От Витоша до Грамос, Походът на една чета през Освободителната война - 1912 г.
Хр. Силянов
 

LI
НАШИ ГРОБОВЕ ПРИ КЪПЕШИЦА
 

Светлият декемврийски ден преваляше. Залязващото слънце багреше сивите очертания на Грамос. Откъм полето достигаше смътният грохот на отдалечаващия се бой.

Ние си починахме край прочутия с многоводието и бистротата си хладен лобанишки, извор — едно от зачатията на Бистрица — и тръгнахме към селото.

Тоя далечен грохот на боя е ехото на погребалната песен на турското владичество в Костурско. Последни мигове на едно минало, което отлетява, и начало на нов живот, пълен с нови неизвестности.

Навеяни от такива мисли, ние мълчаливо се връщахме към Лобаница. Няколко момчета ни застигнаха пребледнели и ни обадиха, че в Къпешица днес сме дали няколко жертви.

Въпреки решението да не участвуваме в днешния бой и да не придружаваме гръцката войска в похода й отвъд границата на българщината, някои любопитни и буйни четници не можаха да останат само зрители на настъплението и боевете. Поединично и на групи, такива охотници се бяха смесили с гръцки андарти и с войскови части и тръгнали с тях.

Седнахме край пътя и изслушахме скръбната история.

581

Турското отделение и башибозукът в Къпешица отстъпили подир слаба престрелка с гръцките авангарди. Някои арнаути се заинатили и не искали току-тъй да оставят домашните си огнища в неприятелските ръце. Те се затворили в къщите си и се сражавали. С особена упоритост се водило сражението пред голямата двуетажна каменна къща на Курт Али. Един гръцки поручик бил повален. Тогава друг висш офицер изкомандувал:

— Кой от вас, момчета, ще отиде да подпали тая къща?

Едновременно предложили услугите си трима: Мите Касов, наш четник, Доро Антонов, доброволец — американец от Сидовата чета, — и един евзон.

Доро и евзонът нахълтали в двора, но пред вътрешната врата били повалени с по един куршум в главата. Мито Касов паднал, улучен също в главата.

Чак когато на съседната могила бил поставен един топ и гранатите почнали да падат в къщата, четиримата обсадени предложили да се предадат и запитали.

— Имате ли вие беса?

Нищо не рисува така добре арнаутските понятия за дадена честна дума, както тоя въпрос. Повалили един офицер, двама четници, един евзон и ранили друг четник, обсадените все още предполагат, че могат да разчитат на беса!

Отговорило им се:

— Имаме беса!

И те се предали. Евзони и четници скръцнали зъби и се нахвърлили върху пленените, но офицерите ги възпрели. Четиримата храбреци били навързани и отведени с войската.

През нощта, прибрани пак у дядо Васила Юруков, ние оплаквахме падналите жертви.

Особено ни беше мъчно за нашия Мите Касов — Арнаутчето, побългарен албанец от село Елеово, бивш млекарски слуга в Цариград. Потеглил от София подир мобилизацията, той бе пребродил цяла Македония и бе оцелял във всички сражения, за да загине сега, на края! Смъртта на това момче ни причиняваше и известно угризение: Мите придружи гръцката войска на своя глава, мимо нашето разпореждане.

— Как ми е мъчно, че преди месец не му позволих да отиде в Елеово, за да види майка си!... — въздъхна Попов.

Единодушно решихме да устроим на падналите тържествено погребение.

582

*

Светло зимно утро огрява познатите височини над Лобаница.

Умислени, ние крачим по планинската пътека за Къпешица, където ни зове скръбен дълг.

Из пътя ни застигат мъже, жени и деца, които днес, на празника Св. Никола, са си дали негласна среща в Къпешица, Тръстеник и други турски села. Други ни пресрещат, претоварени като добичетата си с безразборно задигната турска покъщнина, поздравляват ни и бързат за дома си, за да разтоварят и да се върнат пак... Добродушната усмивка, с която ни поздравляват тия „отмъстители”, говори, че те „отмъщават” с пълно съзнание за своето право на мъст.

Един старец е помъкнал четири навързани, едно от друго по-малки теленца, които вървят покорно подире му, както той е вървял довчера подир турските заптиета и поляци.

По-нататък ни застигат изостанали войници от петата гръцка дивизия, които бързат да застигнат частите си.

— Далеко ли е Корча?

