ottomane (XV—XVIII siècles). Budapest, 1975.

 

Székely, O. Hunyadi Jánoš elsö török hadjáratai (1441—1444). Hadtörténelmi Közlemények, XX—XXII (1919—1921), p. 1—64.

 

Thalloczy — Karaczan. Eine Staatschrift des bosnischen Mohammedaners Molla Hassan Elkjafi über die Art und Weise des Regierens. Archiv für slavische Philologie. 32. Berlin, 1911.

 

Theiner, A. Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. Romae, 1860, II.

 

Thiriet, F. Régestes des délibérations du sénat de Venise concernant la Romanie. I—III. Paris — La Haye, 1958.

 

343

 

 

Tischendorf, Р. Über das System der Lehen in den moslemischen Staaten besonders im Osmanischen Staate. Leipzig, 1871.

 

De Thwrocz, M. J. Chronica Hungarorum, ed. J. G. Schwandtner.

 

Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini. Vindobonae, 1746.

 

Tоссi, L. M. Ottaviano Ubaldini della Carda e una inedita testimonianza sulla battaglia di Varna (1444). Mélanges E. Tisserant, VII, Studi e testi, 237, Vaticana, 1964, p. 97—130.

 

Th. V. Tuleja. Eugenius IV and the Crusade of Varna. — The Catholic Historical Review, v. XXXV, 3, 1949, р. 257—275.

 

Tunçer, H. Osmanlı Imparatorluğunda toprak hukuku, arazi kanunları ve kanun açıklamaları. Ankara, 1962.

 

Urbanec, R. Vladislav Varnencik. Skutečnost a legenda. Prag, 1937. Die Frühosmanischen Jahrbücher des URUDSCH, ed. F. Babinger, Hannover, 1925.

 

Ursu, I. Uno sconosciuto istorico veneziano del sec. X VI (Donado da Lezze). — Nuovo Archivio Veneto, 19 (1910), p. 5—24.

 

Uzunçarşılı, I. H. Osmanlı devleti teşkilâtınadan Kapukulu Ocakları, I. Istanbul, 1943.

 

Uzunçarşılı, I. H. Osmanlı devietinin merkez ve iahriye teşkilâtı. Ankara, 1948.

 

Uzunçarşılı, I. H. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa. — Belleten, XXIII, 1959, p. 457—477.

 

Uzunçarşılı, I. H. Osmanlı tarihi, 1, 2 baskı. Ankara, 1961.

 

Vасalopoulos, A. E. La retraite des populations grecques vers les régions éloignées et montagneuses pendant la domination turque. — Balkan Studies. Théssalonique, 4, 1963, p. 265—276.

 

Vefik, A. Tekâlif kavaidi, I, Dersaadet. 1329.

 

Verlinden, Ch. Esclaves du Sud-Est et de l'Etat européen en Espagne Orientale à la fin du Moyen Age. — RHSEE, XIX, 2, Bucarest, 1942, p. 371—406.

 

Verlinden, Ch. L'esclavage dans l'Europe médiévale. I. Brügge, 1955.

 

Vryonis, S. Isidor Glabas and the Turkish Devshirme. Speculum, 31, 1956, р. 433—443.

 

Vryonis, Sp. The Byzantine Legacy and Ottoman Forms. Dumbarton Oaks Papers, 23—24, Washington, 1969—1970, р. 253—308.

 

Werner, E. Häresie, Klassenkampf, religiöse Toleranz in einen islamisch-christlichen Kontakzone. ZfG, XII/2, 1964, p. 255—276.

 

Werner, E. Die Geburt einer Grossmacht — die Osmanen. Berlin, 1966.

 

Wittek, Р. Devshirme and Shari'a. — BOAS, XVII, 1955, р. 271—278.

 

Wittek, Р. Zu einigen frühosmanischen Urkunden. — WZfKM, 54, 1957, p. 240—255, 55, 1959, p. 122—141, 56, 1960, p. 267—284, 58, 1962, p. 165—197.

 

Wittek, Р. De la défaite d'Ankara à la prise de Constantinople. — REI, 1938, p. 1—34.

 

Wittek, P. The Rise of the Ottoman Empire. London, 1938.

 

Wittek, Р. Das Fürstentum Mentesche. Amsterdam. 1968.

 

Zakythinos, W. Le Despotat grec de Morée. I. Paris, 1932.

 

Zinkeisen, W. J. Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, I. Hamburg, 1840.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]