Васил Н. Златарски
История на Първото българско Царство. II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852—1018)
 

ПРИТУРКИ
 

6. ИЗВЕСТИЯТА НА ВИЗАНТИЙСКИТЕ ХРОНИСТИ ЗА ПЪРВИЯ ПОХОД НА ЦАР СИМЕОН ПРОТИВ ЦАРИГРАД В 913 Г.
(Към стр. 360)
 

За първия поход на цар Симеон срещу Цариград византийският хронист от втората половина на Х век Симеон Логотет, а след него Продължителят на Теофан и Лъв Граматик, които буквално предават текста на първия, разказват следното:

“В август месец българският княз Симеон, като потеглил в поход против ромеите с многоброен и (; omit. Contin., Leo) силен народ (), достигнал до Цариград и като го обсадил, обиколил го с окопи от Влахерните до тъй наречените Златни врата, възнасяйки се с надежда () без труд съвсем (; omit. Contin.) да го завладее. Но когато той узнал твърдостта на стените и непристъпността [на столицата] поради множеството и каменометите [Contin.: поради множеството на войниците () и на каменометните и стрелометните машини], излъган в надеждите, отстъпил в тъй наречения Евдом, като поискал мирен догонор. След като настойниците () [на младия император] приели на драго сърце () мира [; omit. Contin.], Симеон пратил своя магистър Теодор да преговаря за мирните условия (). Патриарх Николай, Стефан и Йоан магистри [Contin., Leo], като взели императора, дошли при Влахерните и въвели двамата синове Симеонови и те пообядвали заедно с императора в двореца. Патриарх Николай излязъл (; Leo:) при Симеон; Симеон наклонил пред него глава. И тъй патриархът, като направил молитва, вместо стемма, както казват (; omit. Leo), възложил върху главата му [Leo безсмислено] собствения


773

си ( = Contin.; Leo) епириптарий. Почетени с многобройни и великолепни дарове, Симеон и синовете му се върнали в собствената си страна, като се разделили несъгласни относно казания мир” (). [1]

В тоя разказ са нахвърляни цял ред кратки изречения, които поради своята краткост и откъслечност не позволяват да се установи не само връзката между отделните факти, но и тяхната последователност, па дори и съдържанието им. Така например в него не е показано в каква връзка се намирали преговорите за мир с отиването на патриарх Николай и на двамата настойници заедно с малолетния император при Влахерните и в какво се състояли самите преговори. Защо били въведени само синовете на Симеон във Влахернския дворец и останали там да обядват с императора? Кога — преди обеда или след него — и где патриархът излязъл при Симеон, както и где се намирал в това време сам Симеон? Защо е трябвало патриарх Николай да възлага върху главата на последния стемма и защо вместо стемма той турил своя епириптарий ? Най-сетне защо Симеон и синовете му след такъв тържествен прием се върнали в земята си незадоволени от сключения мир? — Всички тия въпроси, които неволно възникват поради непълнотата и откъслечността на излаганите факти, ясно свидетелствуват, че авторът-хронист като че ли нарочно и умишлено искал да затъмни отделните факти, избягвайки да ги представи в тяхното пълно съдържание и последователност и по тоя начин да даде да се разберат същността и взаимната връзка на очевидно твърде важните действия, които тогава се извършвали в Цариград и неговите околности.

Донякъде по-ясен и по-последователен се явява Иван Скилица ( = Кедрин), който за същото събитие разказва следното:

“Българският княз Симеон със силна войска направил нападение на ромеите и, като достигнал до царствения град (), обиколил го с окопи от Влахерните до тъй нарича-
 

1. Sym. Logoth., ibid., p. 80220—80318 = Theoph. Contin., ibid., p. 3855–24 = Leo Gram., ibid., p. 291,18—29213. Pseudo-Symeon Magister, ed. Bon., p. 72110–17, който очевидно имал под ръка Симеон Логотет, значително съкратил текста на последния, и то в най-съществената част, и затова ние няма да се спираме върху него.


774

ните Златни врата и се възнасял с надежди лесно да го завладее. Но когато узнал твърдостта на стените [му] и множеството на защитниците им и големия запас () от каменометни и стрелометни оръдия, излъган в надеждите, отстъпил в Евдом, изисквайки мирен договор. След като настойниците на драго сърце приели предложението (), Симеон изпраща своя магистър Теодор да води преговори за мир. Когато тоя [Теодор] пристигнал и били разменени много речи (), патриархът и другите настойници, като взели императора, отишли във Влахернския дворец и като дали знатни () заложници, въвели Симеон в двореца и той обядвал с императора, след като Симеон наклонил глава пред патриарха и получил от него молитва, а [патриархът] възложил, както казват, върху главата на варварина вместо венец () собствения си епириптарий. След обеда, понеже не се сговорили относно мира (), Симеон и синовете () му, почетени с дарове, върнали се в страната си.” [2]

Ако съпоставим тоя разказ с гореприведения на Симеон Логотет, не е мъчно да се забележи, че в обясненията на причините, които са принудили Симеон да снеме обсадата на Цариград и да предложи на византийското правителство да се почнат мирните преговори, двамата хронисти напълно се схождат, но в по-нататъшното изложение на фактите те значително се различават. Разликите на двата текста се заключават в следното:
 