— Има ли още много до Билища? — питат едни, а един наивно добавя:

— Каква е тая работа? Нима са останали още турски земи за превземане?

Ето и могилата, отдето вчера гърмеше топът.

Един старец и двама наши четници копаят три гроба пред олтара на църквицата — вехта, бог знае как оцеляла църквица от времената, когато Къпешица е била християнско село.

Слизаме в селото. Къщата на Курт Али е на края. Пред външната врата, върху куп разкалян конски тор и слама, ми показаха локва кръв. В окървавената слама личи издълбано конско копито.

— Тук падна Митето...

В двора на вътрешната врата лежат прострени един до друг три трупа на левенти. Един турски тюлбен, една бяла риза и една нашарена синя кърпа, обшита със сърма по краищата, покриват лицата им. Аз познах Митето по неговите вехти кафяви дрехи.

Разкриха лицата им. И трите бяха изкривени, зацапани с изсъхнала кръв. Лицето на Митето бе бледозеленикаво,

583

подуто, а на едното око личеше кървава буца. Но и в тоя вид то изразяваше доброта и спокойствие.

До самите мъртъвци няколко момчета стържат и коват — приготовляват погребални ковчези.

Гръцки войници и селяни се суетят наоколо, без да поглеждат даже към покойниците. Някои едва не ги настъпват в бързината си.

— Кой ми е взел кобилата? — крещи някой.

Често се чуват пушечни гърмежи: гръцки войници стрелят по кокошки и други домашни птици, останали без стопани. Един офицер приближи и ми каза:

— Моля ви, погрижете се да бъде погребан заедно с вашите другари и нашият евзон. Името му е Стерьос Лозиос, ефрейтор от Лариса. Ние бързаме да стигнем частта си.

— Това щяхме да направим и сами.

Пристигна и поп Петър от Косинец. Той метна епитрахиля, запали кандилницата с огън, взет от една димяща турска къща, и машинално я залюля. Гласът му зазвуча твърдо и равномерно, изричайки набързо имената: Стерьо... Доро... Димитър...

Момчетата дигнаха ковчезите и процесията потегли към близката могила. Придружиха ни твърде малцина селяни, между които дядо Ламбро и дядо Васил и само един евзон. Всички други бяха заети със своя лов из селото. На края вървеше и една жена с кош в ръка.

Свещеникът довърши опелото пред самата църквица.

Със снети шапки пристъпихме един след друг към последно целувание.

Върху единия от приготвените дървени кръстове аз написах с червен молив:

ДИМИТЪР КАСОВ
19-годишен, от село Елеово
5 декември 1912 г.


С едва сдържани сълзи можахме да кажем по няколко думи:

„Погребваме последните жертви на Костурско. Тръгнали са те: единият от София, другият от Америка, третият от Лариса, за да си дадат вечна среща тук, в тая проклета Къпешица. Поне вие, техни другари, които сте родом от Костурско, напомняйте на съотечествениците си да пазят тия

584

скъпи гробове, да ги обкичват с цветя, да не ги оставят да буренясат, за да напомнят за юнашката кръв, която се проля в Къпешица пред изгрева на свободата!”

— Бог да ги прости! Мир на праха им! — произнесохме всички през хълцания.

Трите почетни залпа подплашиха хората, които през това време тършуваха из неподпалените къщи на селото.

Баба Димковица ни даде да сръбнем от павурчето — за бог да прости — и раздаде на всички по шепа пшеница, размесена с орехи, шекерчета и леблебии.

Преди да напуснем могилката, аз още веднаж погледнах поникналите до черквата три гроба с дървени кръстове. Измерих после с поглед Деволското поле, всред което се издигаха колосални пушеци и се разливаха и сливаха високо по безоблачния син небесен свод. Врачани, Тръстеник, Очища, Височища и други турски села горяха. Димеше от много места и под нас — в самата Къпешица. Чуваха се викове на засуетени жени, изстрели на гръцки войници. Нови стрехи се събаряха с трясък и избухваха нови грамадни пламъци.

Но по-силно от кипящата суета на живота, по-силно от превратността в съдбата на хората и на народите, която се четеше в гигантските пушеци, по-силно и от свободата, която изгряваше, аз почувствувах съседството на смъртта.

На смъртта, която за ирония и от каприз пожела да постави печата на вечността върху гръцко-българската дружба, като сближи във вечен братски съюз евзона от Лариса с двамата български синове на Костурско.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]