Асен Чилингиров

Статии

 

 

Асен Чилингиров / Assen Tschilingirov. Библиография  (непълна, към 2000 г.)

 

 

- Dürers Graphik — Ihr Einfluß auf die Ikonographie der christlich-orthodoxen Kunst in der postbyzantinischen Periode  (Vorträge der kunstwissenschaftlichen Tagung mit internationaler Beteiligung zum 500. Geburtstag von Albrecht Dürer, Karl-Marx-Universität Leipzig, 1972, S. 123-131)

 

- Влиянието на Албрехт Дюрер и на съвременната му немска графика върху иконографията на поствизантийското православно изкуство

        (превод на български на автора)

 

- Влияние Дюрера и современной ему немецкой графики на иконографию поствизантийского искусства  (В: Г. Попов (ред.), Древнерусское искусство. Зарубежные связи, М., 1975, с. 325-342)

    - Коментари на А. Чилингиров

 

 

- За датировката на една икона от Рилския манастир  (Оригинална статия: EIKON UND LOGOS. Beiträge zur Erforschung byzantinischer Kulturtraditionen, Konrad Onasch zur Vollendung des 65. Lebensjahres (= Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Wissenschaftliche Beiträge 1981/35 [k 6]), II, Halle (Saale) 1981, c. 291-298)

        (превод на български на автора)  (.pdf файл, 0.36 Мб)
 

- Изложение по повод подготвения за печат том II от ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от авторски колектив при БАН  (История на България – том втори – ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, София 1981)  (.pdf файл, 0.26 Мб)

 

- Традиция и нови идеи в българското средновековно изкуство  (Първи международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1981. Доклади. Българската култура и взаимодействието и със световната култура. 1. Културата на средновековна България, БАН, София, 1983, с. 17-33)

 

- Проблеми на църковната организация и на християнското изкуство в западната част на Балканския полуостров през ранното средновековие  (Доклад пред Колоквиума по Византология при Академията на науките на ГДР на тема Das VII. Ökumenische Konzil von Nikaia, 787, und seine Bedeutung fbr die Entwicklung der byzantinischen Kunst und Kultur в Държавните музеи на (Източен) Берлин, четен на 18 март 1987 г. (непечатан))

        (превод на български на автора)

 

- Културните отношения между Рим и България през Средните векове и античната традиция в българското изкуство  (Оригинална статия: Rapporti culturali fra Roma e Bulgaria durante il Medioevo e la tradizione classica nell arte bulgara, отпечатана в протоколите на конференцията: Roma centro ideale della cultura dell antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma (1417-1527), a cura di Silvia Danesi Squarzina, Milano 1989, c. 59-68.)

        (превод на български на автора)


- Die Christianisierung Russlands und Bulgarien 
(
Tausend Jahre Taufe Rußlands. Rußland in Europa. Beiträge zum Interdisziplinären und Ökumenischen Symposium in Halle (Saale) 13.-16. April 1988, Leipzig, 1993, S. 423-468)

        (непълна)

 

- Bemerkungen zur unkorrekten russischen Übertragung des bulgarischen Texts in «Povest vremennych let»  (1998, непубликувана)

 

- Zur Datierung der Sophienkirche in Sofia und ihrer Vorgängerbauten sowie deren Bodenmosaiken  (Arte d’Occidente: temi e metodi; Studi in Onore di Angiola Maria Romanini, a cura di Antonio Cadai, I. Ed. Sintesi Informazione: Roma, 1999, c. 61–70)  (.pdf файл, 13.2 Мб)

 

- Кой положи основите на книжовността в Русия  («Про и Анти», бр. 24 (600) от 12–18 юни 2003, Интернетна версия)

 

- За датирането и патронажа на софийската църква "Света София"  (Богословска мисъл 1-2 / 2005, с. 50-58)

    - Коментари на Асен Чилингиров

 

- Размисли около един юбилей. По случай 200-годишнината от смъртта на Евгений Вулгарис  (Списание Историческо бъдеще, 2007, № 1-2, с. 250-263)

 

- Единосъщен и подобносъщен  (първо интернетно издание, без бележките към текста, в списание «Още-Инфо» от 14 ноември 2005 г.)  (.pdf файл, 0.39 Мб)

- Именникът на българските князе и неговият произход (1)
 (Богословска мисъл, 1-2/2005, с. 80-92)  (.pdf файл, 0.36 Мб)

- Кои са 26-те мъченици, чиято памет църквата чества на 26 март?
 
(за първи път, без бележките и приложенията, в интернетното списание «Още-Инфо» от 11 март 2005 г.)  (.pdf файл, 0.23 Мб) 

  - ПРИЛОЖЕНИЕ  (.pdf файл, 5.1 Мб) 

 

- Лекции по история на българската култура, изнесени във Факултета по славянска филология при Хумболтовия университет в Берлин през 1998 година  (София, 2013, 85 стр.)  (.pdf файл, 0.74 Мб)

 


 

- Асен Чилингиров. Избрана библиография за Юстиниана Прима и др.

 

- Бранко Гранић, Основање архиепископије у граду Jустинијана Прима  (Гласник Скопског Научног Друштва, I/1925, S. 113-33)  (превод на български)

 

[Back to Main Page]