2. Skyl.—Cedr., ed. Bon., II, p. 2825–24. Zonaras, ibid., IV, p. 5224—537, който се ползувал от хрониката на Иван Скилица, предава същия разказ така: “Българинът Симеон, понеже начело на [държавните] дела не стоеше император, в надежда лесно да завладее царицата на градовете () напада на нея с голяма войска и се разполага на лагер отвън стените й и замисля да я обсади. Но като видял твърдостта на стените и множеството на тях и големия запас от машини на стените, поколебал се и преминал в Евдом, желаейки да почне преговори. И тъй, патриархът и другите настойници, като взели императора, отишли във Влахернския дворец, където пристигнал и Симеон. Като дал и взел заложници и наклонил глава пред патриарха, той бил благословен от него и обядвал с императора. След това, недоволен от мирния договор, несъгласен, почетен с дарове, заминал обратно той и децата му.” — Макар Зонара силно и да е съкратил своя оригинал, а на места и да прибавил от себе си някои фрази, все пак запазил реда на фактите според текста на Иван Скилица.


775

1. Иван Скилица съобщава едно твърде важно обстоятелство, което не се намира у Симеон Логотет, именно че при преговорите с българския представител Теодор, “били разменени много речи”, от което може да се заключи, че преговорите били продължителни, защото очевидно на тях е ставала дума за важни и сериозни въпроси.

2. Докато Симеон Логотет говори, че само двама от настойниците, Стефан и Иван магистър, отишли с патриарха и императора при Влахерните, Иван Скилица, без да нарича имена, твърди, че там били патриархът и другите настойници, т. е. всичките членове на регентството, а те са били седем, от които двама били от славянски произход. [3]

3. Според Симеон Логотет във Влахернския дворец били въведени само двамата синове на Симеон и не се посочва де се намирал в това време сам Симеон. Въз основа на думите “патриарх Николай излязъл пред Симеон” обикновено се предполага, че последният си оставал в лагера [4], с което надали е възможно да се съгласим. Ако Симеон, преди да направи предложението да се почнат преговорите, отстъпил в предградието на столицата Евдом на брега на Мраморно море и ако той оставал в лагера си, то той би се намирал там при войската си, а не би стоял при Влахернската врата, в горната част на Златния Рог, като наказан и неудостоен с подобаващата му се като на победител чест. Това би било оскърбително за неговата гордост и не съответствувало би на неговото съзнание за своето могъщество. От друга пък страна, и патриарх Николай никога не би се решил да се вдигне от Влахерните, за да отиде на лична среща със Симеон в лагера му на равнината при Евдом: това не би позволило не само неговото патриаршеско достойнство, но и неговото положение в даденото време като представител на императорската власт. Всички тия съображения ни карат да считаме вярно съобщението на Иван Скилица, че при Влахерните били посрещнати и след това въведени в тамошния дворец не синовете на Симеон, а сам Симеон, когото са придружавали синовете му при отиването на
 

3. Sym. Logoth., ibid., p. 79814–17. ср. ibid., 79614–16

4. С. Н. Палаузов, Век болгарского царя Симеона, СПб, 1852, стр. 45. Другите нови историци не определят де се намирал в това време Симеон,


776

тая тържествена среща. Изтъкването на пръв план синовете на Симеон у Симеон Логотет очевидно е направено, за да се намали значението на ония действия, които са извършени тогава във Влахернския дворец.

4. От тоя извод само по себе си изтича, че с императора са обядвали не синовете Симеонови, а сам Симеон със синовете си съгласно с известието на Иван Скилица, който при това ясно изтъква, че обедът във Влахернския дворец станал, след като Симеон наклонил глава пред императора и получил от него молитва, при което патриархът вместо венец възложил върху главата на Симеон своя епириптарий, т. е. с други думи, възлагането на епириптария станало преди официалния обед.

Установяването на гореизложените толкова важни разлики в разказите на двамата наши хронисти неволно поражда въпроса: кому от двамата трябва да се вярва — на Симеон Логотет ли, или на Иван Скилица? — Отдавна вече е доказано, че за дадената епоха (за времето на император Лъв VI Философ и малолетността на Константин Багренородни) Иван Скилица имал като главен извор хрониката на Теофановия продължител. Това лесно може да се констатира и от приведения по-горе негов разказ, в чиято основа очевидно легнал разказът на Теофановия продължител, респективно на Симеон Логотет — обаче установено е също и това, че Иван Скилица едновременно се ползувал за някои места в своята хроника и от други извори, по които той е попълвал и изправял главния си извор. [5] Едно такова място се явява тъкмо и разгледаното тук известие. Какъв е бил тоя друг извор, остава засега неизвестно. Във всеки случай той е дал възможност на Иван Скилица, който се счита за един от най-добрите и сериозни византийски хронисти от втората половина на XI век, не само да попълни главния си извор, но и до известна степен да премахне от него отбелязаните по-горе неясности, бъркотия и откъслечност на фактите у Теофановия продължител, респ. у Симеон Логотет, а това ни дава достатъчно основание да признаем, че разказът на Иван Скилица стои по-близо до историческата истина.
 

5. F. Hirsch, Byzantinische Studien, Leipzig, 1876, S. 371—376. К. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 2-te Aufl., Mnchen, 1897, S. 367.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]