МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД
година XIV, 1991, кн. 1
 

НАШАТА ПРОГРАМА
 

След прекъсване от близо половин век „Македонски преглед” отново започва своя живот. Възстановява се една стабилна трибуна, която със силата на науката ще защи щава истината за българите от Македония, ще доказва тяхната национална принадлежност и характера на техните епични борби за културна и политическа независимост, ще защищава българщината в тази измъчена исторически българска земя. Запазвайки добрите традиции на своя предшественик, възроденото списание ще отразява и новите условия, при които днес се решават проблемите на Македония. Като орган на възстановения Македонски научен институт „Македонски преглед” ще съдействува да се осъществяват целите и задачите на този институт, поставени в неговия устав.

„Македонски преглед” ще ратува за духовното единство на българския народ, като публикува материали за сплотяване на българската нация независимо от това, къде живеят и работят българите. Тези материали ще подкрепят морално и научно техните стремежи за съхраняването на българското им съжание и национална култура.

„Македонски преглед” ще осветлява общественото мнение в страната и в чужбина за насилствената денационализация на българското население в Македония, ще информира за извършвания върху него целенасочен геноцид чрез жесток терор и насилие. Във връзка с това в списанието ще бъдат помествани разнообразни по жанр материали — статии и съобщения, актуални интервюта, пътеписи, архивни и съвременни документи и други. Редакцията ще реагира срещу всички опити да се оспорва българската национална принадлежност на населението в Македония и срещу всякакви антинаучни теории и хипотези, подкрепяща македонизма и изкуствено създаваната на антибългарска основа „македонска” нация.

„Македонски преглед” системно и безкомпромисно ще отстоява истината за характера на национално-освободителните борби в Македония както през периода на духовното и просветното възраждане, така и през времето на революционно-освободителните борби, в които участвува главно българското население в Македония. Списанието


6

ще опровергава фалшификации на българската история и изопачаването на отделни исторически факти, като се започне от мистификацията около така нареченото „македонско” царство на българския цар Самуил и се стигне в наши дни до безпрецедентното превратно тълкуване на свидетелствата за българщината там и нейното преследване.

„Македонски преглед” ще помества резултатите от обективни научни изследвания, които имат за цел да потвърждават българския характер на народното творчество, бита и обичаите, както и на освободителните борби на населението в Македония.

„Македонски преглед” ще публикува проучвания върху историята, етнографията, фолклора, културата, образованието, демографията и икономиката на Македония с цел да се разкрият процесите на развитие, които протичат там, и се съпоставят с подобни проучвания у нас.

“Македонски преглед” ще публикува различни материали, свързани с историята и културния живот на българите в и от Македония. В него ще намерят място и мемоарни материали от известни и заслужили народни дейци или техни съвременници и съратници.

Основният състав на авторския колектив на “Македонски преглед” са учени и общественици, бежанци от Македония и техните потомци. Заедно с това ще бъдат публикувани материали, свързани с целите и задачите на Македонския научен институт, написани от други компетентни автори в страната и в чужбина. Да се надяваме, че развитието на демократичните процеси в Средна и Източна Европа ще създаде условия на страниците на списанието да се появяват имена на автори и от изстрадалите части на Македония.
“Македонски преглед” ще публикува и материали с по-общонационален характер, свързани с целокупния живот на българския народ. Списанието ще следи живота на българската емиграция от Македония, организирана в своите емигрантски патриотични организации в чужбина. За актуализирането и обогатяването на информацията за живота на емиграцията ще се направят усилия да бъдат привлечени автори от нейните среди. Така списанието ще се превърне в своеобразен мост на единството.

“Македонски преглед” ще отразява научноизследователската и издателската дейност ни Македонския научен институт, както и други изяви в института - научни сесии, конференции, семинари и други.


7

В досега излезлите годишнини на “Македонски преглед” са поместени оригинални и ценни публикации, които продължават да имат съвременно звучене. Във връзка с това в няколко последователни книжки на настоящата годишнина ще бъде отразено съдържанието от предходните тринадесет годишнини. Това ще осигури пълната приемственост между миналия и започващия период в живота на списанието.

Материалите, поместени в “Македонски преглед”, ще се разпределят в няколко рубрики: статии и съобщения; документи и мемоари; рецензии, отзиви и книгопис; вести. Статиите ще бъдат придружени с кратки резюмета на английски и руски език.

Редакцията на “Македонски преглед” се надява, че тематиката на списанието ще получи добър прием както от нашата емиграция, така и от цялата научна и културна общественост у нас. Като се има предвид, че Македонският научен институт и неговият печатан орган “Македонски преглед” се самофинансират, ние разчитаме на материална подкрепа от страна на родолюбиви сънародници и организации. Тази помощ ще бъде решаваща за постигане на високохуманните и благородни задачи на института. Ние сме уверени, че българската общественост ще спомогне за превръщане най списанието във важен фактор за духовното единение на целокупния български народ и верен изразител на истината за Македония.

Нека пожелаем “добра сполука”на “Македонски преглед”.
 

Редакционна колегия
 

[Previous] [Next]
[Back]