СЪКРАЩЕНИЯ

ГДА – Годишник на Духовната академия
ГИБИ – Гръцки извори за българската история
Гласник ИНИ – Гласник на Институтот за национална историjа
ГСУ БФ – Годишник на Софийския университет, Богословски факултет
ИИИ – Известия на Института за история
ИПр – Исторически преглед
ЛИБИ – Латински извори за българската история
МПр – Македонски преглед
НБКМ БИА – Народна библиотека “Кирил и Методий”, Български исторически архив
СбНУНК – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
СпБАН – Списание на Българската академия на науките
ЦВА – Централен военен архив
ЦДА – Централен държавен архив
ЦИАИ – Църковноисторически и архивен институт

[Previous]
[Back to Index]