МАКЕДОНСКА БИБЛИОТЕКА №46

ЦЪРКВА И ЦЪРКОВЕН ЖИВОТ В МАКЕДОНИЯ

Проф. д.и.н. Петър Петров
Ст. н.с. д-р Христо Темелски

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ - СОФИЯ
София  2003

В изследването в хронологичен ред се проследява разпространението на християнството в географската област Македония от средата на I век до наши дни. Авторите отделят внимание на: църковния живот след създаването на българската държава (681), приемането на християнството при княз Борис I, Българската патриаршия и нейната съдба по време на византийското и турското господство. Разглежда се църковно-националната борба по време на Възраждането, положението на църквата след Първата световна война. Значително внимание се отделя и на църковните събития след 1945 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ МАКЕДОНИЯ  5

ПЪРВА ГЛАВА
ЦЪРКОВЕН ЖИВОТ В МАКЕДОНИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ХI ВЕК 8
1. Проникване на християнството в Македония 8
2. Църковен живот в пределите на Византия (VI ­ средата на IХ в.) 10
3. Македония в пределите на българската държава.  Покръстването 14
4. Дейността на св. Климент и Наум в Македония (886-916 г.) 19
5. Македония в диоцеза на българската патриаршия (916-1018 г.) 26

ВТОРА ГЛАВА
ОХРИДСКАТА БЪЛГАРСКА АРХИЕПИСКОПИЯ (1018-1767 г.) 31
1. Създаване, териториален обхват и статут 31
2. Архиепископията ­ оръдие на византийската имперска политика 34
3. Охридската българска архиепископия през първата половина на ХIII век 38
4. Охридската българска архиепископия до края на ХIV век 43
5. Охридската българска архиепископия в пределите на Османската империя 46
6. Ликвидиране на Охридската българска архиепископия 53

ТРЕТА ГЛАВА
БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА 57
1. Македонските епархии в диоцеза на Цариградската патриаршия 57
2. Борбите в Скопска епархия 60
3. Борбите в Охридска епархия 68
4. Църковно-националните борби в Пелагонийска епархия 75
5. Църковно-националните борби във Велешка епархия 82

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
МАКЕДОНИЯ В ДИОЦЕЗА  НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ 97
1. Изграждане на Българската екзархия 97
2. Екзархийското дело на кръстопът 107
3. Утвърждаване на екзархийското ведомство в Македония и Одринско 111
4. Просветно-културна дейност на Българската екзархия в Македония и Одринско 118
5. Българската екзархия и ВМОРО 123

ПЕТА ГЛАВА
ЦЪРКОВЕН ЖИВОТ В МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1912-1944 г.   127
1. Македония в ръцете на сръбските и гръцките завоеватели (1912­1915 г.) 127
2. Екзархийското дело по време на Първата световна война (1915-1918 г.) 131
3. Македонските земи между двете световни войни 144
4. Екзархийското дело по време на Втората световна война 147

ШЕСТА ГЛАВА
СЪЗДАВАНЕ НА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ 155

Резюме на англ. език  165
Съкращения 173
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]


© Петър Петров, автор, 2003
© Христо Темелски, автор, 2003
© Македонски научен институт ­ София, издател, 2003
© Емил Станкулов, художник, 2003

ISBN 954-8187-59-0

Църква и църковен живот в Македония
Проф. д.и.н. Петър Петров
Ст. н.с. д-р Христо Темелски
Превод на английски език Ани Бахчеванова
Художник Емил Станкулов
Предпечатна подготовка Емил Илиев
Формат 60 x 90/16
ISBN 954-8187-59-0